Хоризонт 2020

Европейска програма за наука и иновации Хоризонт 2020

Хоризонт 2020, осмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, ще продължи от 2014г. до 2020г. Тя е най-голямата в историята на ЕС програма, като 7-годишния й бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. Финансирането за научни изследвания се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения (call for proposals) на състезателна основа. Възможностите за финансиране са изложени в работните програми, публикувани на цифровия портал на ЕК:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 

EURAXESS - мрежа за мобилност на учените

 

EURAXESS България - част от Европейската мрежа за мобилност на учените EURAXESS
 
EURAXESS България е част от Европейската мрежа EURAXESS, създадена от Европейската Комисия за съдействие на гостуващи и заминаващи научни изследователи и докторанти, както и на висококвалифицирани специалисти в индустрията. 
EURAXESS работи основно в 4 ключови направления:
 
 • EURAXESS Jobs – представлява удобен инструмент за наемане на персонал без никакви такси. Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др.    
 • EURAXESS Services – представлява мрежа от над 300 центъра в 40 европейски държави, които предоставят практическа информация  по административни и правни въпроси при преместване от една страна в друга, в това число процедури по академично признаване на дипломи и квалификации, придобиване на разрешително за работа,    визов режим и др.
 • EURAXESS Rights – предоставя пълна информация за Хартата на           европейските учени и Кодекса на поведение за наемане на учени. Грижи се за спазването на правата на учените и на висококвалифицираните специалисти.
 • EURAXESS Links – предоставя интерактивни уеб-услуги на европейските учени, работещи в чужбина, с цел поддържане на връзката помежду им в Европа и навсякъде по света.

Основният инструмент за предоставяне на актуална и структурирана информация е Интернет портала на EURAXESS България, а страниците в  LinkedIn  и Facebook подпомагат разпространяването на новини и информация за събития.

Порталът е част от Европейската мрежа от портали EURAXESS – изградени по подобен начин и открити в 40 страни. Всички национални портали имат сходен дизайн и структура и всички те са свързани с централния портал на EURAXESS, който публикува онлайн над 8000 предложения за изследователска работа от всички страни-членки на EURAXESS. 
Освен портала, EURAXESS България има 3 координиращи центъра към Софийски университет, Институт за технологии и развитие и Нов български университет. Контактни лица за подпомагане на изследователите има към ТУ София, ТУ Варна, РУ Русе, ТрУ-Ст.Загора, ПУ Пловдив, БАН-ЦУ, МФ ”Св.Св.Кирил и Методий”, БСУ Бургас, УНИБИТ София и ИКТ Клъстер, Медицински университет – София, ИУ – Варна. 
Контактното лице към УНСС предоставя и специализирана информация във връзка с интелектуалната собственост.
Контактно лице за Медицински университет – София е:
д-р Савена Борисова - sborisova@mu-sofia.bg 
Всички EURAXESS услуги са безплатни.

Области и дейности

Хоризонт 2020 в сферата на медицината и здравето

Високи постижения в научната област (Excellent Science)

Дейностите са насочени към засилване и разпространение на постиженията на европейската научна сфера и консолидиране на изследователската общност. Целта е европейската иновационна и изследователска система да стане по-конкурентна в глобален аспект.

За повече информация относно програмата:    
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science

За отворени процедури, събития, новини, публикации:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science#Newsroom

 

Европейски съвет за научни изследвания (European Research Council)

Схемата подкрепя изследвания на границата на познанието, междудиспциплинарни и новаторски идеи в нови или възникващи научни области, които предлагат неконвенциални и иновативни подходи. Тук високите научни постижения  са главен критерий за финансиране на проекти.
        
За повече информация:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council#Article

За отворени процедури, новини, успешни истории:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council#Newsroom

За съществуващите схеми на финансиране:
http://erc.europa.eu/funding-schemes

 

Бъдещи и навлизащи технологии (Future and Emerging Technologies)

Eвропейската комисия финансира дейности, от които се очаква да открият радикално нови технологии, чрез сътрудничеството на напреднала мултидисциплинарна наука и авангардно инженерство. 

За повече информация:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies#Article

За отворени процедури, новини, събития и публикации:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies#Newsroom

Дейности по програма Мария Склодовска Кюри

Предлага се подкрепа на млади и опитни изследователи с цел подпомагане на тяхната кариера и умения чрез обучение или назначения за определени периоди в друга държава или в частния сектор. Това им осигурява нови познания и опит, които им позволяват да достигнат пълния си потенциал.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions

За отворени процедури за кандидатстване:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

 

Европейски научно-изследователски инфраструктури

Отворени конкурси

 

 

EU Prize for Women Innovators 2018 - H2020-SWFS-2016-2017-35 EC - Horizon 2020

Начална дата: 05.09.2017;
Краен срок за подаване: 15.11.2017г,   17:00:00 ч.

