За Университета

Адрес: София 1431
Бул. „Акад. Иван Гешов" № 15

 

Мисия

Медицинският университет в София заема уникално място в българската образователна система. В него високото качество на преподаване, постиженията в изследователската, лечебната работа и публичните дейности са интегрирани с цел МУ да е новаторски и реагиращ на нуждите обществен ресурс. Университетът се стреми към регионално лидерство чрез увеличаващо се качество на преподаване в среда на международно признати изследователски резултат.

МУ подготвя студентите си за работа в силно конкурентна среда, в която качеството е решаващ фактор за успех. В същото време МУ се стреми да развива у студентите толерантност, учение да работят в екип, отговорност, автономност, способност свободно да преценяват и вземат решения. По такъв начин МУ се стреми да отговаря на нарастващите обществени нужди.

При изпълнение на своята мисия МУ се стреми да:

  • увеличи реномето си на международно признат изследователски център
  • предлага отлично преподаване в обогатена от научно-изследователска работа среда
  • увеличи броя на студентите и специализантите си от страната и чужбина
  • произвежда възпитаници, които са адаптабилни и удовлетворяват увеличаващите се изисквания на работодателите (национални и международни) от всички сектори
  • осигурява формиране на висококачествени преподаватели и подобрява ефективността им
  • оптимизира използването на ресурси, за да се подобрят работната среда и асортимента от услуги за студентите и персонала
  • постига ниво на бюджетни и извънбюджетни ресурси, което да позволява балансиран растеж, адекватни капитални инвестиции и поддържане на ниво, достатъчно за стабилна финансова основа в бъдещото развитие на университета.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
(за периода от 2009 г. до 2015 г.)

Управление

Управлението на МУ-София и звената му се осъществява от изборни академични органи за управление с четиригодишен мандат.

Органи на управление са Общо събрание /ОС/, Академичен съвет /АС/ и Ректорът.

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
Общото събрание /ОС/ е висш орган на управление. ОС има 400 члена и включва представители на академичния състав, редовни докторанти, студенти и административен персонал.
ОС има следните правомощия:
1. Приема и изменя Правилника за устройството и дейността на МУ-София
2. Избира за срока на мандата си председател и зам. председател
3. Утвърждава политиката, основните насоки и приоритетите за развитие на университета, както и плановете за действие
4. Избира ректора на МУ-София
5. Определя структурния и числен състав на АС
6. Определя броя и членовете на Контролния съвет /КС/ и избира за срока на мандата председател, зам. председател и членове на КС
7. Обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на университета
8. Обсъжда и приема годишния доклад на КС
9. Променя и/или отменя решения на АС и ректора.

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 
Академичният съвет /АС/ е колективен орган на управление на университета. АС се състои от 45 члена и включва представители на академичния състав, студенти, докторанти и служители.
АС има следните правомощия:
1. Определя образователната политика на университета, приема мандатната програма и контролира нейното изпълнение
2. Приема ежегоден отчет за резултатите от дейността на университета
3. Прави предложения пред Министерския съвет за откриване, преобразуване и закриване на факултети, институти, филиали и колежи в структурата на МУ-София.
4. Взема решения за създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена на МУ-София.
5. Определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение и прави предложение за броя на приеманите студенти
6. Утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове за подготовка на специалисти по образователните степени или в колежите на МУ-София
7. Определя научната политика на МУ-София и решава основни въпроси на организацията и научно-изследователската дейност
8. Определя структурния състав на ОС на МУ-София
9. Определя кадровата политика на МУ-София, одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема правилник за атестирането му
10. Избира за мандата по предложение на ректора заместник ректори
11. Взема решение за сдружаване с висши училища и научни организации
12. Приема и контролира общия бюджет на МУ-София
13. Ежегодно в рамките на общия бюджет на МУ-София, утвърждава бюджета на основните звена
14. Взема решения за обявяване на конкурси за редовни асистенти, доценти и професори по предложение на основните звена на МУ-София
15. Присъжда почетното звание „доктор хонорис кауза”
16. Избира извънредни професори и извънредни доценти
17. Утвърждава вътрешни правила и правилници за определени учебни, научни и други дейности на МУ-София, за устройството и дейността на университетските звена и колежите и други нормативни документи
18. Разработва и въвежда система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на МУ-София, която включва и проучване на студентското мнение
19. Утвърждава нормативи за учебна заетост на академичния състав
20. Взема решение за продължаване на трудовия договор на хабилитираните преподаватели по параграф 11 на ПЗР от ЗВО
21. Избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя техните функции.

