Faculties

Медицинският университет е едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средища на българската и европейската медицинска наука.
Дългогодишните традиции на Медицинския университет и неговите преподаватели и студенти го водят към мястото, което той заслужава сред европейските медицински университети.

Днес Медицинският университет разполага с четири факултета – Медицински, Стоматологичен, Фармацевтичен и Факултет по обществено здраве, както и с Департамент по езиково обучение и спорт.

Ако искате да научи повече за тях, моля следвайте връзките в лявото меню.

Faculty of Dental Medicine

        Д е к а н
Проф. д-р Доан Зия
тел.:(+359 2) 9522818

Адрес:1431 София,
бул. "Св.Св. Георги Софийски" 1
Телефонна централа: (+359 2) 952 05 53
Телефон: (+359 2) 952 05 59
Факс: (+359 2) 952 15 06
e-mail: info@stomfac.org

 

Факултетна канцелария:
тел.: (+359 2) 952 22 10
Студентска канцелария:
тел.:(+359 2) 954 29 09
Канцелария следдипломно обучение:
тел.:(+359 2) 952 37 38

 

Заместник декан по научната работа и СДО
Проф. Радомир Угринов, дмн
тел.: (+359 2) 952 60 34 
Заместник декан по учебната работа
Доц. д-р Милена Пенева, дм
 тел.: (+359 2) 954 12 02 
Заместник декан по лечебно-диатностичната дейност
Доц. д-р Красимира Янева, дм
тел.: (+359 2) 954 27 45 
 
 

Faculty of Medicine

 

Декан
Проф. д-р Марин Маринов, д.м.н 
Медицински факултет - http://medfac.mu-sofia.bg/

София 1431, Бул. Георги Софийски № 1,
тел. 02 952 10 46; 02 952 03 37
Студентска канцелария: тел. 952 05 22
Сектор за чуждестранни студенти, аспиранти
и специализанти: тел. 952 04 34
 
Заместник декан по учебната дейност
Професор д-р Иван Митов, дмн
 
Заместник декан на чуждестранните студенти
Професор д-р Виктор Златков, дм
 
Заместник декан за следдипломно обучение
Доцент д-р Йорданка Узунова, дмн
 
Заместник декан по наука и международно сътрудничество 
Професор д-р Марин Маринов, дмн
 
 

Faculty of Public Health

Faculty of Pharmacy

 
Във Фармацевтичният факултет към Медицинския университет в София се обучават в редовна форма студенти за придобиване на висше образование по специалността “Фармация” за образователно-квалификационната степен “Магистър” с професионална квалификация “магистър-фармацевт”, а също и обучение на магистър-фармацевти за придобиване на образователната и научната степен “Доктор”. Провежда се следдипломно обучение за специализация по професионалното направление “Фармация”, както и по програми за продължаващо обучение за магистър-фармацевти от открити и болнични аптеки и специалисти не фармацевти, работещи във фирми с предмет на дейност производство и дистрибуция на лекарствени продукти.
 
От учебната 2008/2009 година се въвежда цялостен курс на редовно обучение на английски език за чуждестранни граждани.
 
Обучението на студентите по фармация е в съотвествие с Наредбата за Единните Държавни Изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация” за образователно-квалификационна степен „магистър” и е с продължителност от пет и половина години – девет семестъра и шест месечен преддипломен стаж в аптека. Във факултета се обучават редовни и задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка. Той е базова организация за пет научни специалности в областта на фармацията.
 
Фармацевтичният факултет в София е с близо шестдесет годишна история. Изградените традиции през тези години, както и непрекъснатото актуализиране и хармонизиране на учебния план и учебните програми със съвременните европейски тенденции в развитието на фармацевтичното образование, превърнаха факултета в престижно висше училище. Днес то е търсено от български и чуждестранни студенти и високо оценено от специалисти и експерти, ползващи кадрите му. Фармацевтичният факултет е акредитиран от Националната агенция за оценка и акредитация в Република България и получи най-високата оценка. Тя бе дадена за изградената учебна база, включваща 2 модерни аудитории, обзаведени и отговарящи на всички съвременни технически, аудиовизуални и мултимедийни изисквания за преподаване, 42 учебни и научни лаборатории, 9 семинарни и специализирани учебни бази, компютърна зала, обновена библиотека с периодика, от над 30 водещи и специализирани в областта на фармацията списания, компютърен център с интернет с достъп за всички студенти, преподаватели и служители. На територията на факултета функционира ботаническа градина с отдел за лечебни растения.
Както всички студенти от Медицинския университет, така и студентите от Фармацевтичния факултет ползват студентски общежития и всички останали битови, транспортни и други привилегии.
Пълна информация за многостранната дейност на Фармацевтичния факултет при Медицински университет-София ще получите на адрес: www.pharmfac.net
Вашите запитвания и мнения относно съдържанието на страницата на Фармацевтичния факултет отправяйте  на следните адреси: mdimitrov@pharmfac.net и dimitrov.milen@gmail.com 
 
 

Language Training and Student Sports Center

> ceofvs.mu-sofia.bg

Foreign students who are accepted at the Medical University – Sofia enroll in the preparatory study year at the Center for Language training and student Sports (CLTSS) where they study Bulgarian language intensively – 650 hours, biology (90h), human anatomy and physiology (90h) and medical chemistry (180h). Passing the final exam successfully allows the students to continue their education in the first year of the chosen specialty.
Those international students who know Bulgarian language enroll in the first year after 45-day intensive Bulgarian language course (180h) that starts on the1st of August of the respective year. The students with double citizenship who have a good command of both – written and spoken Bulgarian language can be enrolled in the first year after an exam in Bulgarian language which is to be taken from 1st to 10th of September of the respective year.

The documents for enrollment at the CLTSS are as follows:

  • Notifying letter from the rector of MU-Sofia
  • A set of documents for enrollment
  • A receipt for paid tuition fee
  • Three photos (passport size)