International Programs

Международни образователни програми:

Международни научно-изследователски програми:

Франкофонската университетска агенция (AUF) обявява конкурс за присъждане на научни награди от Франкофония 2005 .

Досиетата на кандидатите, попълнени и подписани , следва да се изпратят до Директора на Регионалното бюро на AUF, към което се отнася нашия университет на адрес:
BUREAU EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
1,rue Schitu Magureanu
Local de l’Universite de Bucarest
050025 Bucarest, Roumanie; Tel:+40 21 312 12 76 Fax: +4021 312 16 66
e-mail: Europe-centrale-orientale@auf.org
www.europe-centrale-orientale.auf.org

Пълната информация може да се намери на сайта на AUF
http://www.auf.org или да влезете в контакт с господин Калеф Булкрун, администратор на програмата Развитие и околна среда ( AUF, 4 Place de la Sorbonne, 75005 Paris, France, Tel: +33 (0) 1 44 41 18 18;
Fax: + 33 (0) 1 44 41 18 19; e-mail: khalef.boulkroune@auf.org.

  • Шеста рамкова програма на ЕС - www.cordis.lu/fp6http://www.europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html
  • Програма на НАТО "Наука за мир" - www.nato.int/science
  • Европейска инициатива "ЕВРИКА" - www.eureka.be