SOCRATES

СОКРАТ е най-голямата образователна програма на Европейската Общност, предназначена да допринася за развитието на образованието и за създаването на отворена Европейска област за сътрудничество във всички степени на образованието. Създаването на програма СОКРАТ се основава на чл. 149 и чл. 150 от Договора за ЕС. Член 149 посочва, че Общността "ще допринася за развитието на качествено образование" чрез широк кръг от действия, които ще бъдат осъществявани в тясно сътрудничество със страните-членки.

Първата фаза на програмата - СОКРАТ I, обхваща периода 1995-2000 година. С решение на Европейския парламент и Съвета на министрите от 24 януари 2000 г. програмат продължава чрез втората си фаза СОРАТ II - от 1 януари 2000 г. до 31 декемрви 2006 година. Въз основа на опита, натрупан по време на работата по СОКРАТ I и от предишните, чисто донорски програми като ФАР и ТЕМПУС, втората фаза на програмата цели да интегрира страните- участнички в най-голямата схема за европейско образователно и културно сътрудничество, съществувала някога.

Основните цели на програма СОКРАТ II, както е посочено в решението за учредяването й са:

 • Да развива и утвърждава европейската образователна система на всичките й нива;
 • Да осигури равноправен достъп до образователните ресурси на Европа във всички сфери на образованието;
 • Да спомогне за качествено и количествено подобряване на владеенето на чужди езици в ЕС, най-вече когато се отнася до по-малко използваните езици;
 • Да поощрява сътрудничеството и мобилността в сферата на образованието.

В процеса на работа по осъществяването  на тези цели, програмата насърчава равноправието между половете и прилагането на равни възможности по отношение на хората с увреждания, съдейства за борбата срещу социалната неравнопоставеност, расизма и ксенофобията.

Програма СОКРАТ подкрепя следните видове дейности:

 • Разширяване и насърчаване на европейското сътруднимчество в областта на образованието;
 • Проекти за развитие на приложението на иновациите в образованието;
 • Развитие на езиковите умения и преодоляване на културните различия;
 • Използване на информационни и комуникационни технологии в образованието;
 • Наблюдение и сравнителен анализ на образователните системи и политики в областта на образованието;
 • Дейности за размяна на информация и иновации.

Страни-участнички в програмата:

 •  25-те страни от ЕС: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Испания, Люксембург, Латвия, Литва, Естония, Великобритания, Швеция, Холандия, Португалия, Чехия, Унгария,  Полша, Словакия, Словения, Кипър и Малта.
 • 3-те страни, участващи в Европейската свободна зона за търговия: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 • 3-те асоциирани държави: България, Румъния и Турция.

Република България е член на програма ССОКРАТ от април 1999 година.