Международна интеграция и Проектно Финансиране

Подробна информация за отделите в МУ-София можете да намерите, ако последвате връзката "Структура" на университета.

За да прочетете информацията на английски език, моля последвайте връзката "English version" в горната част на портала.

 

Новини и събития

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕДЕН СЕМИНАР ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА- КЮРИ, ХОРИОЗНТ 2020, СХЕМАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СТИПЕНДИИ(IF).

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО  ПРОВЕДЕН СЕМИНАР ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО  ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА- КЮРИ, ХОРИОЗНТ 2020, СХЕМАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СТИПЕНДИИ(IF).

     Във връзка с проведен семинар на 20.06.2018г. за подготовка на проектни предложения по програма „Мария Склодовска-Кюри“, ХОРИЗОНТ 2020, схемата за Индивидуални стипендии (IF) от националните контактни лица за дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ и МОН, бихме желали да ви иформираме, че на следния линк могат да бъдат открити презентационните материали от обучението:

http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=27

Линк към отворения за кандидатстване конкурс по програма „Мария Склодовска-Кюри“,  Индивидуални стипендии (IF):

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

 

Информационни материали: 

> ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЕБИНАРИ ПО ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) ОТ ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020

Във връзка с организиране на уебинари за кандидатстване по схемата ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) бихме желали да ви информираме за следното.

От 16.03.2018г до 11.04.2018г се организират уебинари във връзка със следните отворени процедури:

1. Targeted immune intervention for the management of non-response and relapse;
2.  Non-invasive clinical molecular imaging of immune cells;
3. Developmeкnt of a platform for federated and privacy-preserving machine learning in support of drug discovery;
4. Centre Of Excellence – Remote Decentralised Clinical Trials.

С повече информация за уебинарите може да се запознаете на адрес: http://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-14-webinars

 

> ОТВОРЕНИ ЗА УЧАСТИЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) ОТ ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020

Инициатива за иновативни лекарства (Innovative Medicines Initiative - IMI) е най-голямото публично-частно партньорство в областта на здравеопазването в Европа, целящо ускоряване на разработването на по-ефективни и безопасни лекарства. IMI е общо начинание на Европейския съюз и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) с бюджет над 5 милиарда евро между 2008 и 2024 година. Половината от тези средства се предоставят от Европейската комисия чрез европейските фондове, а другата половина е принос на научноизследователските фармацевтични компании, които инвестират времето на своите изследователи, осигуряват лаборатории и апаратура.
IMI способства осъществяването на съвместни научно-изследователски проекти и изгражда мрежа от експерти, представители на академична­та общност и индустрията, като цели ускоряването на иновацията във фар­мацевтичния сектор в Европа.

Във връзка с отворени за кандидатстване процедури по схемата ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) бихме желали да ви информираме за следното.

От 15.03.2018г за участие бяха отворени следните процедури:

1.  Targeted immune intervention for the management of non-response and relapse;
2.   Non-invasive clinical molecular imaging of immune cells;
3. Developmeкnt of a platform for federated and privacy-preserving machine learning in support of drug discovery;
4. Centre Of Excellence – Remote Decentralised Clinical Trials.

Крайни срокове за подаване на проектните предложения по четирите процедури:
Първа крайна дата – 14.06.2018, 17:00:00;
Втора крайна дата – 11.12.2018г, 17:00:00.

С повече информация за Програмата може да се запознаете на адрес: http://www.imi.europa.eu/
Подробности за обявените отворени процедури може да откриете на следния линк: http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-14

> Покана за подаване на заявления за грантове, отпускани от италианското правителство за академичната 2018/2019г на чуждестранни граждани и граждани на Италия, живеещи зад граница.

Министерството на външните работи и международното сътрудничество (MAECI) на Италия предлага грантове в полза на чуждестранни граждани, които не пребивават в Италия и италиански граждани, живеещи в чужбина за академичната 2018/2019 година.

Целта е да се насърчи международното културно, научно и технологично сътрудничество, да се популяризира италианския език и култура и да подкрепя италианската икономическа система в света.

Предлагат се безвъзмездни средства за продължаване на обучението, практиките и/или изследователските програми в италианските висши учебни заведения.

Списъкът на тези институции е достъпен на следния уебсайт: studyinitaly.esteri.it

Подробна информация за необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита на следния адрес: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure

> „ЕРАЗЪМ +“, КАКВО СЛЕДВА?

На 9 май 2018 г. в Рим ще се състои конференция на тема : Еразъм+, какво следва? Европейски страни 2018, която ще включва студенти от висшите училища и институции. Фокусът на събитието ще е върху дискусии за бъдещето на „Еразъм+“ през погледа на студентите. Резултатите от проведените разговори ще бъдат представени на хората, от които зависят по-нататъшната политика и развитие на гражданското общество в Европа.

Участниците  ще са  директори на национални агенции, представители от институции, свързани с висшето образование,  висши училища, както и студенти, от всички части на Европа. Те ще се съберат да обсъдят  и дадат предложения за бъдещото развитие на програмата. Студентите ще са от различни специалности, от различни сфери на науката, като ще се дискутират следните  6 теми:

 1. Развитие на качеството на мобилността по „Еразъм+“
 2. Увеличаване на броя на студентската мобилност, като се следва стратегическата Европейска рамка на „Обучение и практика 2020“
 3. Интернационализация на програма „Еразъм+“
 4. Комуникация, разпространение и социално въздействие на програма „Еразъм+“
 5. Влияние на „Еразъм+“ програмата върху наемането на работа и предприемачеството

Националните агенции от страните участнички са имали възможността да номинират по двама студенти от страна.  За България  Медицинският университет – София е избран като водещ университет  и ще бъде представен от  студентката от Факултета по обществено здраве Зорница Вълчева. Тя  е била  на „Еразъм+“ практика в Клуж Напока в Universitatea Babes Bolyai, през 2016/2017 год.

> Във връзка с публикуването на ГОДИШНИЯ РАБОТЕН ПЛАН И БЮДЖЕТА за 2018г

Във връзка с публикуването на ГОДИШНИЯ РАБОТЕН ПЛАН И БЮДЖЕТА за 2018г по схемата ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) бихме желали да ви информираме, че Работният план е достъпен на  следния адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp18-imi2_en.pdf

> ПРОВЕДЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО "БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ" (FET), РАМКОВА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ 2020"

На 13 март 2018 г. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. "Г.С.Раковски" №124, гр. София се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения по "Бъдещи и навлизащи технологии" (FET) на Рамкова програма "Хоризонт 2020". Презентациите от проведеното събитие може да откриете на следния линк:
http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=143

Работната програма 2018 – 2020г може да намерите на следния адрес:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf

> Информация относно обявен конкурс по Трета многогодишна програма на Европейския съюз в областта на здравето 2014 – 2020 за 2018г

Третата многогодишна програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето е основният инструмент, чрез който Европейската комисия осъществява здравната стратегия на Съюза и цели да подобри здравето в Европа, като насърчава сътрудничеството между държавите-членки за подобряване на политиките в областта на здравето, които са в полза на гражданите.
Програмата има 4 общи цели:
    1. Промоция на здравето, профилактика на болестите и създаване на среда, благоприятстваща здравословен начин на живот, при отчитане на принципа "здраве във всички политики".
    2. Защита на гражданите на Съюза от сериозни трансгранични заплахи за здравето.
    3. Принос за новаторски, ефикасни и устойчиви системи за здравеопазване.
    4. Улесняване на достъпа на гражданите на Съюза до по-добро и по-безопасно здравно обслужване.

Във връзка с възможността за участие в обявени конкурси по програмата, ви информираме за следното:
От 26.01.2018г програмата беше отворена за участие по три основни теми:
    • TOPIC : Scaling up integrated care;
    • TOPIC : Supporting Member States voluntary cooperation in the area of pricing through the Euripid Collaboration;
    • TOPIC : Orphacodes Project

Максималният размер на финансирането от Европейския съюз е в размер на 60%, като този процент може да достигне 80% при доказване на изключителната полезност на проектното предложение, съгласно критериите за полезност посочени в приложението към Работната програма по схемата за 2018г:
https://ec.europa.eu/health/funding/programme/adoption_workplan_2018_en
Допустими кандидати: университети, изследователски и здравни институции.
Краен срок за кандидатстване по всяка от посочените теми е 26.04.2018г, 17:00:00.
Подробна информация относно темите, допустимостта, документите за участие може да откриете на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
 

> Информация относно стипендиантска програма за 2018г The Kemitraan Negara Berkembang (KNB), предоставена от правителството на Р. Индонезия.

Във връзка с възможността за участие по стипендиантска програма The Kemitraan Negara Berkembang (KNB), която се предоставя от Р. Индонезия ви информираме за следното:
Стипендията се отпуска на студенти, желаещи да придобият магистърска или бакалавърска степен в един от 16-те престижни университета в Индонезия.
Стипендията покрива:
    • Самолетни билети до и от Индонезия;
    • Настаняване;
    • Учебни материали;
    • Месечна стипендия за научни изследвания.

С подробна информация за програмата за стипендии, необходими документи и условия за участие може да се запознаете на следния адрес: http://knb.ristekdikti.go.id

> ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРС Н2020-MSCA-RISE-2018

На 06.03.2018г в залата на ИЕЕС-БАН беше организирано обучение от националните контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри и дирекция „Наука“, МОН.

Предмет на обучението беше подготовката на успешен проект по схемата за обмен на служители в областта на научните изследвания и иновациите (RISE) за международно и междусекторно сътрудничество от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

С материалите от обучението и презентациите на лекторите може да се запознаете на следния адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=27

> ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО "БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ" (FET), РАМКОВА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ 2020"

На 13 март 2018 г., вторник от 9:00 до 13:00 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. "Г.С.Раковски" №124, гр. София ще се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения по "Бъдещи и навлизащи технологии" (FET) на Рамкова програма "Хоризонт 2020".

Повече подробности за организирания информационен ден и работната програма може да откриете на следния линк:

http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=143

Участието е безплатно след регистрация на следния адрес:

http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=26

> Erasmus+ конкурс за селекция на студенти по медицина за 2018-2019 година


МУ-София обявява конкурс за селекция на студенти по медицина за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за академичната 2018/2019 година.

Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 9 (лява), в срок до 23 март 2018. За контакти: С.Борисова sborisova@mu-sofia.bg и С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и тел. +359 2 9152138.
Необходимите документи и процедура за кандидатстване можете да намерите тук:
http://www.mu-sofia.bg/node/966
Таблица с договорите за мобилност по факлултети:  http://www.mu-sofia.bg/node/644

Комисията за селекция на студенти на Медицински факултет ще заседава на 28 март, сряда от 12 часа, в учебната зала на Катедра по анестезиология, болница „Майчин дом“ на 9-и етаж.

 

> Докторантски и пост-докторантски стипендии "Йожен Йонеско” на AUF 2018

Стипендии „Йожен Йонеско“ за докторанти и постдокторанти на МУ-София, с цел осъществяване на стаж в румънски университет

Открит е конкурс за докторанти и постдокторанти в МУ-София за стипендиите на румънското правителство "Йожен Йонеско", за осъществяване на стаж от 3 до 5 месеца във франкофонска среда в  румънски университет. Списък на румънските университети и темите за изследване по медицина, фармация, дентална медицина и обществено здраве тук.

Период на мобилността: 1 март – 31 юли 2018 г, като най-късно стажът трябва да започне на 1 май 2018 г.

Кандидатури се приемат до: 14 януари 2018 г.

Стипендията включва :
* месечна сума от 1000 евро за постдокторанти и 800 евро за докторанти;
* разходите за транспорт до и от мястото на стажа;
* медицинска застраховка за периода.

Условия и ред за кандидатстване на докторанти:
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2017/11/R%C3%A8glement-bourses-de-doctorat-4.pdf

Условия и ред за кандидатстване на млади учени с докторска степен:

https://www.auf.org/wp-content/uploads/2017/11/R%C3%A8glement-bourses-de-postdoctorat.pdf

Можете да намерите цялата информация на сайта на AUF:
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-postdoctorale-eugen-ionescu-2017-2018/

За допълнителна информация:
Отдел МИПФ
Тел. 02/9152 138

> ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАКРИЛА НА ОБЕКТИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

    Патентното ведомство на Република България популяризира начинание на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) по отношение подпомагането процеса по изработване на стратегии за интелектуалната собственост за академичните и изследователските организации.
    Инициативата се състои в публикуване на уеб страница - http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/index.html, на която е достъпна база от данни относно ефективни модели за разпространение на знания за правната закрила на индустриалната собственост и иновационната дейност, тяхното запазване и оползотворяване. Внимание се обръща на показатели за оценяване на научноизследователска дейност. Акцентът пада и върху ползите от международното сътрудничество и членуването в организации в областта на интелектуалната собственост. Представени за възможности за създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост. На правната закрила на патентите за изобретения, марките, промишления дизайн, полезните модели, топологията на интегралните схеми е посветен отделен раздел.
    Глобалната информационна мрежа на СОИС включва над 300 служби в 188 държави. В България тя се представлява от Патентното ведомство в качеството му на национален държавен орган за закрила на обектите на индустриалната собственост. Уеб страницата е достъпна на английски, руски, френски, испански език.

> ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДАТИ ЗА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА КЮРИ – ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ПРОЦЕДУРИ 2017 - 2018Г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО  ДАТИ ЗА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА КЮРИ – ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ПРОЦЕДУРИ 2017 - 2018Г.

По програмата има безвъзмездни средства за всеки един етап от изследователската кариера — от кандидати за докторска степен или до много опитни изследователи, с което се насърчава трансграничната, междусекторната и междудисциплинарната мобилност.

Съществуват четири основни типа действия по програма „Мария Склодовска-Кюри“:

 • Изследователски мрежи (ITN) : подкрепа за мрежи за иновативно обучение, в които се развиват нови изследователи.
 • Индивидуални стипендии (IF) : подкрепа за опитни изследователи, които осъществяват мобилност между държави, с възможност да работят извън академичните среди.
 • Обмен на служители в областта на научните изследвания и иновациите (RISE) за международно и междусекторно сътрудничество.
 • Съфинансиране (COFUND) на регионални, национални и международни програми, финансиращи обучения в областта на научните изследвания или стипендии за мобилност от или между различни държави.

По-подробна информация относно допустимостта и условията за участие по посочените схеми  може да се намери на следния линк: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about_bg

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ:

ДЕЙСТВИЕ
БЮДЖЕТ
(МЛН ЕВРО)
НАЧАЛНА ДАТА НА ПОКАНАТА КРАЕН СРОК НА ПОКАНАТА
Изследователски мрежи (ITN) 442 12/10/2017 17/01/2018
Индивидуални стипендии (IF) 273 12/04/2018 12/09/2018
Обмен на служители в областта на научните изследвания и иновациите (RISE) 80 22/11/2017 21/03/2018
Съфинансиране (COFUND) на регионални, национални и международни програми 80 12/04/2018 27/09/2018

Информация за необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита на следния адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

> Мобилност за преподаватели, учени и докторанти 2017 г.

