Друга информация

Критерии за стипендии зимен семестър 2015/2016 год.

 

Във връзка с приложението на ПМС № 90/26.05.2000г., предоставеният ми Доклад на СС с вх. № ВК-881/14.10.2015г., относно критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за ЗИМЕН семестър  на учебната 2015/2016г. и  приложеният протокол на Комисията назначена с моя заповед № РК36-2387 14.10.2015 г., Ви уведомявам :

Комисията определя две категории стипендии на учащите се в редовна форма на обучение:

I категория 

За студенти с успех Отличен ( 6. 00 ), без оглед на дохода - в размер на 110лв.от собствени средства на съответното звено на университета.

II категория

За студенти с успех / 5.00 -5.99/ през последните два семестъра и доход на член от семейството за периода 01.03.2015 г. до 31.08.2015г. - стипендията е в размер на 90 лв. Като тяхната класация се извършва по следната формула, до изчерпване на средствата за всяко звено : ( S1 + ( S2 * успеха) ) = на определен брой точки, където S1 = 1, при месечен доход на член от семейството над 420лв.

      = 2, при месечен доход на член от семейството между 360лв. и 419 лв.

      = 3, при месечен доход на член от семейството между 286лв. и 359 лв.

      = 4, при месечен доход на член от семейството под 286лв.

Сумата  286лв. доход на член от семейството е определена с решение на МС за 2015г. за праг на бедността.

S2 = 1, при успех от 5.00 до 5.24

     = 2, при успех от 5.25 до 5.49

     = 3, при успех от 5.50 до 5.74

     = 4, при успех от 5.75 до 5.99

В случай на равен брой точки при низходящо класиране, допълнително условие е най-високо декларирания успех от кандидатите.

Социални стипендии:

Социална стипендия се отпуска със заповед на Ректора без оглед на успеха, но с изискване средномесечен доход на член от семейството за периода 01.03.2015г. до 31.08.2015г. не по- висок от 650 лв., както следва: 

1. На несемейни студенти, без двама родители, на студенти – инвалиди и студенти с  двама родители – инвалиди, и на студенти с един родител, който е инвалид, а другият родител е починал, и на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи  –– в размер на 90 лв.

/Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи не представят документ за доход на родителите си/.

2. Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6- годишна възраст – в размер на 90 лв.

а. Когато съпругът е учащ се на редовно обучение на място финансирано от държавата, войник или нетрудоспособен, или когато самите те са самотни майки, овдовели или разведени – в размер на 90 лв.

б. Във всички останали случаи – в размер на 80 лв.

в. Право на стипендия в размер на 90 лв. имат студентите-бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата студент.

3.В съответствие с ПМС № 9 / 20.01.2007г. на студенти до 27г.възраст, редовна форма на обучение, чийто родители са кадрови военнослужещи, участващи в международни мисии, в периода в който родителя отсъства – в размер на 90 лв.

ДОКТОРАНТИ И ЧУЖДЕНЦИ:

Български докторанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер на -450 лв

Студенти-чужденци, приети за обучение по междуправителствени спогодби за образователен,научен и културен обмен- месечна стипендия в размер на -150 лв

Предлагат се  следните изисквания към кандидатите : 

1. За стипендия могат да кандидатстват само студентите, които са положили успешно всички изпити. Успешно положен е  изпит с оценка различна от Слаб /2.00/.

2. За доказване на средномесечният доход на член от семейството се изискват служебни бележки на родителите за периода 01.03.2015г- 31.08.2015г.Документът да бъде с изходящ номер и печат.

3. За безработни родители се представя документ от НАП за осигурителния доход за периода 01.03.2015г- 31.08.2015г.

1. Нулев брутен доход не се приема, с изключение на студентските семейства.

2. Когато студентката –майка няма сключен граждански брак, тя представя актуално удостоверение за семейно положение от общината.

3. Студенти с трайни увреждания  да представят копие от валидно ТЕЛК решение.

4. Стипендии се изплащат само по банков път - чрез Пощенска банка.  

ПРАВИЛА ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ:

1. Всички кандидати с успех Отличен (6.00) получават стипендия.

2. Класирането във II  става по утвърдената формула до изчерпване на средствата за съответното звено.Условието е кандидатите да са положили по учебен план всички изпити. 

