Програма Еразъм+

Проекти Еразъм+

Посещение на преподаватели от Медицински университет в университета на Хирошима, Япония.

Медицински университет – София има спечелен проект за обмен на Еразъм преподаватели и студенти с университета на Хирошима, Япония за академичната 2016/17 г. Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, в периода от 01 юли до 08 юли 2017 г. трима преподаватели осъществиха Еразъм мобилност с цел преподаване в университета на Хирошима: проф. д-р Радослав Гърчев, дм, дмн и гл. асистент д-р Николай Ишкитиев, дм, PhD от Медицински факултет и гл. асистент д-р Николай Апостолов, дм, PhD от факултета по Дентална медицина.

Проф. д-р Радослав Гърчев, дм, дмн в семинарна зала 1, в сградата на Базови и социомедицински научни изследвания, в университета на Хирошима изнесе лекции, с които представи структурата и учебните планове на Медицински университет – София, включително и образователните цели и резултатите от обучението по физиология, съгласно изискванията на Болонския процес. Презентира и кредитната Еразъм мобилност в Медицински университет – София с индустриализираните партньорски страни от 13 регион. По време на организиран от професор Хидея Йамамото семинар, той представи научен доклад на тема „Ефекти на новосинтезирани ноцицентинови аналози, модифицирани в девета позиция върху симпато-вагусовия баланс у спонтанно-хипертензивни плъхове“. По време на престоя си, проф. Гърчев посети Департамента по сърдечно-съдови изследвания с ръководител проф. Иасуки Кихара, лабораторията по функционални изследвания с ръководител проф. Хигаши, катедрата по физиология към Медицински факултет, където в разговор с проф. Масао Йоцисуми и неговите сътрудници обмениха идеи за бъдещо научно сътрудничество. Като ръководител на отдел „МИПФ“ той участва в изготвянето на процедурата по селекция на Еразъм студенти от университета на Хирошима, в това число критериите за селекция и подготовката на изискваните от програмата документи. Проф. Гърчев участва в интервюто за подбор на Еразъм студентите и в тази връзка се срещна и с Декана на факултета по дентална медицина, проф. Куичи Като, за да обсъдят приема на студенти от дентална медицина от Медицински университет – София.

Сн.1. Лаборатория към Департамент по сърдечно съдови изследвания с ръководител проф. Хидея Йамамото в университета на Хирошима, Япония, 05.07.2017 г..

Гл. асистент д-р Николай Ишкитев, дм, PhD изнесе лекции на тема „Потенциал за диференциация на стволови клетки от денталната област“. По време на Еразъм престоя си д-р Ишкитиев посети катедрата по биоматериали, катедрата по биохимия с ръководител проф. Чиса Сукунами, катедрата по орална биология и инженеринг на проф. Хироки Никава, с които обмениха виждания за бъдещо сътрудничество.

Гл. асистент д-р Николай Апостолов, дм, PhD изнесе лекции на тема „Протезни адхезиви – приложение и необходимост“, проведе срещи с Декана на факултета по дентална медицина – проф. Куичи Като и с ръководителя на катедрата по орална физиология проф. Сугита, с когото обсъдиха възможностите за съвместни научно-изследователски проекти.

На лекциите присъстваха повече от 300 студенти и преподаватели от Медицински факултет на Университета на Хирошима.

В рамките на Еразъм престоя им Еразъм преподавателите посетиха болничния комплекс на университета на Хирошима.

По време на визитата си в Хирошима, проф. д-р Гърчев, гл. асистент д-р Ишкитиев и гл. асистент д-р Апостолов се срещнаха и с членовете на дружеството за приятелство между Хирошима и България, където са приветствани с писмо от Министъра на външните работи на Япония – Фуимо Кишида.

 

Офис Еразъм

Процедура за участие

Какво трябва да знаят Еразъм преподавателите в Медицински университет

Мобилност на персонала с цел обучение

Право на участие имат всички преподаватели и служители на МУ-София. Те могат да участват по програмата с цел обучение само един път в рамките на една академична година. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор от държавата по програмата. Виж ТУК

Максималната продължителност на мобилността е от 2 дни до 2 месеца, като ЦРЧР финансира престой до 5 работни последователни дни (без времето за пътуване).