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа ще подкрепи участие на преподаватели, учени и докторанти от МУ-София, за представяне на доклади в рамките на конгреси и научни събития на френски език. Финансовата подкрепа е за кратък период и не може да надминава 1000 евро. Кандидатите подават документи в платформата https://formulaires.auf.org/ , не по-късно от 6 седмици преди започване на събитието.
За повече информация: С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg  и на интернет адрес: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/mobilites-des-chercheurs-en-eco-en-2017/

> Научна програма на НАТО „Наука за мир и сигурност”

Отдел „Международна интеграция” Ви информира, че Научната програма на НАТО финансира научни проекти, семинари и курсове за обучение, които разработват ключовите й приоритети и имат ясна връзка със сигурността и със стратегическите задачи на НАТО. 

Ключовите приоритети на Научната програма на НАТО „Наука за мир и сигурност” можете да видите на следния уебсайт:  http://www.nato.int/cps/en/natohq/85291.htm

За по-подробна информация: http://www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm

За да изтеглите пакета документи и сроковете за кандидатстване: http://www.nato.int/cps/en/natolive/87129.htm

Информационни материали: 

> ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ЗА 2018Г.

Покана за среща с Председателския съвет на Европейския парламент в България за студенти и преподаватели

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ЗА 2018Г.

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма "Еразъм+" за 2018 година.

Общата покана може да бъде открита на адрес: http://eur-lex.europa.eu

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2018г., по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.

Всички срокове за подаване на заявления, приключват в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.
Сроковете за подаване на проектни предложения по централизираните и децентрализирани дейности на Програма „Еразъм+“ през 2018 година може да бъде открита тук.

Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване можете да намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
 

> Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на студенти за научно-изследователска работа в Хиого колеж по медицина, Япония

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на студенти за научно-изследователска работа в Хиого колеж по медицина, Япония, при следните условия:
Период на престой – 4 седмици, като студенти от 4 до 6 курс могат да избират  между Вътрешни болести, Хирургия, Педиатрия, Бърза помощ, както Неотложна медицинска помощ и Регионална медицина. Студентите ще бъдат настанени безплатно в стаи за гости, в близост до болницата на колежа. Допълнително ще получават купони за храна  на стойност 400 щатски долара и дневни в размер на 300 щатски долара за целия период на престой и покриване на пътните разходи.
Студентите трябва да представят в офис Еразъм на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ – Ректората, 9 стая, най- късно до 11 декември, 2017 г. следните документи:
1. Мотивационно писмо на английски език.
2. Препоръка от преподавател в Медицински университет – София, на английски език.  
3. Уверение, че са записани за съответната академична година.
4. Академична справка с успех минимум Мн. Добър 4.50.
5. CV на английски език.
6. Сертификат за владеене на английски език.
Интервюто на кандидатите, отговарящи на изискванията, с  Еразъм Комисията към Ректората на Медицински университет – София, ще се проведе на 13 (сряда) декември, 2017 год. в Ректората на Медицински университет - София, Център по хигиена, 12 етаж, кабинет № 8 от 14.00 часа.
 

> СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН DAAD/ДААД

ДААД, съвместно с Международната фондация ″Св. Св. Кирил и Методий″ предлага за 2017/2018г учебна година следните стипендии:

1. За аспиранти и млади учени
1.1. Изследователски стипендии – до 6 месеца (краткосрочни)
За изследователски проекти (1-6 месеца) и подобряване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт с различни цели:

1.2. Изследователски стипендии – 7 до 10 месеца
За изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт.

2. За университетски преподаватели и учени/престой за изследователски проект
2.1. Изследователски проект – от 1 до 3 месеца
За извършване на работен проект или за сътрудничество (със германско висше учебно заведение);

2.2. Двустранен обмен

3. Летни курсове за студенти.
За студенти от по-горните курсове на всички специалности.
> По-подробна информация относно стипендиите и условията за отпускането им може да се намери на този линк

Процедура за кандидатстване
Информация за необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита на интернет страницата на МФ ″Св. Св. Кирил и Методий″ www.cmfnd.org или от следните страници: www.funding-guide.de ; www.daad.de .

> Среща с японска делегация от университета на Hyogo College of Medicine

На 09 октомври 2017 год. проф. д-р Виктор Златков, Ректор на Медицински университет – София и отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ с ръководител – проф. д-р Радослав Гърчев  проведоха среща с японска делегация  от университета на Hyogo College of Medicine,  с участието на проф. Харуки Окамура и    д-р Яманиши, д-р Йосиф Дарауиш, възпитаник на Медицински университет – София, който в момента е на специализация в Хиого Колеж по медицина. По време на срещата се обсъди дългогодишното сътрудничество между двете висши училища и бе прието предложение за публикуване на интернет страницата на Медицински университет кратка справка за всички преподаватели и студенти, които през годините са осъществили период на специализация в Хиого Колеж по медицина, Япония.
Основната цел на срещата беше обсъждане на възможностите за краткосрочен обмен на студенти  от Медицински университет – София, с цел изследователска работа, при следните условия: Период на престой – 4 седмици, като студенти от 4 до 6 курс могат да избират  между Вътрешни болести, Хирургия, Педиатрия, Бърза помощ, както Критична медицинска помощ и Регионална медицина. Студентите ще бъдат настанени безплатно в стаи за гости, в близост до болницата на колежа. Допълнително ще получават купони за храна  на стойност 400 щатски долара и дневни в размер на 300 щатски долара за целия период на престой  и покриване на пътните разходи. Предстои обявяване на конкурс за селекция на студенти.                   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

> Стипендии на Словашката република за академичната 2018-2019.

Национална програма за отпускане на стипендии на Словашката република, за която могат да кандидатстват студенти, преподаватели или научни сътрудници от Република България.
Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2018/2019 г. е на 30 април 2018 г. до 16:00 ч. Повече инфомация ще  намерите на страниците в интернет: www.stipendia.sk или www.scholarships.sk.
Подробна информация ще Ви предостави и г-н Лукаш Марцин или г-жа Силвия Котуличова на мейл адрес: lukas.marcin@saia.sk, silvia.kotulicova@saia.sk

 

> Стипендии на френското правителство

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че френското правителство предоставя стипендии за:

Докторантура под двойно научно ръководство ( за 3 престоя по 4-5 месеца ) 

Програма мобилност на млади учени ( престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция)

Сроковете за подаване на документи за докторантури: 15 март. 

Сроковете за мобилност на млади учени са три сесии през годината: края на февруари, края на април, края на септември.  

За повече информация: http://institutfrancais.bg/fr/espace-campus-france/bourses-du-gouvernement-francais/

> ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ КОНКУРС: ПРОГРАМА COST

Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.
По програма COST се финансират научни мрежи; дейности свързани с тяхната координация   (семинари, конференции, публикации, краткосрочни научни визити и др.)
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - безсрочно.
МАКСИМАЛЕН  РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО - до 20 000 лв. на година.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
 • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

Подробна информация за процедурата и условията за участие може да бъде открита на следния линк: https://www.fni.bg/?q=node/543
 

> ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ КОНКУРС: Покана за кандидатстване ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Подпомагане провеждането на международни научни  форуми на принципа на споделено финансиране  с цел установяване и задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с водещи учени от чужбина, популяризиране на техните научни резултати и публикуване на материалите в реферирани издания.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
 • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - безсрочно.
МАКСИМАЛЕН  РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО - до 7000 лв.
Подробна информация за процедурата и условията за участие може да бъде открита на следния линк: https://www.fni.bg/?q=node/527
 

AUF стипендии за професионален стаж през 2018 година

Отдел МИПФ информира, че студентите в МУ-София могат да кандидатстват за стипендия за осъществяване на стаж в чужбина (на френски език), финансиран от Университетската франкофонска агенция (AUF), с продължителност между 1 и 3 месеца, в периода между април - декември 2018 г. Крайният срок за кандидатстване е 16 февруари 2018 г.
За повече информация на следния адрес: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/mobilites-de-stage-professionnel/

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 2017 г. EAC/А03/2016

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“ и съответните крайни срокове за подаване на проектни предложения:
Всички срокове за подаване на проектни предложения, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.
Ключово действие 1

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението - 2 февруари 2017 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ - 16 февруари 2017 г.
Ключово действие 2

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението - 29 март 2017 г.
Алианси на познанията - 28 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование - 9 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта - 8 март 2017 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти - 23 февруари 2017
Действия в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество - 6 април 2017 г.
Малки партньорства за сътрудничество - 6 април 2017 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел - 6 април 2017 г.

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“ на следния адрес в интернет:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Ръководството за програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.

РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ, ПРОВЕДЕНО В НАЧАЛОТО НА НОВАТА 2018 ГОДИНА

Ректорът на Медицински университет –София – проф. д-р Виктор Златков, дм и зам.ректорът по Международна интеграция и проектно финансиране и Следдипломното обучение – проф. д-р Радомир Угринов, дмн и първият зам.ректор на Медицински университет „Сеченов“, Москва – проф. д-р Андрей Свистунов, дмн обсъдиха възможностите за реализация на

подписания през месец декември Меморандум за сътрудничество между двата университета. Като първа стъпка се прие двете висши училища да кандидатстват по програма „ЕРАЗЪМ+“ с проект за мобилност. Всичко това е предпоставка за по-нататъшно задълбочено сътрудничество между институциите.

 

Информационни материали: 

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО – 2018 година

Стипендиите на френското правителство включват:

Стипендии за обучение

1. Master 2

За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 10 месеца.

За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца.

2. Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност до 4 месеца.

Стипендии по програмата „Мобилност на млади научни работници“

Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници ( до 40 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой до 3 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

Стипендии за мобилност в рамките на постдокторантски програми

Френският институт в България предоставя стипендии за мобилност на пост-докторанти във всички научни области. Тези стипендии позволяват на изследователите престой в университет, в научно-изследователски център или лаборатория във Франция . Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

Срокове: Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

23 март : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване. Документи за Мобилност на млади научни работници и Мобилност в рамките на постдокторантски програми се приемат през цялата година и  стипендиите се предоставят след одобрение на кандидатурата.

За необходимите документи за кандидатстване, условия за отпускане на стипендия и процедура за предоставяне може да намерите информация на следния уебсайт: http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

Контакти :

Френски институт в България - Бюро за стипендии 

ул. Славейков № 3

bissera.kolarova@institutfrancais.bg

www.institutfrancais.bg

тел : 00 359 2 937 79 14/64

Франкофонски конкурс за студенти „Разкажи ми за науката”

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа организира конкурс под наслов "Разкажи ми за науката!". Целта на този конкурс е да популяризира науката сред студентите и широката публика, в частност науката на френски език.
Идеята е да се създаде кратко видео, до 3 минути, от екип от студенти, в което те обясняват по разбираем начин за широката общественост една научна концепция. Наградата е 3 mini i-Pad, а срока за участие е 6 март 2017.
Цялата необходима информация е на уебсайта на AUF:
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/concours-parle-moi-science/

Франкофонски фестивал на студентите - 2017

Отдел МИПФ на МУ-София информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа организира фестивал, който ще се проведе в гр. Загреб, Хърватска, от 15 до 19 май 2017 г. Програмата на събитието включва научни и културни дейности, конкурси и тематични и артистични вечери. На избраните участници ще бъдат поети разноските за транспорт, застраховка, настаняване и хранене. Кандидатите трябва да владеят френски език и да са редовно записани студенти в МУ-София. Крайният срок за кандидатстване е 17 март 2017 г.
За повече информация: С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и на интернет адрес: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/festival_eco_2017/

Проектно финансиране

Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 “ Подкрепа за висшите училища в Република България”

Отдел Международна интеграция и проектно финансиране съобщава за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на държавни висши училища, открита по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 
Медицински университет – София е допустим кандидат и може да представи проект за финансиране на направления медицина и фармация, за които е определена безвъзмездна помощ в размер на 3,0 млн. лв. Продължителността на всеки проект, включително предвидените в него дейности, не може да надвишава 30 месеца.
Разходите се отнасят за строителство, реконструкция и ремонт на висшето училище, включително прилежащото дворно пространство, както и конструктивни обследвания на съответните сгради, подобряване на достъпа за хора с увреждания до образователните сгради. Допустимо е проектното предложение да обхваща и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради респективно помещения като част от цялостното им обновяване.
 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.06.2016 г., 19:00 ч. Кандидатстването се осъществява изцяло по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020“ на адрес https://eumis2020.government.bg, където се представят всички изискуеми документи.
На уеб страницата на Оперативната програма - http://bgregio.eu/, са публикувани детайлни указания за кандидатстване. 

Посещение на Еразъм преподаватели от университета на Хирошима, Япония

Медицински университет – София има спечелен проект за обмен на Еразъм преподаватели и студенти с университета на Хирошима, Япония за академичната 2016/17 г. Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, в периода от 15 май до 19 май 2017 г.   пристигнаха трима преподаватели и един експерт от Международен отдел, организатор на Еразъм мобилността от тяхна страна.
Проф. Тайджиро Суеда представи в аула „Максима“ на  университетска болница „Света Екатерина“ лекции на тема:    Surgical therapy for atrial fibrillation.

В аудиторията по Анатомия в Медицински факултет бяха представени следните лекции:
Проф. Такемаша Сакагучи  - на тема: Microbiology, Virology. Perspectives of replication and pathogenicity of mammalian viruses such as influenza viruses, hepatitis viruses and herpes viruses. Current status of vaccines and drugs against the viruses.
Проф. Норио Сакай -  на тема: Regulation of serotonin transporter (SERT) function via its membrane trafficking.
На лекциите присъстваха повече от 350 студенти и преподаватели от Медицински факултет на  Медицински университет – София. В рамките на Еразъм престоя им те посетиха университетските болници: УМБАЛ „Света Екатерина“ и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, лабораторията по клетъчна сигнализация към Катедра по Медицинска химия и биохимия при Медицински факултет. Във Факултета по дентална медицина проведоха среща със Заместник – ректора по Международна интеграция и проектно финансиране – проф. д-р Радомир Угринов, дм, дмн.  С ръководителя на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ – проф. д-р Радослав Гърчев, дм с участието на експертите от Еразъм офиса обсъдиха Вътрешните правила за администриране на Еразъм мобилностите между двата университета и процедурите по селекция на студенти за обмен. Организирани бяха и срещи с  преподаватели и  заинтересовани студенти, участваха и в обучение по програма за „Съвършеният преподавател по медицина в мултикултурна среда“.

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА НА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ ОТ МУ – СОФИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Двустранно сътрудничество

Договор за академичен обмен и сътрудничество, подписан между Медицински колеж –Хього, Япония и Медицински университет-София.

 На 14 май 2013г. бе подписан договор за сътрудничество между Медицински колеж –Хього, Япония и Медицински университет-София, в лицето на Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc, ректор на МУ-София и проф. Радомир Угринов, MD, PhD, DSc, зам.ректор на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” и съответно от Кенджи Наканаши, M.D., PhD, президент на колежа Хього и Хирото Мива, MD, PhD, директор на центъра за Международни програми.  Целта на договора е да развива научното сътрудничеството , обмена на академични материали, студенти, изследователи и преподаватели. 

