Archives

International Programs

Международни образователни програми:

Международни научно-изследователски програми:

Франкофонската университетска агенция (AUF) обявява конкурс за присъждане на научни награди от Франкофония 2005 .

Досиетата на кандидатите, попълнени и подписани , следва да се изпратят до Директора на Регионалното бюро на AUF, към което се отнася нашия университет на адрес:
BUREAU EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
1,rue Schitu Magureanu
Local de l’Universite de Bucarest
050025 Bucarest, Roumanie; Tel:+40 21 312 12 76 Fax: +4021 312 16 66
e-mail: Europe-centrale-orientale@auf.org
www.europe-centrale-orientale.auf.org

Пълната информация може да се намери на сайта на AUF
http://www.auf.org или да влезете в контакт с господин Калеф Булкрун, администратор на програмата Развитие и околна среда ( AUF, 4 Place de la Sorbonne, 75005 Paris, France, Tel: +33 (0) 1 44 41 18 18;
Fax: + 33 (0) 1 44 41 18 19; e-mail: khalef.boulkroune@auf.org.

 • Шеста рамкова програма на ЕС - www.cordis.lu/fp6http://www.europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html
 • Програма на НАТО "Наука за мир" - www.nato.int/science
 • Европейска инициатива "ЕВРИКА" - www.eureka.be

 

 

Classifieds

За вас, студенти!
Австрийско-Български летен колеж ‘2006
14 август – 4 септември 2006 година
Благоприятна възможност за езиково обучение

Дванадесетият Австрийско-Български летен колеж дава благоприятна възможност на студенти от България и Австрия да изучават езика на другата страна. В програмата ще бъдат включени по 20 студенти от България и от Австрия. Разходите за обучение, нощувки, закуска и обяд, екскурзии, се осигуряват чрез стипендия на Австрийското федерално министерство за образование, наука и култура.

Летният колеж ще се проведе във Варна и Велико Търново и е с продължителност 3 седмици. В преподаването се прилагат интерактивни методи за изучаване на чужди езици. Всекидневните контакти с австрийските участници гарантират приложение на наученото веднага. Екскурзиите до туристически обекти и беседите на актуални теми са предпоставка за интересни и полезни дискусии, както и за по-доброто взаимно опознаване в неформална среда.

Изисквания към кандидатите:
1. Да са редовни студенти от всички специалности, с изключение на филологически с изучаване на немски език.
2. Да са изпратили в срок следните документи за кандидатстване:
• Попълнен формуляр – вж. http://www.aso.zsi.at/bul/bulgarisch1.html
• СV – обем 1 страница
• Актуална академична справка (копие или оригинал)
• Копие от дипломата за средно образование или документ, доказващ изучаването на немски език от изкарани курсове – ниво, брой часове
• Портретна снимка
Критерии за избор:
• Мотивация за участие
• Успех от следването
Нe се допускат за включване студенти, които следват немска филология, завършилите немска гимназия или гимназия с усилено изучаване на немски език. Ще бъда приемани само студенти, изучавали немски език от 150 до 500 учебни часа!

Документи се приемат от 1 май до 1 юни 2006 г. на адрес:
Austrian Science and Research Liaison Office – ASO Sofia
Ул. Московска 5
София 1000
Резултати и допълнителна информация кандидатите ще получат след 20 дни.
Информация по телефона няма да бъде предоставяна.
Организатор от австрийска страна е д-р Йозеф Фогл: е-mail: Josef.vogl@osi.ac.at

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Ежегодно правителството на Финландия провежда международен конкурс и отпуска стипендии за следдипломно обучение, специализация или научни изследвания за чужденци, чиито кандидатури са официално представени от правителствата на техните държави. МОН  обявява конкурс по документи за номиниране на българските кандидати за учебната 2006/2007 г.

Ежегодно правителството на Кралство Норвегия провежда международен конкурс и отпуска стипендии за следдипломно обучение или специализация за чужденци, чиито кандидатури са официално прествани от правителствата на техните държави. МОН обявява конкурс по документи за номиниране на българските кандидати за учебната 2006/2007 г.

Шведският институт обявява конкурс за стипендии за гостуващи студенти и изследователи в шведски университети и колежи за академичната 2006/2007 г. Български граждани могат да кандидатстват индивидуално, в рамките на международен конкурс. Няма национални квоти.

Условия за кандидатстване, необходими документи и съответните срокове може да намерите на адрес:  http://www.minedu.government.bg http://www.minedu.government.bg-разделhttp://www.minedu.government.bg-разделhttp://www.minedu.government.bg-раздел - раздел КОНКУРСИ

 

ERASMUS
 

SOCRATES

СОКРАТ е най-голямата образователна програма на Европейската Общност, предназначена да допринася за развитието на образованието и за създаването на отворена Европейска област за сътрудничество във всички степени на образованието. Създаването на програма СОКРАТ се основава на чл. 149 и чл. 150 от Договора за ЕС. Член 149 посочва, че Общността "ще допринася за развитието на качествено образование" чрез широк кръг от действия, които ще бъдат осъществявани в тясно сътрудничество със страните-членки.

Първата фаза на програмата - СОКРАТ I, обхваща периода 1995-2000 година. С решение на Европейския парламент и Съвета на министрите от 24 януари 2000 г. програмат продължава чрез втората си фаза СОРАТ II - от 1 януари 2000 г. до 31 декемрви 2006 година. Въз основа на опита, натрупан по време на работата по СОКРАТ I и от предишните, чисто донорски програми като ФАР и ТЕМПУС, втората фаза на програмата цели да интегрира страните- участнички в най-голямата схема за европейско образователно и културно сътрудничество, съществувала някога.

Основните цели на програма СОКРАТ II, както е посочено в решението за учредяването й са:

 • Да развива и утвърждава европейската образователна система на всичките й нива;
 • Да осигури равноправен достъп до образователните ресурси на Европа във всички сфери на образованието;
 • Да спомогне за качествено и количествено подобряване на владеенето на чужди езици в ЕС, най-вече когато се отнася до по-малко използваните езици;
 • Да поощрява сътрудничеството и мобилността в сферата на образованието.

В процеса на работа по осъществяването  на тези цели, програмата насърчава равноправието между половете и прилагането на равни възможности по отношение на хората с увреждания, съдейства за борбата срещу социалната неравнопоставеност, расизма и ксенофобията.

Програма СОКРАТ подкрепя следните видове дейности:

 • Разширяване и насърчаване на европейското сътруднимчество в областта на образованието;
 • Проекти за развитие на приложението на иновациите в образованието;
 • Развитие на езиковите умения и преодоляване на културните различия;
 • Използване на информационни и комуникационни технологии в образованието;
 • Наблюдение и сравнителен анализ на образователните системи и политики в областта на образованието;
 • Дейности за размяна на информация и иновации.

Страни-участнички в програмата:

 •  25-те страни от ЕС: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Испания, Люксембург, Латвия, Литва, Естония, Великобритания, Швеция, Холандия, Португалия, Чехия, Унгария,  Полша, Словакия, Словения, Кипър и Малта.
 • 3-те страни, участващи в Европейската свободна зона за търговия: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 • 3-те асоциирани държави: България, Румъния и Турция.

Република България е член на програма ССОКРАТ от април 1999 година.

Seventh Research Framework Program