Преди заминаването си членовете на персонала трябва да се договорят с Медицински университет-София и приемащата институция относно програма за обучение.

Документи необходими за кандидатстване и отчитане на мобилност на персонала:

 • Споразумение за обучение (Mobility agreement-Staff for training), одобрен от МУ-София и приемащата институция ТУК
 • Договор между Медицински университет-София и служителя
 • Заповед за командировка
 • Сертификат за обучение, удостоверяващ продължителността на престоя
 • Декларация по Закона за защита на личните данни-Преподаватели ТУК
 • Он-лайн отчет
 • Билет от пътуването, бордни карти и фактури от местата за настаняване

Финансови параметри на мобилността ТУК

Преподавателска мобилност с цел преподаване

Право на участие имат всички преподаватели от МУ-София, независимо от тяхната длъжност и научно звание. Те могат да участват по програмата с цел преподаване само един път в рамките на една академична година. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащата организацията партньор (списък ТУК). При условие, че няма подписан договор, е желателно преподавателя да инициира сключване на споразумение. 

Максималната продължителност на мобилността е от 2 дни до 2 месеца, като ЦРЧР финансира мобилност до 5 работни последователни дни (без времето за пътуване). Във всички случаи преподавателската дейност трябва да включва минимум 8 учебни часа преподаване седмично (това изискване важи и в случаите, когато престоят е по-кратък от една седмица).

Преди заминаването си членовете на персонала трябва да се договорят с МУ-София и приемащата институция относно програма за преподаване.

Документи необходими за кандидатстване и отчитане на мобилност:

 • Споразумение за преподаване Мobility agreement-Staff for teaching одобрен от МУ-София и приемащата институция ТУК
 • Договор между Медицински университет-София и служителя
 • Заповед за командировка
 • Сертификат за академичен престой, удостоверяващ продължителността на престоя и преподавателския хорариум
 • Декларация по Закона за защита на личните данни-Преподаватели ТУК
 • Он-лайн отчет
 • Билет от пътуването, бордни карти, фактури от  местата за настаняване

Финансови параметри на мобилността ТУК

Пътеводител на Еразъм студента в Медицински университет - София

Студентска мобилност с цел обучение

 Условия за участие на студента 

Всеки факултет определя допустимите за участие курсове студенти от МУ-София и докторанти, във всички форми на обучение. Студентите запазват правото си на стипендия в МУ-София по време на периода в чужбина, но задължително заплащат семестриалната си такса. МУ-София признава академичния престой и положените изпити в чужбина, ако те съответстват на учебните програми в нашия университет. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор от държавата по програмата. Списък тук.

Онлайн езикова подкрепа 

Преди да подпишат своите споразумения за обучение  всички студенти ще преминат онлайн оценяване на езиковите им умения на основния чужд език, който ще използват по време на своето обучение или стаж в чужбина. В края на периода на мобилност студентите ще бъдат оценени повторно, за да бъде проверен напредъкът им в изучаването на основния чужд език. Резултатите ще бъдат съобщени на студента. 

Продължителността на дейността с цел обучение е между 3 и 12 месеца. Минималния успех на студента трябва да е минимум добър 4,00. 

Процедура за участие

1-ви етап

На факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:

1. Заявление за кандидатстване – свободен текст

2. Академична справка и уверение за успех и че е записан

3. Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата

4. Документ за владеене на работния език, ако има такъв

5. CV (европейски формат)

Комисия, определена със заповед на декана на факултета провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати. 

2-ри етап 

Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в офис „Еразъм” на МУ-София. Одобрените за участие в програмата кандидати подготвят и подписват следните документи:

1. Споразумение за обучение Learning Agreement for studies свали от ТУК

2. Лична банкова сметка в евро (в банка по желание)

3. Европейска здравна карта. Допълнителна здравна застраховка във всяко застрахователно дружество за периода на престой, тъй като европейската здравна карта покрива единствено спешна помощ в болница. 