Договор за съвместна дейност с Белградския университет-Сърбия и Медицински университет-София

Факултета по дентална медицина сключи договор за сътрудничество и обмен на преподаватели и студенти с факултета по Дентална медицина на Белградския университет. 

Договор за сътрудничество между Солунския университет Аристотел в Гърция и Медицински университет-София

На 29 септември 2010 ректорът на МУ-София Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc и ректорът на Солунския университет Аристотел , Проф. Янис Милопулос подписаха договор за сътрудничество между факутетите по медицина, дентална медицина и фармация на двата университета.

Договор за сътрудничество между МУ – София и Националния фармацевтичен университет /град Харков, Украйна/

На 10.04.2009 г. бе подписан Договор за сътрудничество между Медицински университет – София в лицето на Ректора – Проф. Д-р Ваньо Митев, дм,дбн и Националния фармацевтичен университет /град Харков, Украйна/ в лицето на Ректора – Проф. Валентин Петрович Черних за създаване на благоприятни условия за развитие на фармацевтичното образование и наука, повишаване на квалификацията на кадрите, разработване на съвместни образователни програми, внедряване на нови фармацевтични технологии, провеждане на научни конференции, обмен на студенти и преподаватели, и др.
 

(English version)
 
The Rector of the Medical University – Sofia - Prof. Vanyo Mitev, MD, PhD, DSc, and the Rector of the National University of Pharmacy (Kharkov, Ukraine) Prof. Valentin Petrovich Chenikh have signed an Agreement for co-operation on April 4th 2009. The aims of the agreement are as follows:  creation of favorable conditions for the development of the pharmaceutical education and science, development of mutual educational programs, implementation of new pharmaceutical technologies, organizing of science conferences, exchange of students and teachers, etc.

Договор за сътрудничество между Университет по медицина и фармация „Виктор Бабес” Тимишоара, Румъния и Медицински университет- София.

На 10 декември 2010 г. ректорите на Медицински университет-София и Университет по медицина и фармация „Виктор Бабес” Тимишоара,  Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc и проф. д-р Стефан Драгулеску подписаха договор за сътрудничество в сферата на образованието, а именно между факултетите по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве. Договорът насърчава обмена на студенти и преподаватели, както и инициативи за развитието на съвместни програми и научни изследвания. 

Договор за сътрудничество със Санкт-Петербургския държавен медицински университет

 Медицински университет-София и Санкт-Петербургския държавен медицински университет подписаха договор за обучение на докторанти и изследователи по индивидуални програми, базирани на акредитирани учебни планове на двата университета. 

Договор между ХО „Алем Таджир” (Туркменистан) съвместно с Консорциум „Бултуркстрой”(България) и Медицински университет-София

Съглашението за сътрудничество инициира механизъм  за по-нататъшно коопериране в сферата на образованието и научните изследвания между двете институции. Първия етап в реализирането му представлява разработване на програма за обучение в чужбина, обмен на завършили студенти, факултетни членове и научен персонал, с цел създаване на съвместна академична програма. 

Медицински Университет – София съучредител на Alliance for Oral Health Across Borders

Медицински Университет – София
съучредител на Alliance for Oral Health
Across Borders

На подготвителна работна среща, състояла се в края на м. Август 2010 г. на „Златни пясъци”, МУ – София – представлявана от Ректора  - Проф. Д-р В. Митев беше отправена покана Медицински университет - София да стане съучредител в създаването на Alliance for Oral Health Across Borders.
 
Първият симпозиум и подписването на учредителната харта на Международния съюз за здраве в устната кухина се състоя на 3 и 4.VІІІ. 2011 г. в Temple University – град Филаделфия, щат Пенсилвания, САЩ.
Представители на Медицински университет – София – Проф. Д-р Радомир Угринов – Заместник Ректор и Проф. Д-р Радослав Гърчев – Ръководител отдел „Международна интеграция и университетска политика” подписаха учредителната харта.

Делегати от 20 страни и 20 декани на факултети по дентална медицина от САЩ подписаха Хартата на Международния съюз за здраве в устната кухина и се ангажираха в дейностите и целите на Съюза за създаване на „мостове към мир чрез здраве в устната кухина”  част от общото здраве, подобряване на благосъстоянието на хората по света и развитие на международното сътрудничество между участниците в Съюза.

 
 

Меморандум за разбирателство и академично сътрудничество между Медицински университет – Астана, Република Казахстан и Медицински университет – София

Целта на меморандума е съвместно развитие на програми за образование и следдипломно обучение, обмен на преподаватели и студенти, развитие на иновативни образователни технологии, както и сътрудничество между библиотеките на институциите, включващо обмен на академична и научна литература.

Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Chaudhary Charah Singh University, Meerut, Индия и Медицински университет-София

Договорът създава механизъм и насърчава научно-изследователското сътрудничество и обмена на преподаватели и студенти между двете институции. 

Меморандум за разбирателство между МУ – София и Украинската медицинска стоматологична Академия /Полтава, Украйна/

На 11.04.2009 г. бе подписан Меморандум за разбирателство между Медицински университет – София в лицето на Ректора – Проф. Д-р Ваньо Митев, дм, дбн и Украинската медицинска стоматологична Академия /Полтава, Украйна/ в лицето на Ректора -  Проф. Д-р Вячеслав Николаевич Ждан в сферата на образованието и научните изследвания между съответните институции. Този меморандум улеснява всички съвместни инициативи между тях в областта на обучението, факултетните и студентски обмени, научните изследвания и обществените услуги.

(English version)

The Rector of the Medical University – Sofia - Prof. Vanyo Mitev, MD, PhD, DSc,  and the Rector of the Ukrainian Medical Stomatological Academy (Poltava, Ukraine) Prof. Dr. Viacheslav Nikolaevich Jdan, have signed a Memorandum of understanding on April 11th, 2009 in the sphere of education and science research between the two institutions. This Memorandum facilitates all mutual activities in the aspect of education, faculty and student exchange, science research and public services.

Меморандум за разбирателство между Университета Берн, Швейцария и Медицински университет – София

Въз основа на който се инициира механизъм за осигуряване съвместна научноизследователска дейност, обмен на членове на академичен състав, докторанти, специализанти. Това ще създаде основа за разработване на научни проучвания от двете страни, включително съвместни изследователски проекти, работни срещи, обмен на учебни и педагогически материали.

Меморандум за сътрудничество между Йордански университет, Аман и Медицински университет-София

 Меморандум за сътрудничество между Йордански университет, Аман и Медицински университет-София

Меморандум за сътрудничество между Казахстански национален медицински университет и Медицински университет – София

Което предвижда двустранно сътрудничество посредством провеждане на съвместни академичен обмен, лекции, образователни програми и научни изследвания.

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОРЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ /СЕУЛ/

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОРЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ /СЕУЛ/

 

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” съобщава, че на 30.09.2011 г. беше официално подписан Меморандум за сътрудничество между Медицински университет – София и Корейския Университет /Сеул/, който е един от водещите университети в Азия.

Основан в далечната 1905 година, Корейският Университет е един от най-старите и реномирани университети в Корея.

В момента университетът обединява 22 колежа, 23 висши училища (включително по медицина с медицински център) и 124 научни центъра, където се обучават 35 000 студенти. Най-известни, с висок рейтинг и качество са висшите училища по медицина, право и бизнес администрация.

Подписаният официален документ дава възможност за активно сътрудничество в областта на обучението и научната дейност на двете институции. От друга страна, той  може да бъде в основата на други договори за обмен на студенти и преподаватели, както и на съвместна работа по международни проекти.    

Подписан меморандум за сътрудничество

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” съобщава, че през септември 2011 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между Медицински университет – София и Yonsei University College of Medicine – Р. Корея.

Yonsei University College of Medicine е основан в далечната 1885 година от американския мисионер Д-р Алън – в началото като болница, а по-късно като висше медицинско училище.  В момента този частен университет е един от най-реномираните университети не само в Р. Корея, но в Азия и е между първите 100 в света по рейтинг.

Меморандумът за сътрудничество е за срок от 5 години, като се предвижда обмен на преподаватели и студенти между двете институции, участие в научни проекти, организиране на международни научни прояви, разработка на общи академични програми.
 

Споразумение за академичен и образователен обмен между университета Хирошима, Япония и Медицински университет-София.

На 6 май 2012 е подписано споразумение между университета Хирошима, Япония и Медицински университет-София за академичен обмен, с цел насърчаване взаимното разбирателство между двете страни и между двата университета чрез образователно и академично сътрудничество и обмен. Ректорът на МУ-София Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc, и президентът на Хирошимския университет, Япония –Тошимаса Асахара  MD, PhD, подписаха договора и определиха следните програми за развитие: насърчаване на съвместни научни изследвания, обмен на факултетни преподаватели и административен персонал, на студенти и научни публикации, резултати и друга академична информация. 

Споразумение за академично сътрудничество между Университета на Генуа, Италия и Медицински университет – София

Което има за цел засилване на сътрудничеството в сферата на научните изследвания, обмена на преподаватели, изследователи, студенти и персонал на базата на съвместни работни програми.

Споразумение за сътрудничество между Първи Московски държавен медицински университет „И.М.Сеченов“ и Медицински университет – София

На 15.11.2017 година е подписано споразумение за сътрудничество между Първи Московски държавен медицински университет „И.М.Сеченов“ и Медицински университет – София, в лицето на Проф. д-р Виктор Златков, дм, ректор на МУ-София и проф. д-р Радомир Угринов, дм, дмн, зам.ректор по следдипломно обучение, международна интеграция и проектно финансиране и съответно Академик Петър Глибочко, Ректор на Университета „Сеченов“ и Проф. Андрей Свистунов, първи зам.ректор. Целта на споразумението е да развива сътрудничеството в областта на медицинската наука и образование, провеждане на съвместни образователни мероприятия, обмен на студенти, учени и преподаватели.
 

Споразумение за сътрудничество между Университет Тенеси, гр.Мемфис, САЩ и Медицински университет-София

През 2012 година е подписано споразумение за сътрудничество от Ректора на Медицински университет-София - ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д-Р ВАНЬО МИТЕВ и вицепрезидента на Университета Тенеси Г-Н ЧАРЛС ПЕКОЛО. Договорът предвижда осъществяването на съвместни действия за усъвършенстване на денталната медицина чрез обмен на идеи в сферата на денталното образование и практика, и чрез програма за международен обмен на студенти и преподаватели между Факултет по дентална медицина на МУ-София и Колежа по стоматология на Университета Тенеси, САЩ.

Програма Еразъм+

Проекти Еразъм+

Посещение на преподаватели от Медицински университет в университета на Хирошима, Япония.

Медицински университет – София има спечелен проект за обмен на Еразъм преподаватели и студенти с университета на Хирошима, Япония за академичната 2016/17 г. Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, в периода от 01 юли до 08 юли 2017 г. трима преподаватели осъществиха Еразъм мобилност с цел преподаване в университета на Хирошима: проф. д-р Радослав Гърчев, дм, дмн и гл. асистент д-р Николай Ишкитиев, дм, PhD от Медицински факултет и гл. асистент д-р Николай Апостолов, дм, PhD от факултета по Дентална медицина.

Проф. д-р Радослав Гърчев, дм, дмн в семинарна зала 1, в сградата на Базови и социомедицински научни изследвания, в университета на Хирошима изнесе лекции, с които представи структурата и учебните планове на Медицински университет – София, включително и образователните цели и резултатите от обучението по физиология, съгласно изискванията на Болонския процес. Презентира и кредитната Еразъм мобилност в Медицински университет – София с индустриализираните партньорски страни от 13 регион. По време на организиран от професор Хидея Йамамото семинар, той представи научен доклад на тема „Ефекти на новосинтезирани ноцицентинови аналози, модифицирани в девета позиция върху симпато-вагусовия баланс у спонтанно-хипертензивни плъхове“. По време на престоя си, проф. Гърчев посети Департамента по сърдечно-съдови изследвания с ръководител проф. Иасуки Кихара, лабораторията по функционални изследвания с ръководител проф. Хигаши, катедрата по физиология към Медицински факултет, където в разговор с проф. Масао Йоцисуми и неговите сътрудници обмениха идеи за бъдещо научно сътрудничество. Като ръководител на отдел „МИПФ“ той участва в изготвянето на процедурата по селекция на Еразъм студенти от университета на Хирошима, в това число критериите за селекция и подготовката на изискваните от програмата документи. Проф. Гърчев участва в интервюто за подбор на Еразъм студентите и в тази връзка се срещна и с Декана на факултета по дентална медицина, проф. Куичи Като, за да обсъдят приема на студенти от дентална медицина от Медицински университет – София.

Сн.1. Лаборатория към Департамент по сърдечно съдови изследвания с ръководител проф. Хидея Йамамото в университета на Хирошима, Япония, 05.07.2017 г..

Гл. асистент д-р Николай Ишкитев, дм, PhD изнесе лекции на тема „Потенциал за диференциация на стволови клетки от денталната област“. По време на Еразъм престоя си д-р Ишкитиев посети катедрата по биоматериали, катедрата по биохимия с ръководител проф. Чиса Сукунами, катедрата по орална биология и инженеринг на проф. Хироки Никава, с които обмениха виждания за бъдещо сътрудничество.

Гл. асистент д-р Николай Апостолов, дм, PhD изнесе лекции на тема „Протезни адхезиви – приложение и необходимост“, проведе срещи с Декана на факултета по дентална медицина – проф. Куичи Като и с ръководителя на катедрата по орална физиология проф. Сугита, с когото обсъдиха възможностите за съвместни научно-изследователски проекти.

На лекциите присъстваха повече от 300 студенти и преподаватели от Медицински факултет на Университета на Хирошима.

В рамките на Еразъм престоя им Еразъм преподавателите посетиха болничния комплекс на университета на Хирошима.

По време на визитата си в Хирошима, проф. д-р Гърчев, гл. асистент д-р Ишкитиев и гл. асистент д-р Апостолов се срещнаха и с членовете на дружеството за приятелство между Хирошима и България, където са приветствани с писмо от Министъра на външните работи на Япония – Фуимо Кишида.

 

Офис Еразъм

Процедура за участие

Какво трябва да знаят Еразъм преподавателите в Медицински университет

Мобилност на персонала с цел обучение

Право на участие имат всички преподаватели и служители на МУ-София. Те могат да участват по програмата с цел обучение само един път в рамките на една академична година. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор от държавата по програмата. Виж ТУК

Максималната продължителност на мобилността е от 2 дни до 2 месеца, като ЦРЧР финансира престой до 5 работни последователни дни (без времето за пътуване).

Преди заминаването си членовете на персонала трябва да се договорят с Медицински университет-София и приемащата институция относно програма за обучение.