Цели на схемата:
Въпреки че жените са все по-активни в научните изследвания, все още има твърде малко жени, които създават иновативни компании. Това представлява неизползван потенциал за Европа, която се нуждае от всички ресурси, за да остане конкурентоспособна и да намери решения на обществените предизвикателства. Наградите ще повишат осведомеността на обществото за потенциала, значението и приноса на жените-изследователи за развитието на предприемачеството и съответно ще насърчи предприемчивите жени да станат иноватори.
Това ще спомогне за постигането на целите на стратегията "Европа 2020".

Схемата представлява награди за жени иноватори.
-Първа награда 100 000 EUR

-Втора награда 50 000 EUR

-Трета награда 30 000 EUR

-Изгряващи иноватори 20 000 EUR

Критерии за участие:
1. Участникът трябва да е жена. За наградата за изгряващи иноватори се прилага правилото: Участникът трябва да бъде жена, родена след 1 януари 1987 г.
2. Участникът трябва да е постоянно пребиваващ в държава-членка на ЕС или страна, асоциирана към Хоризонт 2020.
3. Участникът трябва да е основател или съосновател на съществуваща и активна компания, която е била регистрирана преди 1 януари 2016 г.
4. Годишният оборот на дружеството да е най-малко 100 000 EUR през 2015 г. или 2016 г. (50 000 EUR за категория Изгряващи иноватори).
5. Участниците, които вече са получили награда от Европейският съюз или Евратом, не могат да получат втора награда за същите дейности.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-swfs-2016-2017-35.html
 

Отворени конкурси по програма ХОРИЗОНТ 2020

С официалното обявяване на Работната програма по ХОРИОЗНТ 2020 за последния програмен период 2018 – 2020г, Европейската комисия отваря следните конкурси:

 • Better Health and care, economic growth and sustainable health systems - Opening
 • Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures - Opening
 • Digital transformation in Health and Care - Opening
 • Integrating and opening research infrastructures of European interest - Opening
 • Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes - Opening
 • Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships - Opening
 • Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks - Opening
 • Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange - Opening
 • Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care - Opening

Пълният набор от отворени конкурси в различни направления, можете да откриете на следния адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=127

Повече информация относно условията за участие, необходимте документи, датите на откриване и сроковете за подаване на проекти може да се намерят на този адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=43
 

Паневропейската мрежа за мобилност ЕURAXESS с нов портал

На 14 ноември 2016 стартира новият портал на паневропейската мрежа за мобилност ЕURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu.

Новите функционалности и инструменти, от които всеки регистриран потребител може да се ползва са:

 • Инструмент “Partnering”: всички регистрирани потребители сега могат да  се свързват директно както с физически лица, така и с научноизследователски организации/фирми  и да разглеждат  автобиографии;
 • Предложения за финансиране: Организациите (международни и национални), които предлагат стипендии за докторанти, грантови схеми, конкурси за финансиране на проекти/научни изследвания и/или програми за мобилност могат да публикуват на портала своите предложения;
 • Търсене на Център за развитие на кариерата (Career Development Center): адреси на центровете за кариерно развитие, от чиито безплатни услуги могат да се възползват регистрирани и нерегистрирани в портала учени;
 • Курсове и обучения, насочени специално към подобряване възможностите за кариерно развитие на учени и докторанти;
 • Приемни-огранизации: база данни, в която организациите публикуват информация за  отворени позиции за гостуващи учени и докторанти.
 • Профилирана информация: порталът предлага на регистрираните потребители, кореспондиращи на техните интереси, възможности за работа и сътрудничество;
 • По-широка целева аудитория: освен учени и научноизследователски организации/университети, EURAXESS сега е насочен и към бизнес организациите;
 •  „Качи автобиография“:  освен да попълнят формуляра на EURAXESS CV, сега регистрираните потребители могат да качат своята автобиография в предпочитан от тях формат;  
 • Подобрена „Search“ (търсене) функция: възможност за търсене по предварително зададени от потребителите критерии;
 •  „Science4Refugees“: инициатива, насочена към учените-бежанци да следят най-новите постижения в своята научна област като се свързват с европейски изследователи, обсъждат научни проблеми и учат заедно;
 • Адаптивен дизайн: за всеки тип мобилно устройство, лаптоп или настолен компютър.

На EURAXESS можете да намерите и детайлна информация относно условия на труд и работа в Европа, визов режим, права на интелектуална собственост, признаване на дипломи и др., както и данни за връзка с Контактните лица във всички държави от Европа, които са част от мрежата.
Услугите, които ЕURAXESS предоставя са насочени както към настоящите и бъдещи изследователи и учени от всички области, така и към организациите, които работят в сферата на образованието, научните изследвания, иновациите и  технологичното развитие.
Всички услуги на EURAXESS са напълно безплатни.

Полезни материали

Документи