4. Студентът уточнява датите на пътуване, съобразно програмата в приемащия университет

5. Доклад до Ректора на МУ-София, изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет, за изготвяне на командировъчна заповед.

6. Декларация по Закона за защита на личните данни-Студенти свали от ТУК

7. Нотариално заверено пълномощно за лице, което да представлява студента пред университета и други институции

Преди заминаването си студентът получава от офис Еразъм следните документи:

1. Индивидуален договор за участие в Програма Еразъм между МУ-София и студента

2. Заповед за командировка

При пристигането си в приемащия университет студентът заверява Уверение за период на престой в Еразъм офиса на приемащия университет, защото за начална дата се счита първото присъствие, а не датата на пътуването. Промени в споразумението за обучение/практика могат да бъдат направени в срок до 2-5 седмици след започването на обучението. Удължаване на периода на престой се заявява в срок до един месец преди края на мобилността. Необходимо е потвърждение по имейл от трите страни за приемане на тези промени. 

ОТЧЕТ

След завръщането от мобилността студентът се отчита с:

1. Споразумение за обучение (Learning agreement for studies)

2. Уверение за период на мобилност (Certificate of attendance) , с дата на пристигане и заминаване, с подпис и печат на приемащия университет 

3. Академична справка (Transcript of records), издадена от приемащия университет в срок до 5 седмици от края на изпитите

4. Билети отиване и връщане, бордни карти, фактури

5. Он-лайн отчет 

Месечни грантове за мобилност на студенти свали от ТУК

Студентска мобилност с цел практика

Еразъм+ практика е реализирането на студентски стаж в чужбина по време на обучение и до една година след дипломирането на студента. Това включва и „асистентски стаж” за студенти - бъдещи преподаватели. Където е приложимо, практиката трябва да бъде неразделна част от учебната програма на студентите. Студентската мобилност трябва да съответства на областта на знание / академична дисциплина на студента.

Периодът за стажове е между 2 и 12 месеца. Един студент може да участва в периоди на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение(бакалавър, магистратура, докторантура), независимо от броя и вида на дейностите за мобилност, но само един път в рамките на една акдемична година.

 Да имат минимален успех от обучението в МУ-София – добър 4,00. 

За периода на практиката студентът/докторантът получава финансова помощ под формата на месечен грант, целящ да подпомогне мобилността. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността. Приемащата институция може да предложи допълнително възнаграждение, извън гранта по програма Еразъм+, както и настаняване на кандидата, без това да е задължително. Студентът/докторантът има право да получава финансиране и от други източници, различни от Европейските фондове.

Месечни грантове за мобилност на студенти с цел практика свали ТУК

Процедура за участие

1-ви етап

На факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:

1. Заявление за кандидатстване – свободен текст

2. Академична справка и уверение за успех и че е записан

3. Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата

4. Документ за владеене на работния език, ако има такъв

5. CV (европейски формат)

Комисия, определена със заповед на декана на факултета провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати. 

2-ри етап 

Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в офис „Еразъм” на МУ-София. Одобрените за участие в програмата кандидати подготвят и подписват следните документи:

8. Споразумение зa практика ТУК

9. Лична банкова сметка в евро (в банка по желание)

10. Европейска здравна карта. Допълнителна здравна застраховка във всяко застрахователно дружество за периода на престой, тъй като европейската здравна карта покрива единствено спешна помощ в болница. 

11. Студентът уточнява датите на пътуване, съобразно програмата в приемащата организация

12. Доклад до Ректора на МУ-София, изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет, за изготвяне на командировъчна заповед.