Документи необходими за кандидатстване и отчитане на мобилност на персонала:

 • Споразумение за обучение (Mobility agreement-Staff for training), одобрен от МУ-София и приемащата институция ТУК
 • Договор между Медицински университет-София и служителя
 • Заповед за командировка
 • Сертификат за обучение, удостоверяващ продължителността на престоя
 • Декларация по Закона за защита на личните данни-Преподаватели ТУК
 • Он-лайн отчет
 • Билет от пътуването, бордни карти и фактури от местата за настаняване

Финансови параметри на мобилността ТУК

Преподавателска мобилност с цел преподаване

Право на участие имат всички преподаватели от МУ-София, независимо от тяхната длъжност и научно звание. Те могат да участват по програмата с цел преподаване само един път в рамките на една академична година. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащата организацията партньор (списък ТУК). При условие, че няма подписан договор, е желателно преподавателя да инициира сключване на споразумение. 

Максималната продължителност на мобилността е от 2 дни до 2 месеца, като ЦРЧР финансира мобилност до 5 работни последователни дни (без времето за пътуване). Във всички случаи преподавателската дейност трябва да включва минимум 8 учебни часа преподаване седмично (това изискване важи и в случаите, когато престоят е по-кратък от една седмица).

Преди заминаването си членовете на персонала трябва да се договорят с МУ-София и приемащата институция относно програма за преподаване.

Документи необходими за кандидатстване и отчитане на мобилност:

 • Споразумение за преподаване Мobility agreement-Staff for teaching одобрен от МУ-София и приемащата институция ТУК
 • Договор между Медицински университет-София и служителя
 • Заповед за командировка
 • Сертификат за академичен престой, удостоверяващ продължителността на престоя и преподавателския хорариум
 • Декларация по Закона за защита на личните данни-Преподаватели ТУК
 • Он-лайн отчет
 • Билет от пътуването, бордни карти, фактури от  местата за настаняване

Финансови параметри на мобилността ТУК

Пътеводител на Еразъм студента в Медицински университет - София

Студентска мобилност с цел обучение

 Условия за участие на студента 

Всеки факултет определя допустимите за участие курсове студенти от МУ-София и докторанти, във всички форми на обучение. Студентите запазват правото си на стипендия в МУ-София по време на периода в чужбина, но задължително заплащат семестриалната си такса. МУ-София признава академичния престой и положените изпити в чужбина, ако те съответстват на учебните програми в нашия университет. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор от държавата по програмата. Списък тук.

Онлайн езикова подкрепа 

Преди да подпишат своите споразумения за обучение  всички студенти ще преминат онлайн оценяване на езиковите им умения на основния чужд език, който ще използват по време на своето обучение или стаж в чужбина. В края на периода на мобилност студентите ще бъдат оценени повторно, за да бъде проверен напредъкът им в изучаването на основния чужд език. Резултатите ще бъдат съобщени на студента. 

Продължителността на дейността с цел обучение е между 3 и 12 месеца. Минималния успех на студента трябва да е минимум добър 4,00. 

Процедура за участие

1-ви етап

На факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:

1. Заявление за кандидатстване – свободен текст

2. Академична справка и уверение за успех и че е записан

3. Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата

4. Документ за владеене на работния език, ако има такъв

5. CV (европейски формат)

Комисия, определена със заповед на декана на факултета провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати. 

2-ри етап 

Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в офис „Еразъм” на МУ-София. Одобрените за участие в програмата кандидати подготвят и подписват следните документи:

1. Споразумение за обучение Learning Agreement for studies свали от ТУК

2. Лична банкова сметка в евро (в банка по желание)

3. Европейска здравна карта. Допълнителна здравна застраховка във всяко застрахователно дружество за периода на престой, тъй като европейската здравна карта покрива единствено спешна помощ в болница. 

4. Студентът уточнява датите на пътуване, съобразно програмата в приемащия университет

5. Доклад до Ректора на МУ-София, изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет, за изготвяне на командировъчна заповед.

6. Декларация по Закона за защита на личните данни-Студенти свали от ТУК

7. Нотариално заверено пълномощно за лице, което да представлява студента пред университета и други институции

Преди заминаването си студентът получава от офис Еразъм следните документи:

1. Индивидуален договор за участие в Програма Еразъм между МУ-София и студента

2. Заповед за командировка

При пристигането си в приемащия университет студентът заверява Уверение за период на престой в Еразъм офиса на приемащия университет, защото за начална дата се счита първото присъствие, а не датата на пътуването. Промени в споразумението за обучение/практика могат да бъдат направени в срок до 2-5 седмици след започването на обучението. Удължаване на периода на престой се заявява в срок до един месец преди края на мобилността. Необходимо е потвърждение по имейл от трите страни за приемане на тези промени. 

ОТЧЕТ

След завръщането от мобилността студентът се отчита с:

1. Споразумение за обучение (Learning agreement for studies)

2. Уверение за период на мобилност (Certificate of attendance) , с дата на пристигане и заминаване, с подпис и печат на приемащия университет 

3. Академична справка (Transcript of records), издадена от приемащия университет в срок до 5 седмици от края на изпитите

4. Билети отиване и връщане, бордни карти, фактури

5. Он-лайн отчет 

Месечни грантове за мобилност на студенти свали от ТУК

Студентска мобилност с цел практика

Еразъм+ практика е реализирането на студентски стаж в чужбина по време на обучение и до една година след дипломирането на студента. Това включва и „асистентски стаж” за студенти - бъдещи преподаватели. Където е приложимо, практиката трябва да бъде неразделна част от учебната програма на студентите. Студентската мобилност трябва да съответства на областта на знание / академична дисциплина на студента.

Периодът за стажове е между 2 и 12 месеца. Един студент може да участва в периоди на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение(бакалавър, магистратура, докторантура), независимо от броя и вида на дейностите за мобилност, но само един път в рамките на една акдемична година.

 Да имат минимален успех от обучението в МУ-София – добър 4,00. 

За периода на практиката студентът/докторантът получава финансова помощ под формата на месечен грант, целящ да подпомогне мобилността. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността. Приемащата институция може да предложи допълнително възнаграждение, извън гранта по програма Еразъм+, както и настаняване на кандидата, без това да е задължително. Студентът/докторантът има право да получава финансиране и от други източници, различни от Европейските фондове.

Месечни грантове за мобилност на студенти с цел практика свали ТУК

Процедура за участие

1-ви етап

На факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:

1. Заявление за кандидатстване – свободен текст

2. Академична справка и уверение за успех и че е записан

3. Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата

4. Документ за владеене на работния език, ако има такъв

5. CV (европейски формат)

Комисия, определена със заповед на декана на факултета провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати. 

2-ри етап 

Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в офис „Еразъм” на МУ-София. Одобрените за участие в програмата кандидати подготвят и подписват следните документи:

8. Споразумение зa практика ТУК

9. Лична банкова сметка в евро (в банка по желание)

10. Европейска здравна карта. Допълнителна здравна застраховка във всяко застрахователно дружество за периода на престой, тъй като европейската здравна карта покрива единствено спешна помощ в болница. 

11. Студентът уточнява датите на пътуване, съобразно програмата в приемащата организация

12. Доклад до Ректора на МУ-София, изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет, за изготвяне на командировъчна заповед.

13. Декларация по Закона за защита на личните данни-Студенти ТУК

Преди заминаването си студентът получава от офис Еразъм следните документи:

1. Индивидуален договор за участие в Програма Еразъм между МУ-София и студента

2. Заповед за командировка

При пристигането си в приемащия университет студентът заверява Уверение за период на престой в Еразъм офиса на приемащата организация, защото за начална дата се счита първото присъствие, а не датата на пътуване. Промени в споразумението за практика могат да бъдат направени в срок до 2-5 седмици след започването на обучението. Удължаване на периода на престой се заявява в срок до един месец преди края на мобилността. Необходимо е потвърждение по имейл от трите страни за приемане на тези промени. 

ОТЧЕТ

След завръщането от мобилността студентът се отчита с:

1. Споразумение за практика (Learning agreement for traineeships)

2. Уверение за период на мобилност (Certificate of attendance), с дата на пристигане и заминаване, с подпис и печат на приемащата организация

3. Сертификат за обучение (Traineeship Certificate)

4. Билети отиване и връщане, бордни карти

5. Онлайн отчет 

 

Полезни връзки

 

Полезни връзки

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html  -  Генерална дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm -  Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура  на Европейската комисия

http://eutrainingsite.com - EU trainings 2014-2020

http://www.moveonnet.eu - Европейски форум на европейските офиси за международни отношения

http://esn.org - Европейска студентска мрежа „Еразъм”

http://erasmusworld.com/portal - Студентски портал „Еразъм”

http://cordis.europa.eu/news/home_en.html  - Европейска мрежа за информация и анализ на системите и политиките за изследвания

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm - Представителство на Европейската комисия в България

http://www.etf.europa.eu/  -  Европейска фондация за обучение

http://www.euraxess.bg/  - Портал за мобилните изследователи

http://academicpositions.eu/   – PhD Scholarships    

http://ec.europa.eu/ploteus - Портал за възможностите за обучение в ЕС

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ - Уебсайт на Програма Еразъм+

http://www.openeducationeuropa.eu/  - Европейски портал за образователни ресурси

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage - Европейски портал за работа EURES

http://www.enic-naric.net/  - Портал за признаване на академични и професионални квалификации на Европейската комисия, Съвета на Европа и Юнеско

http://medine2.com/Public/medinelingua.html - Уебсайтът MedineLingua е безплатен онлайн медицински речник, създаден, за да подпомага изучаването на медицинска терминология на различни езици и да подготви студенти и лекари за клинична работа. Той включва материали, които могат да бъдат полезни и за заминаващи в друга държава студенти по програма Еразъм+, с цел да се запознаят с основната терминология и изречения за работа с пациенти на съответния език. За момента платформата включва 15 езика, които непрекъснато се увеличават.
 

 

 - 

 

 

 

Контакти

Медицински университет - София

Офис „Еразъм”

гр. София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” №15,

ет. 12, стая 9-ляво;  ет.12, стая 18

С.Борисова - sborisova@mu-sofia.bg,
тел. +359 2 9152138;

Т. Тодорова - ttodorova@mu-sofia.bg,
тел. +359 2 9152165;

С.Манолов - smanolov@mu-sofia.bg,
тел. +359 2 9152138;

 • Факултетни координатори за програма „Еразъм“:

Медицински факултет - Доц. Д-р Нина Белова, дм,
тел.: + 359 2 9172624
e-mail: belova.nina@gmail.com

Факултет по дентална медицина - Проф. Д-р Божидар Йорданов, дм,
тел.: +359 2 9541393
e-mail: yordanov_doc.@abv.bg

Фармацевтичен факултет - Проф. Валентина Петкова, дф,
тел. +359 2 9236593
e-mail: vpetkova@pharmfac.net

Факултет по обществено здраве - Доц. А.Янакиева,
тел.: +359 2 851 01 22; +359 896 783 261 
e-mail: antoniya.yanakieva@gmail.com

Колеж „Йорданка Филаретова” - Мая Визева,
тел. +359 2 915 46 25


 • ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3

1000 София

Тел.: +359 2 9155 010

Факс: +359 2 9155 049

hrdc@hrdc.bg

Приемно време на ЦРЧР:

понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч. и петък от 9.30 ч. до 11.30 ч. 

Хоризонт 2020

Европейска програма за наука и иновации Хоризонт 2020

Хоризонт 2020, осмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, ще продължи от 2014г. до 2020г. Тя е най-голямата в историята на ЕС програма, като 7-годишния й бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. Финансирането за научни изследвания се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения (call for proposals) на състезателна основа. Възможностите за финансиране са изложени в работните програми, публикувани на цифровия портал на ЕК:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 

EURAXESS - мрежа за мобилност на учените

 

EURAXESS България - част от Европейската мрежа за мобилност на учените EURAXESS
 
EURAXESS България е част от Европейската мрежа EURAXESS, създадена от Европейската Комисия за съдействие на гостуващи и заминаващи научни изследователи и докторанти, както и на висококвалифицирани специалисти в индустрията. 
EURAXESS работи основно в 4 ключови направления:
 
 • EURAXESS Jobs – представлява удобен инструмент за наемане на персонал без никакви такси. Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др.    
 • EURAXESS Services – представлява мрежа от над 300 центъра в 40 европейски държави, които предоставят практическа информация  по административни и правни въпроси при преместване от една страна в друга, в това число процедури по академично признаване на дипломи и квалификации, придобиване на разрешително за работа,    визов режим и др.
 • EURAXESS Rights – предоставя пълна информация за Хартата на           европейските учени и Кодекса на поведение за наемане на учени. Грижи се за спазването на правата на учените и на висококвалифицираните специалисти.
 • EURAXESS Links – предоставя интерактивни уеб-услуги на европейските учени, работещи в чужбина, с цел поддържане на връзката помежду им в Европа и навсякъде по света.

Основният инструмент за предоставяне на актуална и структурирана информация е Интернет портала на EURAXESS България, а страниците в  LinkedIn  и Facebook подпомагат разпространяването на новини и информация за събития.

Порталът е част от Европейската мрежа от портали EURAXESS – изградени по подобен начин и открити в 40 страни. Всички национални портали имат сходен дизайн и структура и всички те са свързани с централния портал на EURAXESS, който публикува онлайн над 8000 предложения за изследователска работа от всички страни-членки на EURAXESS. 
Освен портала, EURAXESS България има 3 координиращи центъра към Софийски университет, Институт за технологии и развитие и Нов български университет. Контактни лица за подпомагане на изследователите има към ТУ София, ТУ Варна, РУ Русе, ТрУ-Ст.Загора, ПУ Пловдив, БАН-ЦУ, МФ ”Св.Св.Кирил и Методий”, БСУ Бургас, УНИБИТ София и ИКТ Клъстер, Медицински университет – София, ИУ – Варна. 
Контактното лице към УНСС предоставя и специализирана информация във връзка с интелектуалната собственост.
Контактно лице за Медицински университет – София е:
д-р Савена Борисова - sborisova@mu-sofia.bg 
Всички EURAXESS услуги са безплатни.

Области и дейности

Хоризонт 2020 в сферата на медицината и здравето

Високи постижения в научната област (Excellent Science)

Дейностите са насочени към засилване и разпространение на постиженията на европейската научна сфера и консолидиране на изследователската общност. Целта е европейската иновационна и изследователска система да стане по-конкурентна в глобален аспект.

За повече информация относно програмата:    
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science

За отворени процедури, събития, новини, публикации:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science#Newsroom

 

Европейски съвет за научни изследвания (European Research Council)

Схемата подкрепя изследвания на границата на познанието, междудиспциплинарни и новаторски идеи в нови или възникващи научни области, които предлагат неконвенциални и иновативни подходи. Тук високите научни постижения  са главен критерий за финансиране на проекти.
        
За повече информация:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council#Article

За отворени процедури, новини, успешни истории:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council#Newsroom

За съществуващите схеми на финансиране:
http://erc.europa.eu/funding-schemes

 

Бъдещи и навлизащи технологии (Future and Emerging Technologies)

Eвропейската комисия финансира дейности, от които се очаква да открият радикално нови технологии, чрез сътрудничеството на напреднала мултидисциплинарна наука и авангардно инженерство. 

