Faculty of Pharmacy

 
Във Фармацевтичният факултет към Медицинския университет в София се обучават в редовна форма студенти за придобиване на висше образование по специалността “Фармация” за образователно-квалификационната степен “Магистър” с професионална квалификация “магистър-фармацевт”, а също и обучение на магистър-фармацевти за придобиване на образователната и научната степен “Доктор”. Провежда се следдипломно обучение за специализация по професионалното направление “Фармация”, както и по програми за продължаващо обучение за магистър-фармацевти от открити и болнични аптеки и специалисти не фармацевти, работещи във фирми с предмет на дейност производство и дистрибуция на лекарствени продукти.
 
От учебната 2008/2009 година се въвежда цялостен курс на редовно обучение на английски език за чуждестранни граждани.
 
Обучението на студентите по фармация е в съотвествие с Наредбата за Единните Държавни Изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация” за образователно-квалификационна степен „магистър” и е с продължителност от пет и половина години – девет семестъра и шест месечен преддипломен стаж в аптека. Във факултета се обучават редовни и задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка. Той е базова организация за пет научни специалности в областта на фармацията.
 
Фармацевтичният факултет в София е с близо шестдесет годишна история. Изградените традиции през тези години, както и непрекъснатото актуализиране и хармонизиране на учебния план и учебните програми със съвременните европейски тенденции в развитието на фармацевтичното образование, превърнаха факултета в престижно висше училище. Днес то е търсено от български и чуждестранни студенти и високо оценено от специалисти и експерти, ползващи кадрите му. Фармацевтичният факултет е акредитиран от Националната агенция за оценка и акредитация в Република България и получи най-високата оценка. Тя бе дадена за изградената учебна база, включваща 2 модерни аудитории, обзаведени и отговарящи на всички съвременни технически, аудиовизуални и мултимедийни изисквания за преподаване, 42 учебни и научни лаборатории, 9 семинарни и специализирани учебни бази, компютърна зала, обновена библиотека с периодика, от над 30 водещи и специализирани в областта на фармацията списания, компютърен център с интернет с достъп за всички студенти, преподаватели и служители. На територията на факултета функционира ботаническа градина с отдел за лечебни растения.
Както всички студенти от Медицинския университет, така и студентите от Фармацевтичния факултет ползват студентски общежития и всички останали битови, транспортни и други привилегии.
Пълна информация за многостранната дейност на Фармацевтичния факултет при Медицински университет-София ще получите на адрес: www.pharmfac.net
Вашите запитвания и мнения относно съдържанието на страницата на Фармацевтичния факултет отправяйте  на следните адреси: mdimitrov@pharmfac.net и dimitrov.milen@gmail.com