> ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРС Н2020-MSCA-RISE-2018