За повече информация:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies#Article

За отворени процедури, новини, събития и публикации:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies#Newsroom

Дейности по програма Мария Склодовска Кюри

Предлага се подкрепа на млади и опитни изследователи с цел подпомагане на тяхната кариера и умения чрез обучение или назначения за определени периоди в друга държава или в частния сектор. Това им осигурява нови познания и опит, които им позволяват да достигнат пълния си потенциал.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions

За отворени процедури за кандидатстване:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

 

Европейски научно-изследователски инфраструктури

Отворени конкурси

 

 

EU Prize for Women Innovators 2018 - H2020-SWFS-2016-2017-35 EC - Horizon 2020

Начална дата: 05.09.2017;
Краен срок за подаване: 15.11.2017г,   17:00:00 ч.

Цели на схемата:
Въпреки че жените са все по-активни в научните изследвания, все още има твърде малко жени, които създават иновативни компании. Това представлява неизползван потенциал за Европа, която се нуждае от всички ресурси, за да остане конкурентоспособна и да намери решения на обществените предизвикателства. Наградите ще повишат осведомеността на обществото за потенциала, значението и приноса на жените-изследователи за развитието на предприемачеството и съответно ще насърчи предприемчивите жени да станат иноватори.
Това ще спомогне за постигането на целите на стратегията "Европа 2020".

Схемата представлява награди за жени иноватори.
-Първа награда 100 000 EUR

-Втора награда 50 000 EUR

-Трета награда 30 000 EUR

-Изгряващи иноватори 20 000 EUR

Критерии за участие:
1. Участникът трябва да е жена. За наградата за изгряващи иноватори се прилага правилото: Участникът трябва да бъде жена, родена след 1 януари 1987 г.
2. Участникът трябва да е постоянно пребиваващ в държава-членка на ЕС или страна, асоциирана към Хоризонт 2020.
3. Участникът трябва да е основател или съосновател на съществуваща и активна компания, която е била регистрирана преди 1 януари 2016 г.
4. Годишният оборот на дружеството да е най-малко 100 000 EUR през 2015 г. или 2016 г. (50 000 EUR за категория Изгряващи иноватори).
5. Участниците, които вече са получили награда от Европейският съюз или Евратом, не могат да получат втора награда за същите дейности.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-swfs-2016-2017-35.html
 

Отворени конкурси по програма ХОРИЗОНТ 2020

С официалното обявяване на Работната програма по ХОРИОЗНТ 2020 за последния програмен период 2018 – 2020г, Европейската комисия отваря следните конкурси:

 • Better Health and care, economic growth and sustainable health systems - Opening
 • Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures - Opening
 • Digital transformation in Health and Care - Opening
 • Integrating and opening research infrastructures of European interest - Opening
 • Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes - Opening
 • Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships - Opening
 • Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks - Opening
 • Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange - Opening
 • Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care - Opening

Пълният набор от отворени конкурси в различни направления, можете да откриете на следния адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=127

Повече информация относно условията за участие, необходимте документи, датите на откриване и сроковете за подаване на проекти може да се намерят на този адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=43
 

Паневропейската мрежа за мобилност ЕURAXESS с нов портал

На 14 ноември 2016 стартира новият портал на паневропейската мрежа за мобилност ЕURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu.

Новите функционалности и инструменти, от които всеки регистриран потребител може да се ползва са:

 • Инструмент “Partnering”: всички регистрирани потребители сега могат да  се свързват директно както с физически лица, така и с научноизследователски организации/фирми  и да разглеждат  автобиографии;
 • Предложения за финансиране: Организациите (международни и национални), които предлагат стипендии за докторанти, грантови схеми, конкурси за финансиране на проекти/научни изследвания и/или програми за мобилност могат да публикуват на портала своите предложения;
 • Търсене на Център за развитие на кариерата (Career Development Center): адреси на центровете за кариерно развитие, от чиито безплатни услуги могат да се възползват регистрирани и нерегистрирани в портала учени;
 • Курсове и обучения, насочени специално към подобряване възможностите за кариерно развитие на учени и докторанти;
 • Приемни-огранизации: база данни, в която организациите публикуват информация за  отворени позиции за гостуващи учени и докторанти.
 • Профилирана информация: порталът предлага на регистрираните потребители, кореспондиращи на техните интереси, възможности за работа и сътрудничество;
 • По-широка целева аудитория: освен учени и научноизследователски организации/университети, EURAXESS сега е насочен и към бизнес организациите;
 •  „Качи автобиография“:  освен да попълнят формуляра на EURAXESS CV, сега регистрираните потребители могат да качат своята автобиография в предпочитан от тях формат;  
 • Подобрена „Search“ (търсене) функция: възможност за търсене по предварително зададени от потребителите критерии;
 •  „Science4Refugees“: инициатива, насочена към учените-бежанци да следят най-новите постижения в своята научна област като се свързват с европейски изследователи, обсъждат научни проблеми и учат заедно;
 • Адаптивен дизайн: за всеки тип мобилно устройство, лаптоп или настолен компютър.

На EURAXESS можете да намерите и детайлна информация относно условия на труд и работа в Европа, визов режим, права на интелектуална собственост, признаване на дипломи и др., както и данни за връзка с Контактните лица във всички държави от Европа, които са част от мрежата.
Услугите, които ЕURAXESS предоставя са насочени както към настоящите и бъдещи изследователи и учени от всички области, така и към организациите, които работят в сферата на образованието, научните изследвания, иновациите и  технологичното развитие.
Всички услуги на EURAXESS са напълно безплатни.

Полезни материали

Документи

 

 

Франкофонска дейност

Медицински университет – София е член на Университетската Агенция на Франкофонията от 1994 година. Ректорът на МУ-София е участвал в срещата на върха на франкофонията в Канада през 2008 година, на международната франкофонска конференция в Австралия, а началникът на Международен отдел на МУ – София е взимал участие на международни франкофонски конференции в Румъния. Голям брой преподаватели и изследователи имат принос в научни прояви, изнасяли са лекции в университети членове на AUF или на франкофонски конференции. Досега наши студенти са осъществявали най-често франкофонска мобилност с докторантска стипендия. 

Университетската Агенция на Франкофонията (AUF) е международна организация, която развива дейност изключително в областта на висшето образование и научните изследвания. Наред с това AUF е и асоциация, която наброява 782 члена (университети, институти, научно-изследователски центрове), разпръснати по всички континенти, в 98 държави, 55 от които страни членки на Международната Организация на Франкофонията (OIF). Като такава тя представлява уникална мрежа от партньорства,  имащи за цел изграждането и консолидацията на франкофонско научно пространство, чрез подпомагане на институционалните проекти на университетите членове, на научното сътрудничество, на изследователската дейност и публикациите. 

За осъществяване на тази политика, в съответствие с нуждите на университетите партньори функционират 70 структури по света, организирани в 10 регионални бюра. 

Agence Universitaire de la Francophonie – AUF

http://www.auf.org/ 

За Централна и Източна Европа адресът е :

Bureau régional pour l’Europe Centrale et Orientale

Научни публикации на френски език

Покана 2016 за финансиране от AUF на издания на френски език

Отдел МИПФ има удоволствието да Ви информира, че AUF стартира своята покана 2016 за финансиране на печат и разпространение на сборници с доклади, специални броеве на списания, колективни издания (учебник, речник), оригинални творби (книга, изследване, доклад), монографии на френски език в печатен вид или онлайн версия.

Поканата ще бъде отворена до края на януари.

За повече информация, моля посетете линка:

https://www.auf.org/appels-offre/appel-doffres-2016-pour-le-soutien-aux-publication/

и на телефон +3592 9152 138 Симеон Манолов, Експерт в Отдел МИПФ.


Отдел МИПФ съобщава, че Университетската франкофонска агенция (AUF) предлага на тези, които търсят франкофонски научни списания, за да публикуват изследователските си разработки на френски език, примерен списък от реферирани издания на следния адрес:

http://www.auf.org/les-services-de-l-auf/professeur-chercheur/publier-en-francais/les-revues-scientifiques-francophones/

Една част от медицински електронни списания, които позволяват пълноценно участие в индексирането на научните публикации на френски език може да намерите на следните адреси:

Annales des Sciences de la Sante http://revues.imist.ma/?journal=A2S

Medecine/Sciences http://www.medecinesciences.org/

Sante publique http://www.sfsp.fr/santepublique/pagint/presentation.php

John Libbey Eurotext http://www.jle.com/fr/revues/sss/revue.phtml

Ако искате повече информация за публикуване на статии в научно списание, ние Ви каним да се запознаете с препоръките за публикуване:

http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/spip.php?article1261

Стипендии

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО – 2018 година

AUF стипендии за професионален стаж през 2018 година

Мобилност за преподаватели, учени и докторанти 2017 г.

Франкофонски фестивал на студентите - 2017

AUF стипендии за професионален стаж през 2017

Докторантски и пост-докторантски стипендии "Йожен Йонеско” на AUF 2018

Конкурс "Prix du mémoire universitaire francophone"

Пети регионален Фестивал на студентите франкофони 2016 год.

ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ОТ ФРАНКОФОНСКАТА АГЕНЦИЯ (AUF) 2016 год.

 Финансиране на международна мобилност за академичен или научен стаж

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” ви информира, че Френския институт в България предоставя стипендии на френското правителство за:

Мобилност на млади научни работници за краткосрочен престой на докторанти и млади изследователи ( до 35 години), с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни. 

Документи за кандидатстване:

 •  формуляр  Dossier de bourse d’études  / Dossier de bourse de stage
 •  снимка, залепена върху формуляра
 •  CV
 •  кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 •  служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 •  или копие на докторската диплома и атестация за назначение в научноизследователска организация в България
 • препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащи кандидата с упоменат периода на пребиваване
 • копие на личната карта

Сроковете за кандидатстване се осъществяват на три сесии през годината: края на февруари, края на април, края на септември. 

За повече информация: 

http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/stipendii-nauchni-rabotnici/ 

За контакти:

Г-жа Бисера Коларова

bissera.kolarova@institutfrancais.bg 

Докторантура под  двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан. 

Документи за кандидатстване:

 •  формуляр
 •  снимка, залепена върху формуляра
 •  CV
 • копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • писмено съгласие от двамата научни директори
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения
 • копие на личната карта

За повече информация: 

http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/stipendii-nauchni-rabotnici/ 

За контакти:

Г-жа Бисера Коларова

bissera.kolarova@institutfrancais.bg 

Проекти

Организиране на научна проява през 2017

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа публикува обява за представяне на предложения за организиране на научна проява през 2017 г., която да се проведе на френски език. Финансирането включва разноските за участие на учени от Централна, Източна и Южна Европа, които представят доклад на събитието, издаването и разпространението на сборник с доклади (за предпочитане на електронен носител), както и разходите за преводачески услуги на френски език.
Крайният срок за подаване на формуляр за участие е 3 месеца преди началото на проявата и в продължение на цялата 2017 г.
За повече информация, представяне на програмата, както и формуляр за кандидатстване:
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/organiser-une-manifestation-scientifique-en-eco-en/  или
С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и colloques-eco@auf.org.

Организиране на франкофонски семинари за докторанти 2016г.

Настоящата покана има за цел да подпомага организирането на докторантски семинари от консорциум от три институции в три различни държави, като най-малко две от тях се намират в Централна и Източна Европа. Продължителността на проекта е максимум 12 месеца, а бенефициенти могат да бъдат научния ръководител и докторанта. Краен срок за подаване на предложения е 15 февруари 2016г. 

 
Документацията за покана 2016г. е на разположение на следния уебсайт:

Подкрепа за организиране на франкофонски научни прояви през 2015г.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че Агенцията на франкофонските университети финансира организирането на научни прояви, като поема  разходите за транспорт отиване и връщане и дневните разходи на изследователи от Централна и Югоизточна Европа  за участието им в научна проява (симпозиум, семинар, научни дни, летен университет), както и разходи за публикуване и издаване на сборник с доклади на френски език, за превод и симултанен превод от и на френски език по време на събитието.

Сроковете за подаване на формуляр за участие: 31 декември 2015 или 3 месеца преди началото на проявата.

За повече информация, условия и формуляр за кандидатстване:
http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/organiser-une-manifestation-scientifique-dans-leco/  

Контакти:
Cornelia Robu
cornelia.robu@auf.org

Подкрепа за участие във франкофонски научни прояви през 2015г.

 

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” ви информира, че Университетската агенция на франкофонията (AUF) предоставя финансова подкрепа на изследователи от Централна и Източна Европа за участие във франкофонски научни прояви (конгреси, конференции, научни дни).

Срокът за подаване на формуляр за участие е 6 седмици преди началото на събитието, като Агенцията може да предостави дневни за максимум 5 дни, транспорт отиване – връщане и застраховка. Препоръчително е да има съфинансиране.

Регламент за участие (на френски език)

Формуляр за кандидатстване 2015 (на френски език)  

За повече информация:

https://www.auf.org/appels-offre/soutien-la-participation-aux-manifestations-scient/ 

За контакти:

Симеон Манолов, Експерт в Отдел „МИПФ”

Тел. +359 2 9152 138

smanolov@mu-sofia.bg 

Г-жа Корнелия Робю

cornelia.robu@auf.org  

 

Франкофонски конкурс за студенти „Разкажи ми за науката”

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа организира конкурс под наслов "Разкажи ми за науката!". Целта на този конкурс е да популяризира науката сред студентите и широката публика, в частност науката на френски език.
Идеята е да се създаде кратко видео, до 3 минути, от екип от студенти, в което те обясняват по разбираем начин за широката общественост една научна концепция. Наградата е 3 mini i-Pad, а срока за участие е 6 март 2017.
Цялата необходима информация е на уебсайта на AUF:
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/concours-parle-moi-science/

Документални ресурси

Отдел МИПФ предоставя пълни списъци на електронни списания, бази данни, интернет портали, документални и архивни ресурси в областта на медицината.
Документите съдържат и кратко описание на английски или френски език.

Повече информация можете да намерите на следните връзки:

 

Архив

Съветът за Научни изследвания на Норвегия обява процедура за набиране на кандидати за стипендии за научни изследвания

Съветът за Научни изследвания на Норвегия обяви процедура за набиране на кандидати за пост-докторантски стипендии за научни изследвания за 2010/2011 учебна година.

Срок за подаване на документи от кандидатстващите за стипендия : 25 ноември 2009г.
Подробна информация за процедурата и сваляне на формуляри на следния сайт :

forskningsradet.no

Стипендии от Правителството на Швейцария за академичната 2016-2017 г.

 

 

 

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София информира, че Правителството на Швейцария предоставя ежегодно  стипендии за докторантури и научни изследвания на млади лекари и учени. Процедурата по предварителен подбор се осъществява от Посолството на Конфедерация Швейцария и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” в София www.cmfnd.org.  

Информация във връзка с процедурата за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на швейцарската Федерална комисия за стипендии : www.sbf.admin.ch.

Срок за кандидатстване: от 2 до 10 ноември 2015г.