3. Оценките на студентите от специалност “ Фармация”, които провеждат специализация по клинична и промишлена фармация не влизат при изчисляването на общия им бал, с който кандидатстват за стипендия. При тази категория балът се формира само от оценките от изпитите по основната програма на специалността “ Фармация “

Срокове:

- Приемане на документи – от 20.10.2015 г. до 13.11.2015 г вкл.

- Обработка , класация и оформяне на 5 % извадка – от 16.11.2015 г.  до  20.11.2015 г. до 12 ч. 

- Потвърждаване на правоимащите студенти. – на 20.11.2015 г.

- Извършване на класиране – 23.11.2015 г.

- Заседание на комисията по стипендии  -24.11.2015 г.

- Изплащане на стипендии – от 01.12.2015 г.

Молби за еднократни помощи и награди няма да се приемат, поради    ограничение на средствата за редовни стипендии!

Подаването на декларацията и нужните документи на хартиен носител от студентите става в съответното звено на МУ-София. Обработката им се извършва в счетоводството по отношение на дохода. Потвърждаване на  успеха и участието за крайно класиране се извършва от учебен отдел .

ЗАДЪЛЖАВАМ   Комисията и нейните председатели да определи стипендиантите по видове и по факултети / колежи / и да ми представи в срок до 25.11.2015г.  окончателните списъци на правоимащите студенти и докторанти за издаване на заповед.

Курс по „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за докторанти

Съгласно чл. 47, ал. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет – София и Решение на Академичния съвет, отдел „Наука”
О Р Г А Н И З И Р А

двуседмичен курс по „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за докторанти.
Занятията ще се проведат в периода 03 октомври – 14 октомври 2016 г.

Обучението се провежда по групи, състоящи се от 24 докторанти.
Курсът завършва с полагане на изпит пред комисия, определена със заповед на Ректора на МУ-София и се зачита за допълнителен изпит по индивидуалния учебен план на докторанта. Занятията са в извън работно време за базите, обучаващи докторанта (катедра, клиника, секция, лаборатория).
Курсът се провежда във Факултет по обществено здраве, ул. „Бяло море” 8, зала № 1 – пети етаж – Деканат на ФОЗ – УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”-ЕАД от 15.00 часа всеки ден.
Таксата правоучастие е в размер на:
РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ – 40 лв.;
ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ И ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА – 100 лв.;
ДОКТОРАНТИ ОТ ВЪНШНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ – 100 лв.;
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ МУ-СОФИЯ И ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ – 100 лв.
Участие се заявява най-късно до 20 септември 2016 г. на e-mail адреси: muscience@abv.bg или otdel-nauka@mu-sofia.bg с посочени три имена, катедра, факултет, телефон за връзка и статут на кандидата – докторант, специализант, асистент и т.н.
Таксата за курса се заплаща най-късно до 30 септември 2016 г. в касата на Ректората – ет. 10, стая 29, (приемно време за външни лица от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. всеки работен ден). Кандидатът първо се явява в стая 11, етаж 12 – г-жа Олга Велкова, инспектор, тел. 9530651 и 9152-143, за получаване на бележка за конкретния размер на такстата, необходима да се представи в касата.
Окончателното записване в курса е след заплащане на таксата.
Допълнителна информация се предоставя при запитване на същите електронни адреси и телефони.

Информационни материали: 

Необходими документи за кандидатване за стипендии зимен семестър 2015/2016 год.

 

 • МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ- ОБРАЗЕЦ, ОТ УЧЕБНИТЕ КАНЦЕЛАРИИ СВАЛИ ОТ ТУК
 • ДОКУМЕНТ ЗА БРУТНИЯ МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 01.03.2015г. – 31.08.2015г 
 • КСЕРОКОПИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗВОД / ЗА СТУДЕНТИ С РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ / И БРУТНИЯ ДОХОД НА РОДИТЕЛЯ С КОГОТО СЪЖИТЕЛСТВА/. ПРИ ПОВТОРЕН БРАК СЕ ПРИЛАГА И ДОКУМЕНТ ЗА БРУТНИЯ ДОХОД НА НОВОТО СЕМЕЙСТВО.
 • КСЕРОКОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ ЗА КРЪГЛИ СИРАЦИ И ПОЛУСИРАЦИ, КСЕРОКОПИЕ НА СМЪРТЕН АКТ, ДОКУМЕНТ ЗА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ.
 • ЗА СТУДЕНТИ С ЕДИН РОДИТЕЛ /т.е полусираци/ ,КОЙТО Е С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЕ ПРЕДСТАВЯ КОПИЕ ОТ СМЪРТНИЯ АКТ НА ПОЧИНАЛИЯ РОДИТЕЛ, КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА НАСЛЕДНИЦИ И КОПИЕ ОТ ТЕЛК РЕШЕНИЕТО НА ДРУГИЯ РОДИТЕЛ, С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 50 И НАД 50 %
 • КСЕРОКОПИЕ НА ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ ОТ ТЕЛК ЗА ИНВАЛИДНОСТ НА СТУДЕНТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 50 И НАД 50%.
 • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ МЕСТОРАБОТАТА ЗА БРУТНИЯ ДОХОД НА РАБОТЕЩ СТУДЕНТ  за периода - 01.03.2015г. – 31.08.2015г./това важи за студенти, редовно обучаеми се и евентуално работещи на 0,5 % или на 0,25% трудов договор/. 
 • НА РОДИТЕЛИ ПЕНСИОНЕРИ - ПЕНСИИТЕ,ИЗПЛАТЕНИ ПО МЕСЕЦИ, БЕЗ ДОБАВКАТА ЗА ЧУЖДА ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – УДОСТОВЕРЯВА СЕ С ДОКУМЕНТ ОТ ПЕНСИОНЕН ОТДЕЛ – отразяващ размера на пенсията за посочения период - 01.03.2015г. – 31.08.2015г.
 • ЗА СТУДЕНТКИТЕ МАЙКИ С ДЕТЕ ДО 6г. ВЪЗРАСТ-КСЕРОКОПИЕ НА АКТА ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО  И КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН БРАК / ако има такъв/ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ОБЩИНАТА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.

  Когато майката не е студентка,починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата-студент-освен акта за раждане се представят съответно : и копие от удостоверението за сключен брак, копие от смъртен акт на съпругата/ ако има такова/, копие от бракоразводното дело / ако има такова/.

За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от службите „Социално подпомагане“

 • СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ОТ ЗАПЛАТИ , МЕСЕЧНИ ДОБАВКИ, НАЕМИ, ХОНОРАРИ, ПРОДАЖБИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ДА ИМАТ ИЗХОДЯЩ №  И ПЕЧАТ
 • ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВА, КОИТО СА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ ИЛИ УПРАЖНЯВАЩИ СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ ИЛИ ДРУГИ САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ , ПРЕДСТАВЯТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПЛАТЕНИТЕ ОТ ТЯХ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ПЕРИОДА 01.03.2015г- 31.08.2015г И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДОХОДИ ЗА СЪЩИЯ ПЕРИОД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И АКТУАЛНА ЕЛЕКТРОННА СПРАВКА ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ ЗА СЪЩИЯ ПЕРИОД.
 • ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,КОИТО РЕАЛИЗИРАТ ДОХОД СЕЗОННО /ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА/ , ПОСОЧВАТ ПОЛОВИНАТА ОТ РЕАЛИЗИРАНИЯ ДОХОД ОТ НАСТОЯЩАТА ИЛИ ПРЕДХОДНАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.Представят документ за регистрация като земеделски производител и декларация с нотариално заверен подпис за размера на дохода.
 • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА УЧАЩИ СЕ БРАТЯ  И СЕСТРИ НА КАНДИДАТА/ издадена от съответното учебно заведение/.
 • ЗА СЕМЕЙНИ СТУДЕНТИ –КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТА ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК  .
 • ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВА  СЕ ПРЕДСТАВЯ ДОКУМЕНТ ОТ НАП ЗА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ЗА ЛИЦЕТО И ДОКУМЕНТ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ЗАПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА ОТ СЪОТВЕТНОТО РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
 • ЗА СТУДЕНТИ , КОИТО ДО ПЪЛНОЛЕТИЕТО СИ СА ОТГЛЕЖДАНИ В ДОВДЛРГ- СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ДОМА.

НУЛЕВ БРУТЕН ДОХОД НЕ СЕ ПРИЕМА, С  ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЕМЕЙСТВА.

НЕ СЕ ДОПУСКА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ЛИПСА НА ДОХОД, ЧРЕЗ ДЕКЛАРАЦИЯ С УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ОТ НОТАРИУС.

АКО ПРИ ПРОВЕРКА НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИ УСТАНОВИ , ЧЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ ТАКИВА С НЕВЕРНО СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ И НАКАЗАНИЕ НА СТУДЕНТА.