РЕКТОР 
На длъжността ректор се избира хабилитирано лице, отговарящо на всички изисквания за заемане на ръководна длъжност в МУ-София.
Ректорът има следните основни правомощия и задължения:
1. Представлява МУ-София
2. Ръководи, организира, контролира и координира цялостната дейност на МУ-София
3. Прави предложения пред академичните или държавни органи и организира дейностите по решаване на стратегическите проблеми на МУ-София и бъдещото му развитие по:
- дисциплини, в които се води обучението
- учебни специалности и учебни планове
- структура на МУ-София: откриване, закриване и преобразуване на основни, обслужващи и спомагателни звена
- подбор, мотивация и развитие на академичния състав и останалия персонал
- взаимоотношения с останалите висши и други училища у нас и с други учреждения и организации
- структура и форма на образованието, тип получавана квалификация
- участие на МУ-София в развитието на висшето образование в България и процесите на международно интегриране в областта на висшето образование и науката
4. Организира и осигурява необходимите условия за провеждане на учебната дейност и кандидат-студентската кампания
5. Сключва и прекратява трудови договори
6. Назначава и освобождава въз основа на процедура заместник-ректорите, ръководителите и заместник-ръководителите на основните звена, ръководителите на катедри, както и лицата, заемащи приравнените на тях длъжности
7. Назначава еднократно, за срок от три месеца, на незаети ръководни изборни длъжности временно изпълняващи длъжността
8. Сключва договори, подписва протоколи и други документи, свързани с дейността на МУ-София на равнище университет
9. Решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на студенти, докторанти и специализанти
10. Ръководи съгласно приети от АС основни принципи работата по съставяне на проектобюджета на МУ-София и се грижи за законосъобразното и целенасочено използване на средствата и материалните ресурси
11. Ръководи изграждането и поддържането на материалната база на МУ-София
12. Подготвя и предлага за приемане от АС годишния отчет на МУ-София и го публикува
13. Организира изготвянето и утвърждаването на вътрешни нормативни актове
14. Контролира изпълнението на учебните планове, учебните програми и цялостната учебна дейност в МУ-София
15. Предлага на АС кандидатури за един или повече заместник-ректори, като всеки от тях отговаря за цялостната дейност на ръководените от тях ресори, както и организират и носят отговорност за работата на съответното направление в дейността на висшето училище

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролният съвет /КС/ се състои от председател, заместник-председател и членове, които са хабилитирани лица. Те не могат да бъдат членове на АС.
КС има следните правомощия и задължения:
1. Проверява законосъобразността на изборите на ръководни органи на МУ-София и на неговите основни звена в едномесечен срок от провеждането им и докладва на АС за резултатите от проверката
2. Изготвя становище по проекта за бюджет на МУ-София и по изпълнението му и го докладва пред АС и ОС на МУ-София
3. Участва в проверките по случаи на дисциплинарно уволнение
4. Докладва за своята дейност пред ОС на МУ-София най-малко веднъж годишно.

Почивни бази

Почивни бази

Почивната база на Медицинския университет се намира в гр. Китен, община Приморско, на брега на Южния плаж (само 77 стъпала към плажа и 50 метра от центъра на града).
Базата разполага с 24 броя стаи с три легла и 6 стаи с 2 легла със собствен санитарен възел, бунгала 23 броя с три легла и 7 броя бунгала с по две легла с общ санитарен възел.
Почиващите могат да ползват още стол за хранене, който предлага разнообразна и вкусна храна, бюфет за безалкохолни и алкохолни напитки, кафе, чай, бира и захарни изделия.
В двора на базата е разположен кът за почивка, детска площадка, маса за тенис, беседка.

> Смени и цени за лято 2018

Общежития и столове

СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ

СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ

АСМБ

Асоциация на Студентите Медици в България

Асоциацията на Студентите Медици в България (АСМБ) е независима, демократична, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна на студентите-медици от цялата страна. Тя е основана на трети март 1990 от няколко студенти по медицина, решени да се изправят пред предизвикателствата на променящото се общество. Те поставят основните цели на асоциацията, които са валидни и днес:
- Обединение на студентите медици в България, независимо от тяхната, религиозна и национална принадлежност.
- Подобряване на тяхната професионална квалификация, издигане на социалния им статус
- Подкрепа и сътрудничество в решаването на образователни обществени и социални проблеми на студентите по медицина.
- Организиране на международен студентски обмен.
- Представяне пред държавните органи и обществени организации социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване.
- Отстояване на правата и законните интереси на студентите-медици
- Предоставяне на възможности за почасова работа
- Оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективните инициативи на студентите-медици.

Като всяка неправителствен организация ние имаме Национален управителен съвет и локални комитети във всички медицински факултети в страната. Управителният съвет се състои от 11 студента, като всеки отговаря за определена дейност.
Членове на АСМБ са повече от 500 студенти по медицина от цялата страна. Членството е безплатно и доброволно. Вече имаме 5 активно работещи локални комитета- в медицинските университети в София, Пловдив, Плевен Стара Загора и Варна.
Структурата на АСМБ се състои от Общо събрание / от членовете на всички локални комитети/, Управителен съвет и Контролен съвет /избирани веднъж годишно на Общото събрание/. Организират се срещи на локалните управителни съвети всяка седмица през годината, както и национални срещи два пъти в годината. Основният регулаторен документ на АСМБ е нашият устав, който може да бъде променен от Общото събрание /Уставът може да бъде намерен в меню Downloads на сайта/.
От 1993 г. АСМБ е член на Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA). Това е официалният форум на студентите по медицина, признат от ООН и АСМБ участва активно в инициативите на организацията. Чрез IFMSA АСМБ организира обменната си програма, както и се интегрира в международните процеси касаещи студентите по медицина.
АСМБ е член още на Коалиция “АнтиСПИН”, наред с други проявени в областта на превенция на ХИВ/СПИН правителствени и неправителствени организации.