> AUF стипендии за професионален стаж през 2017

Отдел МИПФ информира, че студентите в МУ-София могат да кандидатстват към Университетската франкофонска агенция (AUF) за стипендия за осъществяване на стаж в чужбина (на френски език), с продължителност между 1-3 месеца, в периода от март до декември 2017 г. Крайният срок за кандидатстване е 15 февруари 2017 г.
За повече информация: С.Манолов +35929152138 и на интернет адрес: https://www.auf.org/appels-offre/stages-professionnels-2017/
 

> Информационна среща за студенти, с цел подбор на Еразъм студ енти 30 март, 2016 г.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София, проведе информационна среща за студенти, с цел подбор на Еразъм студенти за следващата академична година. Срещата се проведе в Аула Максима,  в УМБАЛ „Света Екатерина“ , на 30 март, 2016 г. от 13.00 ч. Презентации от събитието може да намерите ТУК и ТУК.

> Организиране на научна проява през 2017

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа публикува обява за представяне на предложения за организиране на научна проява през 2017 г., която да се проведе на френски език. Финансирането включва разноските за участие на учени от Централна, Източна и Южна Европа, които представят доклад на събитието, издаването и разпространението на сборник с доклади (за предпочитане на електронен носител), както и разходите за преводачески услуги на френски език.
Крайният срок за подаване на формуляр за участие е 3 месеца преди началото на проявата и в продължение на цялата 2017 г.
За повече информация, представяне на програмата, както и формуляр за кандидатстване:
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/organiser-une-manifestation-scientifique-en-eco-en/  или
С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и colloques-eco@auf.org.

> Стипендии за български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2017-2018 г.

Министерство на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2017-2018 година.

I. Студенти
1.За частичен срок на обучение – срок за подаване на документи – 23.12.2016
2.За пълен срок на обучение за ОКС Магистър – срок за подаване на документи – 12.01.2017
3.Летни езикови курсове и семинари – срок за подаване на документи – 23.01.2017
4.За пълен срок на обучение за ОКС Бакалавър или Магистър - срок за подаване на документи – 17.03.2017

Повече информация за страните съгласно междуправителствените спогодби, изискванията към кандидатите, документите за кандидатстване, датите за събеседване и други, може да намерите на адрес: http://mon.bg/?go=page&pageId=12&subpageId=139

II. Преподаватели, изследователи и докторанти – да работят на постоянен трудов договор, а докторантите да са записани в редовна форма на обучение.
1. Срок за подаване на документи: 30.12.2016, 16.01.2017 и  30.01.2017

За справки телефон 9217784, 9217530 и 9217693 и интернет адрес: http://mon.bg/?go=page&pageId=12&subpageId=138

AUF обяви процедура по набиране на кандидати за стипендии за мобилност за докторанти за учебната 2010/2011 год.

Университетската Франкофонска Агенция (AUF) обяви процедура по набиране на кандидати за стипендии за мобилност за докторанти за учебната 2010/2011 год.

Досиетата на кандидатите за стипендии трябва да бъдат изпратени най-късно до 18 декември 2009г.

Допълнителна информация и формуляри за кандидатстване на следния сайт:

www.auf.org/communication-information/appels-offres/

или на тел: 02/91 52 138 – отдел „МИУП” , МУ-София-Ректорат, ет.12, ст.9

Кампания за кандидатстване за финансиране

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София уведомява всички докторанти, ползващи френски език и техните научни ръководители, че:

тече кампания за кандидатстване за финансиране чрез проекти на прояви, предназначени за докторанти и научните им ръководители.

Краен срок за кандидатстване: 30 януари 2015 г.

Повече информация и формуляри за кандидатстване :
http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/seminaires-doctoraux-appel-projets/

Международни програми

Международни образователни програми:

Международни научно-изследователски програми:

Франкофонската университетска агенция (AUF) обявява конкурс за присъждане на научни награди от Франкофония 2005 .

Досиетата на кандидатите, попълнени и подписани , следва да се изпратят до Директора на Регионалното бюро на AUF, към което се отнася нашия университет на адрес:
BUREAU EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
1,rue Schitu Magureanu
Local de l’Universite de Bucarest
050025 Bucarest, Roumanie; Tel:+40 21 312 12 76 Fax: +4021 312 16 66
e-mail: Europe-centrale-orientale@auf.org
www.europe-centrale-orientale.auf.org

Пълната информация може да се намери на сайта на AUF
http://www.auf.org или да влезете в контакт с господин Калеф Булкрун, администратор на програмата Развитие и околна среда ( AUF, 4 Place de la Sorbonne, 75005 Paris, France, Tel: +33 (0) 1 44 41 18 18;
Fax: + 33 (0) 1 44 41 18 19; e-mail: khalef.boulkroune@auf.org.

 • Шеста рамкова програма на ЕС - www.cordis.lu/fp6http://www.europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html
 • Програма на НАТО "Наука за мир" - www.nato.int/science
 • Европейска инициатива "ЕВРИКА" - www.eureka.be

 

 

> Докторантски и пост-докторантски стипендии "Йожен Йонеско” на AUF 2017

Покана за представяне на заявления за докторантски и пост-докторантски стипендии "Йожен Йонеско" стартира на интернет страницата на Университетска агенция на франкофонията за Централна и Източна Европа.
Тя е на разположение на адрес: https://www.auf.org/appels-offre/-bourses-eugen-ionescu-doc-postdoc-16-17/
Крайният срок за кандидатстване е 15 януари, 2017 г.
Целева аудитория: докторанти и преподаватели от всички дисциплини вкл. медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве, свързани с университетска мрежа на AUF, желаещи да направят стаж от 3 до 4 месеца в Румъния, в един от 27-те университетски центрове: https://www.auf.org/media/filer_public/0c/b7/0cb7b29b-ce76-40b1-8b46-0b68dcc62aab/4_ei_16-17_liste_des_universites_daccueil.pdf
Период на мобилността от април до юли 2017.
Поема се:
* Месечни помощи от 1000 евро за постдокторант / 800 евро за докторанти
* Двупосочен транспорт* Здравна застраховка
За контакти: С. Манолов +35929152138 или smanolov@mu-sofia.bg

Austrian Science and Research Liaison Office Sofia

п р е д с т а в я
АВСТРИЙСКИ СТИПЕНДИИ
За специализации в Австрия с пълна стипендия на Австрийското федерално министерство за наука и изследвания (BMWF), за млади хора с идеи за научни проекти от всички области на науката на възраст до 35 години, които знаят немски или английски език:
•докторанти
•с научно-образователна степен "доктор”
•доктори на науките от 30 до 35 години
•завършилите висшето си образование не по-рано от септември 2007 г.
•преподаватели по немски език и литература и история
Времетраене: от 1 до 9 месеца, с възможност за удължаване
Видове: Ernst Mach, Franz Werfel, Richard Plaschka
Размер на стипендията: 940 евро на месец за докторанти, 1040 евро за защитили докторантура с научно-образователна степен „доктор”
Срок за кандидатстване: 1 март 2009 г. , 
                                      1 септември 2009 г. (само Ernst Mach)
Информация за необходимите документи и начина на кандидатстване: www.grants.at    www.aso.zsi.at/stipbg.html или лично на консултациите.
 
КОНСУЛТАЦИИ
точно в 10 часа на 9, 20 и 26 февруари 2009 г.

 в АВСТРИЙСКАТА БИБЛИОТЕКА, Ректорат на СУ“Св. Климент Охридски”, северно крило, партер, бул. “Цар Освободител” 15, email: stipbg@zsi.at    url : http://www.aso.zsi.at/stipbg.html

 Стипендиите се отпускат от Австрийското федерално министерство за наука и изследвания.

Информация за обучение по проекти изтегли от ТУК
Полезна информация изтегли от ТУК
Полезни връзки изтегли от ТУК

Прием на документи на студенти за работа в Германия през лятото на 2010 год.

Започва приемането на документи на студенти за работа в
Германия през лятото на 2010 г.

    Бюрата по труда в градовете, в които има висши учебни заведения или клонове /филиали на висши училища, чрез Центалата за чуждестранно и специализирано посредничество – гр. Бон, започват приемането на документи на 300 студенти за работа в Германия през лятото на 2010 г.

     Кандидатите, студенти в български висши училища, трябва да са на възраст между 18 и 35 г.; редовна форма, без последен курс на семестриалното обучение; да имат много добри познания по немски език и да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия.
Агенцията по заетостта обявява процедура за кандидатстване с краен срок 10.01.2010 г.

Информационният бюлетин за чуждестранни студенти, желаещи да работят в Германия през лятото на 2010 г. е публикуван на интернет адрес:

www.arbeitsagentur.de

За контакти: Министерството на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, София, бул. „Дондуков” №3, телефон: 980 87 19,
факс: 986 78 02.

Процедура за участие ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподавателска мобилност по програма Еразъм

Преподавателите от МУ-София могат да участват в преподавателска мобилност по програма Еразъм  , в университетите, с които МУ-София има подписани двустранни споразумения. Списък на тези европейски университети виж тук.
Преподавателските мобилности с цел преподаване или с цел обучение са с едноседмична продължителност.
Относно процедурата по кандидатстване и всички подробности по осъществяване на мобилността, молим, обърнете се към офис Еразъм на МУ-София

Необходими документи за кандидатстване и отчитане:

ЕR1

виж контакти.

Процедура за участие СТУДЕНТИ

ЕРАЗЪМ е образователна програма за висше образование на Европейската общност и е част от „Програма за учене през целия живот”.
Основна дейност на програмата е мобилност на студенти с цел обучение или практика и мобилност на преподаватели за изнасяне на лекции или обучение.
Право на участие в програмата имат студенти след третата година на обучение, редовна форма и до момента не са участвали в програмата. Студентите запазват в МУ-София правото си на стипендия, но задължително заплащат семестриална такса. МУ-София признава академичния престой и положените изпити в чужбина, ако те съответстват на учебните програми в нашия университет.

За да участвате в Програма „Еразъм” /с цел обучение или с цел студентска практика/ е необходимо МУ-София да има двустранно споразумение със съответния европейски университет. Списък на двустранните споразумения на МУ-София виж тук.
Този списък се актуализира непрекъснато, тъй като МУ-София подписва нови договори през цялата година.

Всеки студент от Му-София има право да участва в мобилност по програмата един път  с цел обучение и един път с цел практика.

Процедурата по кандидатстване за обучение и практика е идентична.
Тя се извършва на два етапа:

- І-ви етап: на факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:

Заявление за кандидатстване  - свободен текст;

 • Академична справка;
 • Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата;
 • Документ за владеене на работния език /ако имате такова/;
 • CV

Комисия, определена със заповед на Декана на факултета провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати.

- ІІ-ри етап: Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в Офис „Еразъм” на МУ-София.
Одобрените за участие в програмата студенти попълват и подписват следните документи /на сайта на МУ-София в раздел „Международна интеграция” опция Офис „Еразъм” има директна препратка към Еразъм сайта на всеки един от университетите, който имат подписани споразумения с МУ-София/ и ги внасят в Офис Еразъм :

 • Формуляр за кандидатстване (Application form
 • Housing application – само в случаите, когато приемащият университет предлага съдействие за настаняване;
 • Споразумение за обучение (Learning Agreement) – попълва се и се подписва съвместно със служител от Офис Еразъм.. Курсовете в приемащия университет се вземат от неговия сайт;
 • Академична справка (Transcript of records) – документът се изтегля от сайта на МУ-София в раздел „Международна интеграция”, опция Офис „Еразъм” или се получава на място в Офис Еразъм. При подаването на академичната справка студентът трябва да носи и студентската си книжка за сверка.;
 • Студентът трябва да разкрие на свое име сметка в евро /в банка по желание/;
 • Студентът си прави европейска здравна карта, която е безплатна и се изважда от Здравната каса. По желание може да се направи и здравна застраховка във всяко застрахователно дружество;
 • Студентът избира транспорт, уточнява датите на пътуване и закупува билетите си;
 • Доклад до Ректора на МУ-София /изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет/ за изготвяне на командировъчна заповед.

Преди заминаването си по личната си банкова сметка в евро студентът получава одобрения за съответната страна грант. Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Грантът не е стипендия, той не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността и се изчислява като месечна ставка.

Преди заминаването си студентът получава от Офис Еразъм следните документи:

 • Индивидуален Договор за участие в Програма Еразъм;
 • Заповед за командировка.

При пристигането си в приемащия университет:

 • Студентът незабавно се регистрира в Еразъм офиса  и заверява документа Уверение за период на престой.;
 • Ако има промени в в учебната програма се попълва Анекс към Споразумението за обучение  (Changes to the Learning Agreement).Документът се подписва и подпечатва от приемащия университет и се предава в МУ-София при финалния отчет;
 • Преди заминаването си за България на студента се изготвя академична справка (Transcript of records) за неговия Еразъм период, която е част от отчетните документи.

При завръщането си в България студентът се отчита с:

 • билет за отиване и връщане;
 • Споразумение за обучение и Промени към споразумението /ако има такива промени/;
 • Уверение за период на престой;
 • Академична справка за Еразъм периода;
 • Отчет по образец.

Студентите, заминаващи в страни, където работният език е различен от английския, могат да се запишат за едномесечен езиков курс преди началото на учебната година или преди началото на втория семестър. За езиковия курс се кандидатства в момента на кандидатстване за участие в мобилност по програма Еразъм и курсът се заплаща от програмата. Някои университети предлагат летни езикови курсове, за някои от които има стипендии.

Документи за кандидатстване и отчитане:

ER5
ER3
ER4

За всяка допълнителна информация виж контакти.

Сократ

СОКРАТ е най-голямата образователна програма на Европейската Общност, предназначена да допринася за развитието на образованието и за създаването на отворена Европейска област за сътрудничество във всички степени на образованието. Създаването на програма СОКРАТ се основава на чл. 149 и чл. 150 от Договора за ЕС. Член 149 посочва, че Общността "ще допринася за развитието на качествено образование" чрез широк кръг от действия, които ще бъдат осъществявани в тясно сътрудничество със страните-членки.

Първата фаза на програмата - СОКРАТ I, обхваща периода 1995-2000 година. С решение на Европейския парламент и Съвета на министрите от 24 януари 2000 г. програмат продължава чрез втората си фаза СОРАТ II - от 1 януари 2000 г. до 31 декемрви 2006 година. Въз основа на опита, натрупан по време на работата по СОКРАТ I и от предишните, чисто донорски програми като ФАР и ТЕМПУС, втората фаза на програмата цели да интегрира страните- участнички в най-голямата схема за европейско образователно и културно сътрудничество, съществувала някога.

Основните цели на програма СОКРАТ II, както е посочено в решението за учредяването й са:

 • Да развива и утвърждава европейската образователна система на всичките й нива;
 • Да осигури равноправен достъп до образователните ресурси на Европа във всички сфери на образованието;
 • Да спомогне за качествено и количествено подобряване на владеенето на чужди езици в ЕС, най-вече когато се отнася до по-малко използваните езици;
 • Да поощрява сътрудничеството и мобилността в сферата на образованието.

