Управление

Управлението на МУ-София и звената му се осъществява от изборни академични органи за управление с четиригодишен мандат.

Органи на управление са Общо събрание /ОС/, Академичен съвет /АС/ и Ректорът.

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
Общото събрание /ОС/ е висш орган на управление. ОС има 400 члена и включва представители на академичния състав, редовни докторанти, студенти и административен персонал.
ОС има следните правомощия:
1. Приема и изменя Правилника за устройството и дейността на МУ-София
2. Избира за срока на мандата си председател и зам. председател
3. Утвърждава политиката, основните насоки и приоритетите за развитие на университета, както и плановете за действие
4. Избира ректора на МУ-София
5. Определя структурния и числен състав на АС
6. Определя броя и членовете на Контролния съвет /КС/ и избира за срока на мандата председател, зам. председател и членове на КС
7. Обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на университета
8. Обсъжда и приема годишния доклад на КС
9. Променя и/или отменя решения на АС и ректора.

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 
Академичният съвет /АС/ е колективен орган на управление на университета. АС се състои от 45 члена и включва представители на академичния състав, студенти, докторанти и служители.
АС има следните правомощия:
1. Определя образователната политика на университета, приема мандатната програма и контролира нейното изпълнение
2. Приема ежегоден отчет за резултатите от дейността на университета
3. Прави предложения пред Министерския съвет за откриване, преобразуване и закриване на факултети, институти, филиали и колежи в структурата на МУ-София.
4. Взема решения за създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена на МУ-София.
5. Определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение и прави предложение за броя на приеманите студенти
6. Утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове за подготовка на специалисти по образователните степени или в колежите на МУ-София
7. Определя научната политика на МУ-София и решава основни въпроси на организацията и научно-изследователската дейност
8. Определя структурния състав на ОС на МУ-София
9. Определя кадровата политика на МУ-София, одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема правилник за атестирането му
10. Избира за мандата по предложение на ректора заместник ректори
11. Взема решение за сдружаване с висши училища и научни организации
12. Приема и контролира общия бюджет на МУ-София
13. Ежегодно в рамките на общия бюджет на МУ-София, утвърждава бюджета на основните звена
14. Взема решения за обявяване на конкурси за редовни асистенти, доценти и професори по предложение на основните звена на МУ-София
15. Присъжда почетното звание „доктор хонорис кауза”
16. Избира извънредни професори и извънредни доценти
17. Утвърждава вътрешни правила и правилници за определени учебни, научни и други дейности на МУ-София, за устройството и дейността на университетските звена и колежите и други нормативни документи
18. Разработва и въвежда система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на МУ-София, която включва и проучване на студентското мнение
19. Утвърждава нормативи за учебна заетост на академичния състав
20. Взема решение за продължаване на трудовия договор на хабилитираните преподаватели по параграф 11 на ПЗР от ЗВО
21. Избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя техните функции.

РЕКТОР 
На длъжността ректор се избира хабилитирано лице, отговарящо на всички изисквания за заемане на ръководна длъжност в МУ-София.
Ректорът има следните основни правомощия и задължения:
1. Представлява МУ-София
2. Ръководи, организира, контролира и координира цялостната дейност на МУ-София
3. Прави предложения пред академичните или държавни органи и организира дейностите по решаване на стратегическите проблеми на МУ-София и бъдещото му развитие по:
- дисциплини, в които се води обучението
- учебни специалности и учебни планове
- структура на МУ-София: откриване, закриване и преобразуване на основни, обслужващи и спомагателни звена
- подбор, мотивация и развитие на академичния състав и останалия персонал
- взаимоотношения с останалите висши и други училища у нас и с други учреждения и организации
- структура и форма на образованието, тип получавана квалификация
- участие на МУ-София в развитието на висшето образование в България и процесите на международно интегриране в областта на висшето образование и науката
4. Организира и осигурява необходимите условия за провеждане на учебната дейност и кандидат-студентската кампания
5. Сключва и прекратява трудови договори
6. Назначава и освобождава въз основа на процедура заместник-ректорите, ръководителите и заместник-ръководителите на основните звена, ръководителите на катедри, както и лицата, заемащи приравнените на тях длъжности
7. Назначава еднократно, за срок от три месеца, на незаети ръководни изборни длъжности временно изпълняващи длъжността
8. Сключва договори, подписва протоколи и други документи, свързани с дейността на МУ-София на равнище университет
9. Решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на студенти, докторанти и специализанти
10. Ръководи съгласно приети от АС основни принципи работата по съставяне на проектобюджета на МУ-София и се грижи за законосъобразното и целенасочено използване на средствата и материалните ресурси
11. Ръководи изграждането и поддържането на материалната база на МУ-София
12. Подготвя и предлага за приемане от АС годишния отчет на МУ-София и го публикува
13. Организира изготвянето и утвърждаването на вътрешни нормативни актове
14. Контролира изпълнението на учебните планове, учебните програми и цялостната учебна дейност в МУ-София
15. Предлага на АС кандидатури за един или повече заместник-ректори, като всеки от тях отговаря за цялостната дейност на ръководените от тях ресори, както и организират и носят отговорност за работата на съответното направление в дейността на висшето училище

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролният съвет /КС/ се състои от председател, заместник-председател и членове, които са хабилитирани лица. Те не могат да бъдат членове на АС.
КС има следните правомощия и задължения:
1. Проверява законосъобразността на изборите на ръководни органи на МУ-София и на неговите основни звена в едномесечен срок от провеждането им и докладва на АС за резултатите от проверката
2. Изготвя становище по проекта за бюджет на МУ-София и по изпълнението му и го докладва пред АС и ОС на МУ-София
3. Участва в проверките по случаи на дисциплинарно уволнение
4. Докладва за своята дейност пред ОС на МУ-София най-малко веднъж годишно.