13. Декларация по Закона за защита на личните данни-Студенти ТУК

Преди заминаването си студентът получава от офис Еразъм следните документи:

1. Индивидуален договор за участие в Програма Еразъм между МУ-София и студента

2. Заповед за командировка

При пристигането си в приемащия университет студентът заверява Уверение за период на престой в Еразъм офиса на приемащата организация, защото за начална дата се счита първото присъствие, а не датата на пътуване. Промени в споразумението за практика могат да бъдат направени в срок до 2-5 седмици след започването на обучението. Удължаване на периода на престой се заявява в срок до един месец преди края на мобилността. Необходимо е потвърждение по имейл от трите страни за приемане на тези промени. 

ОТЧЕТ

След завръщането от мобилността студентът се отчита с:

1. Споразумение за практика (Learning agreement for traineeships)

2. Уверение за период на мобилност (Certificate of attendance), с дата на пристигане и заминаване, с подпис и печат на приемащата организация

3. Сертификат за обучение (Traineeship Certificate)

4. Билети отиване и връщане, бордни карти

5. Онлайн отчет 

 

Полезни връзки

 

Полезни връзки

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html  -  Генерална дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm -  Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура  на Европейската комисия

http://eutrainingsite.com - EU trainings 2014-2020

http://www.moveonnet.eu - Европейски форум на европейските офиси за международни отношения

http://esn.org - Европейска студентска мрежа „Еразъм”

http://erasmusworld.com/portal - Студентски портал „Еразъм”

http://cordis.europa.eu/news/home_en.html  - Европейска мрежа за информация и анализ на системите и политиките за изследвания

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm - Представителство на Европейската комисия в България

http://www.etf.europa.eu/  -  Европейска фондация за обучение

http://www.euraxess.bg/  - Портал за мобилните изследователи

http://academicpositions.eu/   – PhD Scholarships    

http://ec.europa.eu/ploteus - Портал за възможностите за обучение в ЕС

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ - Уебсайт на Програма Еразъм+

http://www.openeducationeuropa.eu/  - Европейски портал за образователни ресурси

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage - Европейски портал за работа EURES

http://www.enic-naric.net/  - Портал за признаване на академични и професионални квалификации на Европейската комисия, Съвета на Европа и Юнеско

http://medine2.com/Public/medinelingua.html - Уебсайтът MedineLingua е безплатен онлайн медицински речник, създаден, за да подпомага изучаването на медицинска терминология на различни езици и да подготви студенти и лекари за клинична работа. Той включва материали, които могат да бъдат полезни и за заминаващи в друга държава студенти по програма Еразъм+, с цел да се запознаят с основната терминология и изречения за работа с пациенти на съответния език. За момента платформата включва 15 езика, които непрекъснато се увеличават.
 

 

 - 

 

 

 

Контакти

Медицински университет - София

Офис „Еразъм”

гр. София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” №15,

ет. 12, стая 9-ляво;  ет.12, стая 18

С.Борисова - sborisova@mu-sofia.bg,
тел. +359 2 9152138;

Т. Тодорова - ttodorova@mu-sofia.bg,
тел. +359 2 9152165;

С.Манолов - smanolov@mu-sofia.bg,
тел. +359 2 9152138;

 • Факултетни координатори за програма „Еразъм“:

Медицински факултет - Доц. Д-р Нина Белова, дм,
тел.: + 359 2 9172624
e-mail: belova.nina@gmail.com

Факултет по дентална медицина - Проф. Д-р Божидар Йорданов, дм,
тел.: +359 2 9541393
e-mail: yordanov_doc.@abv.bg

Фармацевтичен факултет - Проф. Валентина Петкова, дф,
тел. +359 2 9236593
e-mail: vpetkova@pharmfac.net

Факултет по обществено здраве - Доц. А.Янакиева,
тел.: +359 2 851 01 22; +359 896 783 261 
e-mail: antoniya.yanakieva@gmail.com

Колеж „Йорданка Филаретова” - Мая Визева,
тел. +359 2 915 46 25


 • ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3

1000 София

Тел.: +359 2 9155 010

Факс: +359 2 9155 049

hrdc@hrdc.bg

Приемно време на ЦРЧР:

понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч. и петък от 9.30 ч. до 11.30 ч.