В процеса на работа по осъществяването  на тези цели, програмата насърчава равноправието между половете и прилагането на равни възможности по отношение на хората с увреждания, съдейства за борбата срещу социалната неравнопоставеност, расизма и ксенофобията.

Програма СОКРАТ подкрепя следните видове дейности:

 • Разширяване и насърчаване на европейското сътруднимчество в областта на образованието;
 • Проекти за развитие на приложението на иновациите в образованието;
 • Развитие на езиковите умения и преодоляване на културните различия;
 • Използване на информационни и комуникационни технологии в образованието;
 • Наблюдение и сравнителен анализ на образователните системи и политики в областта на образованието;
 • Дейности за размяна на информация и иновации.

Страни-участнички в програмата:

 •  25-те страни от ЕС: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Испания, Люксембург, Латвия, Литва, Естония, Великобритания, Швеция, Холандия, Португалия, Чехия, Унгария,  Полша, Словакия, Словения, Кипър и Малта.
 • 3-те страни, участващи в Европейската свободна зона за търговия: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 • 3-те асоциирани държави: България, Румъния и Турция.

Република България е член на програма ССОКРАТ от април 1999 година.

Фулбрайтова програма “Senior Specialists”

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” предлага на Вашето внимание информация за Фулбрайтова програма “Senior Specialists”, която дава възможност за краткотрайни посещения  (от 2 до 6 седмици) на американски университетски преподаватели или експерти в български образователни институции.

    Българските университети, колежи и научни институции могат да кандидатстват за гостуващ лектор по тази програма чрез Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”. Освен за еднократна визита от 2 до 6 седмици може да се кандинатства за серия посещения (от 1 до 3) в рамките на една календарна година, ако проектът го изисква. Ползват се с предимство институциите, които възнамеряват да ангажират гостуващия преподавател не само като лектор, но и като участник в научен проект, консултант за развитие на учебните програми, участник в конференции, семинари, публични лекции и др.
Подробна информация за програмата може да бъде намерена на страницата на Комисия „Фулбрайт”  www.fulbright.bg  

„Еразъм+“: новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 - 2020г.

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро - увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

По „Еразъм+“ ще се подкрепят транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

Ще се подпомагат и националните усилия за модернизиране на системите в областта на образованието, обучението и младежта. В сферата на спорта ще се подкрепят проекти за масов спорт и за борба с трансгранични предизвикателства като уреждането на срещи, допинга, насилието и расизма.

„Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта. В резултат „Еразъм+“ предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието, обучението, младежта и спорта. Освен това получаването на финансиране става по-лесно отколкото при предишните програми поради опростяването на правилата.

7-ма рамкова програма

НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
ПО ПРОГРАМА „ХОРА”
/7-ма Рамкова програма/

17.01.2011 год.

Участниците във форума получиха подробна информация за стипендиите „Мария Кюри”, които сега са конкурси в програма „Хора”.

Повече информация можете да намерите на следните сайтове:
http://cordis.europa.eu/fr7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/people.home_eu.html
http://eracareers-bg.net
http://ec.europa.eu/euraxess
http://7fp.mon.bg 

 

Важни адреси

Useful links

 • CORDIS

http://cordis.europa.eu

 • CALLS

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/ 

 • DOCUMENTS

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

 • SUPPORT AND ENQUIRIES

http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

 

GET SUPPORT WITH PREPARING PROPOSALS UNDER THE HEALTH THEME

 •  Eligibility criteria

http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries

 • List of the International Cooperation Partner Countries (ICPC

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/icpc_countries_en.pdf

 • National Contact Points

http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html

 • FP7 contacts in third countries

http://cordis.europa.eu/fp7/third-countries_en.html

 

More Information

 •  European Research Portal

http://ec.europa.eu/research/

 • General information on the Seventh EU Research Framework Programmes

http://ec.europa.eu/research/fp7/

 • Specific information on research programmes, projects and FP7 Call documents

http://cordis.europa.eu/fp7/

 • General information requests

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

 

CORDIS

http://cordis.europa.eu/fp7/

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

http://cordis.europa.eu/contacts/

http://cordis.europa.eu/partners-service/

http://cordis.europa.eu/era/home_en.html

Търсене на партньори

Основни механизми:

Отворени конкурси Хоризонт 2020

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ - 2015/2016 год.

Отдел  „Международна интеграция и проектно финансиране“ съобщава, че е отворена поканата за кандидатстване за предоставяне на финансова подкрепа за образование на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности във висши учебни заведения за 2015/2016 година. Стипендиите се осигуряват от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. 

Крайният срок за кандидатстване за стипендии е 30.09.2015 год., а кандидатурите се подават електронно на scholarships@sonikstart.eu. 

За повече информация се обръщайте към Офелия Кънева, e-mail: Ophelia@sinicstart.eu. 

ДААД обявява стипендии за Български студенти

Отделът „Международна интеграция и университетска политика” към Ректората на Медицински университет -София съобщава, че Германската служба за академичен обмен ДААД обяви стипендии за български студенти.

За подробна информация обърнете се към следния сайт: http://www.uchenik.com - Стипендии и конкурси.

Обяви

За вас, студенти!
Австрийско-Български летен колеж ‘2006
14 август – 4 септември 2006 година
Благоприятна възможност за езиково обучение

Дванадесетият Австрийско-Български летен колеж дава благоприятна възможност на студенти от България и Австрия да изучават езика на другата страна. В програмата ще бъдат включени по 20 студенти от България и от Австрия. Разходите за обучение, нощувки, закуска и обяд, екскурзии, се осигуряват чрез стипендия на Австрийското федерално министерство за образование, наука и култура.

Летният колеж ще се проведе във Варна и Велико Търново и е с продължителност 3 седмици. В преподаването се прилагат интерактивни методи за изучаване на чужди езици. Всекидневните контакти с австрийските участници гарантират приложение на наученото веднага. Екскурзиите до туристически обекти и беседите на актуални теми са предпоставка за интересни и полезни дискусии, както и за по-доброто взаимно опознаване в неформална среда.

Изисквания към кандидатите:
1. Да са редовни студенти от всички специалности, с изключение на филологически с изучаване на немски език.
2. Да са изпратили в срок следните документи за кандидатстване:
• Попълнен формуляр – вж. http://www.aso.zsi.at/bul/bulgarisch1.html
• СV – обем 1 страница
• Актуална академична справка (копие или оригинал)
• Копие от дипломата за средно образование или документ, доказващ изучаването на немски език от изкарани курсове – ниво, брой часове
• Портретна снимка
Критерии за избор:
• Мотивация за участие
• Успех от следването
Нe се допускат за включване студенти, които следват немска филология, завършилите немска гимназия или гимназия с усилено изучаване на немски език. Ще бъда приемани само студенти, изучавали немски език от 150 до 500 учебни часа!

Документи се приемат от 1 май до 1 юни 2006 г. на адрес:
Austrian Science and Research Liaison Office – ASO Sofia
Ул. Московска 5
София 1000
Резултати и допълнителна информация кандидатите ще получат след 20 дни.
Информация по телефона няма да бъде предоставяна.
Организатор от австрийска страна е д-р Йозеф Фогл: е-mail: Josef.vogl@osi.ac.at

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Ежегодно правителството на Финландия провежда международен конкурс и отпуска стипендии за следдипломно обучение, специализация или научни изследвания за чужденци, чиито кандидатури са официално представени от правителствата на техните държави. МОН  обявява конкурс по документи за номиниране на българските кандидати за учебната 2006/2007 г.

Ежегодно правителството на Кралство Норвегия провежда международен конкурс и отпуска стипендии за следдипломно обучение или специализация за чужденци, чиито кандидатури са официално прествани от правителствата на техните държави. МОН обявява конкурс по документи за номиниране на българските кандидати за учебната 2006/2007 г.

Шведският институт обявява конкурс за стипендии за гостуващи студенти и изследователи в шведски университети и колежи за академичната 2006/2007 г. Български граждани могат да кандидатстват индивидуално, в рамките на международен конкурс. Няма национални квоти.

Условия за кандидатстване, необходими документи и съответните срокове може да намерите на адрес:  http://www.minedu.government.bg http://www.minedu.government.bg-разделhttp://www.minedu.government.bg-разделhttp://www.minedu.government.bg-раздел - раздел КОНКУРСИ

 

Университетът на град Павия, Италия, отпуска дванадесет стипендии за 2014 г.

Университетът на град Павия, Италия, отпуска дванадесет стипендии за 2014 година  за специализация с продължителност 4-10 седмици.

 • Срокът за подаване на документи е 30 юни 2013  година.

Информация за стипендиите може да се получи на страницата на CICOPS:

http:///www.unipv.eu/site/home/internazionalizzazione/cicops/cicops-scholarships.htm

или на страницата на Университета на град Павия:

http://www.unipv.eu/site/en/home/international-relations/cicops/cicops-scholarships.html
 

Хумболдтови стипендии

Международно изложение „Образование без граници”
София, НДК, 21-23.10.2011 г.

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” съобщава, че между 21 и 23 октомври 2011 г. ще се проведе най-голямото изложение за образование в България, като сред участниците са представители от Европа, Канада Русия и Япония.

На този форум немската фондация „Александър фон Хумболдт” ще представи новите си програми и стипендии на 22 октомври (събота) в НДК – етаж 5, от 14 ч. Можете да участвате на семинара за подпомагане на млади учени и да се запознаете с възможностите, които фондацията предоставя.
 

Шеста Европейска Конференция ORPHEUS

От 27 до 30.04.2011 год. в Измир, Турция ще се проведе 6-тата Европейска конференция ORPHEUS (Organization for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the EUropean System) на тема " Индикатори за качеството на обучението на докторанти в биомедицинските и здравни науки".

Повече информация ще намерите на следния адрес: orpheus2011izmir.org

Информационни материали: 

ТЕМПУС IV

ТЕМПУС IV

Четвърта фаза на програмата „Темпус”, която обхваща времето 2007 – 2013 години.
Целта на програмата е реформа във висшето образование  чрез международно университетско сътрудничество.

Могат  да участват признати от държавата публични или частни висши учебни заведения от страните-членки на ЕС и страни-партньори от съседни на Европейския съюз страни и бившите съветски републики от Средна Азия.
Допустимите дейности са съвместни проекти на национално и междудържавно ниво.
Повече информация на http://eacea.ec.europa.eu/tempus

Тайванска международна студентска програма

Отдел "Международна интеграция и университетска политика" съобщава, че:
 
Академия Синика, първостепенна, финансирана от правителството научно-изследователска институция в Тайван приема молби за своята Тайванска международна студентска програма /ТМСП/ за 2011/2012 учебна година.
Обучението е на английски език и цели научна подготовка  на високо ниво  /степен доктор/ при благоприятни условия за изследователска
работа.
ТМПС предлага  и стипендии с продължителност до три години за всек приет студент.
Краен срок за подаване на молби е 31 март 2011 година.
За повече подробности: http://tigp.sinica.rdu.tw

ЛЯТНА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ

ЛЯТНА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ

Във връзка с ежегодното набиране на студенти за лятната ваканционна заетост на територията на Федерална република Германия през летен сезон 2011 г. Ви информираме, че Агенцията по заетостта обявява процедура за кандидатстване с краен срок 07.01.2011 г.

Документите, с които студентите кандидатстват по Спогодбата за лятна работа в Германия, са на немски и английски език.
За по-подробна информация и въпроси се обърнете на тел./факс: 02/ 868 75 64 и
Е-mail: bstrud@abv.bg
 
 

Стипендии на Фондация "ЕВРИКА"

За осма поредна година Фондация „ЕВРИКА” определя студенти,  които да получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в десет области, между които и Медицина и биология на името на академик Методи Попов.

Срокът за подаване на документи е  от 01.09. 2010 до 15.10.2010 г.

Правилата за отпускане на стипендии  на студенти и необходимите документи за кандидатстване  могат да се видят на www.evrika.org –рубриката „Актуално”.

За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.

За допълнителна информация и уточнени може да звъните на тел. /02/ 9813799; 9815181, както и да ползвате адресите:   office@evrika.org,   grigor@evrika.org

или информацията в  www.evrika.org
 

Списъка на студентите от МУ-София, класирали се за получаване на европейски стипендии

Списъка  на студентите от МУ-София, класирали се за получаване на европейски стипендии за летния семестър на уч.2009/2010г. За да видите натиснете ТУК.

Лекция на тема "Перспективи пред био-електрониката"

Отдел "Международна интеграция и проектно финансиране" на Ректората на МУ-София, организира на 21.12.2009 г. представяне на тема "Перспективи пред био-електрониката" с лектор д-р Димитър Проданов, д.м. от Interuniversity Microelectronics Centre - Белгия.

Подробна информация изтеглете от тук

Покана за представяне на предложения по програма „Еразмус Мундус ІІ” – ЕАСЕА/29/09

На старницата на Официалния вестник на Европейския съюз е публикувана покана за представяне на предложения по програма „Еразмус Мундус ІІ” – ЕАСЕА/29/09. Подробности за програма „Еразмус Мундус”, както и съответните формуляри за кандидатстване по основните дейности на програмата са налични на адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

 

 

СТУДЕНТИ КЛАСИРАЛИ СЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕВРО-СТИПЕНДИИ

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МУ- СОФИЯ, КЛАСИРАЛИ СЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕВРО-СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА - Изтеглете от тук

ВСИЧКИ КЛАСИРАЛИ СЕ СТУДЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ, КОИТО НЯМАТ РАЗКРИТИ ДЕБИТНИ БАНКОВИ СМЕТКИ В „И ЕФ ДЖИ ЮРОБАНК” /БИВША ПОЩЕНСКА БАНКА/ ТРЯБВА ДА РАЗКРИЯТ ТАКИВА В КОЙТО И ДА Е КЛОН НА БАНКАТА И ДА ГИ ПРЕДСТАВЯТ В РЕКТОРАТА НА МУ-СОФИЯ, НЦООЗ, ЕТ. 12, СТ. 9, ПРИ Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА, НАЙ-КЪСНО ДО 12.00Ч. НА 11.12.2009 Г.

След-докторска програма „Йожен Йонеско”

Правителството на Румъния предлага стипендии за научна работа по докторска и след-докторска програма „Йожен Йонеско” за академичната 2014-205 година.

Програмата е насочена към изследователи и тези с диплома на доктор от страни- членки на Международната франкофонска организация.
 
Повече информация на:

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/bourses-eugen-ionescu-14-15-appel
 

Стипендии от Европейския социален фонд за зимния семестър на учебната 2009/2010 год.

Уважаеми студенти,

На 16.11.2009г. стартира кампанията по набиране на документи  за кандидатстване за стипендии от Европейския социален фонд за зимния семестър на учебната 2009/2010 год.

Информация за начина на кандидатстване, регистрация и попълване на необходимите формуляри ще намерите на следния адрес :

http://eurostipendii.mon.bg

Сайтът за попълване на формуляри ще бъде активен от 16.11.2009 г. до 30.11.2009 г.
От 17.11.2009 г. до 30.11.2009 г. разпечатаните и подписани от студентите формуляри се подават в отдел „Учебен” на съответния Деканат за потвърждаване и верифициране на успеха.
Класирането на кандидатите се извършва по успех в низходящ ред до попълване на квотата на МУ-София
 

Възможност за участие на преподаватели и студенти от МУ-София в ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

 Уважаеми преподаватели и студенти,

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” и Учебен отдел на МУ-София  ви информират, че МУ-София е Партньор по проект „Студентски практики” , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Проектът  се отнася до допълнително практическо обучение на студентите, съответстващо на изучаваната от тях специалност. Обучението се провежда в реална работна среда съгласно нарочно изготвена програма. То ще бъде организирано  индивидуално или в малки групи под ръководството  на академични наставници /преподаватели/ и ментори  /служители на организацията-работодател/.

За участие в проекта е необходимо желаещите студенти и преподаватели да се регистрират и да попълнят профила си в изградения в уеб базираната система модул.

При изпълнение на записаните в проекта дейности от страна на регистриралите се участници /студенти и преподаватели/, те ще получат заплащане от проекта по установените правила.

За регистрация и повече подробности вижте сайта на проекта : http://praktiki.mon.bg/

За допълнителна информация относно участието ви в проекта бихте могли да се обръщате към  :

Екатерина Христова -  Експерт в отдел „МИПФ”  на Му-София, тел.: 02/9152138;

Валентина Герасимова – Експерт в „Учебен отдел” на МУ-София, тел.: 02/ 9152149

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ 2013 год.

Във връзка с участието на студенти от Медицински университет – София в проект „Студентски практики“

, Ви уведомяваме, че договорите на ПРАКТИКАНТИТЕ се представят за подпис от Ректор – най-малко 5 работни дни преди началото на практиката в Ректората на МУ-София, ХІІ етаж, стая № 16. 

Необходимо е да представите 4 екземпляра на горепосочения договор.

СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 2014 год.

 СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“

Отдел  „Международна интеграция и проектно финансиране“ съобщава, че за дванадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определя след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2000 лева годишно.

Кандидатите за именните стипендии трябва да предоставят лично или по пощата във Фондация „ЕВРИКА“ от 01.09.2014 г.  до 15.10.2014 г. документи, за които може да получите информация на адрес: www.evrika.org . За уточнения,  позвънете на тел.: 02 981 37 99; 02 981 51 81.  

Oдобрени студенти за европейски стипендии - 2009

Зимен семестър
изтеглете от тук


Стипендии 2009 - 2010 на Асоциация на франкофонските университети
повече информация изтеглете от тук

 

 

Информационни материали: 

Австрийско-Български летен колеж

Отдел "МИУП" съобщава, че 20 студенти от България могат да задълбочат знанията си по немски език в Австрийско-Български летен колеж marinm2@lycos.com 29/07-17/08, Благоевград и Варна

Могат да кандидатстват всички редовни студенти, без такива с немска филология и завършили немска езикова гимназия.

Необходими документи:

  1. CV -1 страница разпечатка с посочване  на обратна връзка  (e-mail, телефон) и с една снимка, паспортен формат.
  2. Мотивационно писмо за участие в Австрийско-Българския летен колеж.
  3. Академична справка с данни за успеха от следването ( оригинал )
  4. Копие на дипломата за средно образование и други дипломи от завършени курсове с брой часове по немски език.
Всички документи да са на български език.

Срок за подаване на документи е от 1 май до 10 юни 2011 година.

Разходите по обучението и престоя /нощувки, закуска и обяд, без вечеря/ и екскурзии са за сметка на стипендии на Австрийското федерално министерство за наука и изследвания.

Заплаща се само такса участие в размер на 50 евро на място от одобрените и потвърдили участието си кандидати.

Кандидатурите се изпращат на адрес:

Пловдив 4000,  ул. "Иван Асен" 24

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Катедра Немска филология      За Татяна Деканоидзе
Лице за контакт: Маг. Мирослава Краева   e-mail: mirabul@yahoo.com

Фейсбук: Osterreichisch-Bulgarisches Sommerkolleg /Австрийско-български Летен Колеж

 
 

Австрийско-български летен колеж от 1 до 20 август 2014 в Благоевград и Варна

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” съобщава следното: 

 

Виенският университет организира Австрийско-български летен колеж от 1 до 20 август 2014 в Благоевград и Варна. Набират се 20 студенти от български университети, изучавали немски най-малко 100 учебни часа. Всички разходи се поемат от организаторите.

Лице за контакт: магистър Мирослава Краева sommerkolleg@yahoo.com

Агенцията на Франкофонските университети отпуска стипендии за учебната 2010/ 2011 учебна година

Уважаеми колеги,

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиран” на Ректората на МУ-София ви уведомява, че:
Агенцията на Франкофонските университети отпуска стипендии на френското правителство за учебната 2010/ 2011 учебна година.

Стипендиите са за :

МАГИСТРИ – ниво преддипломен стаж – продължителност 10 месеца;
ДОКТОРАНТИ – продължителност 10 месеца с възможност за удължаване за още 10 месеца – за подготовка и защита на докторантска теза;
Стипендии за ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ – за преподаватели – продължителност от 1 до 3 месеца.

Крайният срок за кандидатстване е 23 май 2010г.

За подробна информация и формуляри за кандидатстване :

www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres

За информация и тел.: 02 / 946 10 75 – г-н П. Топарев
 

ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ

ВАЖНО!!!
ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ!!!

От днес, 17.12.2012 г. стартира кампанията за кандидатстване за зимен семестър на учебната 2012 / 2013 година по проект BG051PO001-4.2.06 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Цялата необходима информация, относно процедурата по кандидатстване, както и графика за провеждане на кампанията ще намерите в раздел „Международна интеграция – Новини и събития” както и на сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg

Европейската комисия предлага рамкова програма „Хоризонт 2020”

Отдел „МИУП” при МУ - София уведомява, че  Европейската комисия предлага рамкова програма „Хоризонт 2020” за периода 2014-2020 години  като продължение на Седма рамкова програма.
Повече информация на:
„Хоризонт 2020”:     http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
„Съюз за иновации”: http://ec.europa.eu/innovation-union   
„Европа 2020”:           http://ec.europe.eu/europe2020      
„Дигитална програма” http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
 „Европейски институт за технологии и иновации”: http://eit.europa.eu

The Medical University – Sofia International Integration and University Policy Department informs that The European Commission proposes a frame program “Horizon 2020” for 2014-2020 after the 7th FP.
More on:

“Horizon 2020”    http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
Innovation Union:    http://ec.europa.eu/innovation-union 
“Europe 2020”:    http://ec.europa.eu/europa2020
“Digital Agenda”        http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
“European Institute of Technolog“European Institute of Technology and Innovation:
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
 

За девета поредна година стипендии на Фондация "ЕВРИКА"

Отдел "Международна интеграция и университетска политика на МУ - София съобщава: 

За девета поредна година Фондация "ЕВРИКА" ще определя студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в десет области, между които Медицина и биология на името на акад. Методи Попов.

Право на кандидатстване за стипендиите на Фондация "Еврика" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн.добър 5.00 и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2011/2012 година.

Правилата за отпускане на стипендии на студенти и необходимите документи за кандидатстване могат да се видят на www.evrika.org, рубриката "Акуално".

Срокът за подаване на документи е от 01 септември 2011 до 15 октомври 2011 година.

За допълнителна информация и уточнения можете да звъните на 02 9813799, 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org или информацията в www.evrika.org.

За кандидатстване през летния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект „Студентски стипендии”

Отдел „МИПФ” на МУ-София ви уведомява 

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА

За кандидатстване през летния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект  BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

За по вече информация натисни ТУК.

Индивидуални стипендии за дейности по програма Мария Склодовска-Кюри на Хоризонт 2020

Отдел МИПФ  информира, че на 12 март 2015г. стартира процедура за набиране на проектни предложения за индивидуални стипендии (Individual fellowships) за опитни учени. Съществуват европейски или световни стипендии.

 • 1. Европейските стипендии

Те са насочени към опитни учени, с 4-годишен изследователски опит, като организацията домакин може да бъде само в Европа. Продължителността на проекта е между 12-24 месеца и се подготвя съвместно от изследователя и организацията домакин. За успеха на проекта решаваща роля има научния капацитет на институцията домакин, която е бенефициент. Тя определя супервайзър по проекта до подписване на договор и назначава изследователя на трудов договор.
Трансферът на знания е престой „secondment” в друга организация, партньор по проекта, между 3-6 месеца.

 • 2. Световни стипендии (Global Fellowships)

Програмата е за опитни учени, за период между 24-36 месеца. Организацията домакин е бенефициент и назначава на трудов договор изследователя. Организацията партньор може да е във всеки сектор на икономиката,  но не е бенефициент, не назначава  и не подписва “grant agreement” с ЕК.

Програмата се разработва съвместно за изпълнение на конкретен научен проект, участие в конференции, публикации, трансфер на знания “secondment” до 6 месеца в страна от ЕС, като трябва да се аргументира с какво този престой ще допринесе за проекта.

Бюджет: 4650 евро на месец за изследователя, като има допълнителни добавки за мобилност и за семейно положение. Тази сума се коригира с коефициент за страната домакин. Организацията бенефициент получава 800 евро/месец за изследвания, обучение и изграждане на мрежи и 650 евро/месец за мениджмънт  и непреки разходи.

Крайния срок за подаване на проекти е 10 септември 2015г.

За повече информация:
Антоанета Матеева
Национално контактно лице за дейности Мария Склодовска – Кюри
mateeva@cu.bas.bg

Полезни връзки:

IF Guide: http://issuu.com/luxinnovation/docs/how_to_write_a_winning_msca_proposa?e=0/10598150 
http://ec.europa.eu/msca 
http://ec.europa.eu/rea 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
http://horizon2020.mon.bg/

H2020 helpdesk /Research Enquiry Service (RES):
http://ec.europa.eu/research/enquiries 
European IPR Helpdesk:
http://www.iprhelpdesk.eu/

Информационен ден за студенти, докторанти и преподаватели*

СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”
Медицински университет – София
Информационен ден за:

*студенти*
*докторанти*
*преподаватели*

 

 

 На 10 май 2012 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. в Аулата на
СБАЛ „Св. Екатерина”

За плаката натисни ТУК

   
  
 

КАМПАНИЯ за кандидатстване за Европейски стипендии - летен семестър на учебната 2012 / 2013 година

За да получите подобра информация относно кандидатстването за Европейски стипендии - летен семестър на
учебната 2012 / 2013 година и графика за провеждане на кампанията, моля, натиснете ТУК.

 

Кампания за кандидатстване за европейски стипендии за зимен семестър на учебната 2013 / 2014 година

Отдел „МИПФ” на МУ-София ви уведомява, че
СТАРТИРА КАМПАНИЯТА

за кандидатстване през  зимния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Кампанията ще протече при следните условия:

 

Кандидатстване за получаване на финансова подкрепа с цел участие в научни форуми

Отдел „МИПФ” на МУ-София ви уведомява, Асоциацията на франкофонските университети,  отвори  процедури  за:

Кандидатстване за получаване на финансова подкрепа с цел участие в научни форуми. Това финансиране е насочено към изследователи, преподаватели и студенти, които могат да участват активно в конкретна научна франкофонска проява ( конгрес, колоквиум, научни дни и т.н.)

Цялата необходима информация и формулярите за кандидатстване ще намерите на следния сайт :

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/soutien-la-participation-aux-manifestations-2014/

студентска мобилност с цел професионален стаж. Критерийте, на които трябва да отговарят кандидатите и формуляри за кандидатстване ще намерите на следния сайт:

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/mobilites-de-stage-professionnel/

Срокът за подаване на документи  е 28 февруари 2014 г.

При необходимост от допълнителна информация :

г-жа Е. Христова, 02 / 91 52 138

 

Конкурс за млади учени за едномесечно обучение във високотехнологични научни комплекси

Отдел МИУП при МУ София съобщава:
 
Конкурс за млади учени за едномесечно обучение във високотехнологични  научни комплекси.
Повече на сайта на МОМН, раздел "Наука" :  http://www.minedu.government.bg/news-home

Летни училища в университета на Анжер, Франция, от 27 юни до 8 юли, 2016 г.

Отдел МИПФ информира, че университетът на Анжер, в периода от 27 юни до 8 юли, организира летни училища по: биоинформатика, методи за научни изследвания, съдови заболявания, ботаника, с краен срок за кандидатстване 15 април 2016 год. Броят на участниците е ограничен - до 35 за всяко тематично лятно училище. 

Таксата за участие е 650 Евро, при регистрация до 13 март 2016 г. и 750 Евро – след тази дата. 
Таксата за участие включва: обучение, настаняване, обеди, екскурзии и извън аудиторни занимания по време на курса. 
Разходите за пътни, здравни застраховки, виза и паспорти са за сметка на участниците. Повече информация за кандидатстването могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: www.summerschools.univ-angers.fr/research

МЕЖДУНАРОДЕН СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ

МЕЖДУНАРОДЕН СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” съобщава, че в МОМН е получено писмо-покана за участие в 14-тия Международен средиземноморски младежки фестивал, който ще се проведе от 17 до 21 май в Анталия.
Подробна информация за проявата и оформяне на заявките може да бъде намерена на следния адрес:
http://festival.akdeniz.edu.tr

 
 

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии

Отдел "Международна интеграция и университетска политика" на Ректората на МУ-София уведомява че:
 
Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани  за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2011/2012 година.
 
Обявата е публикувана на интернет страницата на МОМН:  www.mon.bg - Конкурси - Студенти и Преподаватели.

Организиране на франкофонски семинари за докторанти 2016г.

Настоящата покана има за цел да подпомага организирането на докторантски семинари от консорциум от три институции в три различни държави, като най-малко две от тях се намират в Централна и Източна Европа. Продължителността на проекта е максимум 12 месеца, а бенефициенти могат да бъдат научния ръководител и докторанта. Краен срок за подаване на предложения е 15 февруари 2016г. 

 
Документацията за покана 2016г. е на разположение на следния уебсайт:

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на Ректората на МУ-София набира служители за участие в обучителни курсове

Уважаеми колеги,

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на Ректората на МУ-София набира служители за участие в обучителни курсове в рамките на проекти, финансирани от ЕС.

Курсовете са по:
-чужди езици /начинаещи, напреднали, чужд език с медицинска насоченост/;
-компютърни програми /различни нива на обучение/;
-счетоводство

Обучението е напълно безплатно.
Успешно завършилите обучението си ще получават сертификат от Националната Агенция за образование и обучение на МОНМ.

Желаещите трябва да работят по трудов договор с МУ-София.

За кандидатите няма възрастови ограничение като всеки от тях може да се запише в повече от един обучителен курс.

Очаква се курсовете да започнат през м.октомври 2010г.

Краен срок за записване: 22 април 2010г.

За допълнителна информация и евентуално записване :

тел: 02 / 91 52 138 /Екатерина Христова/
e-mail: hristova_1959@abv.bg
 

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” съобщава

Университетът на град Хирошима, Япония предлага 4-5 годишно обучение за възстановяване от радиационни бедствия.

Краен срок за подаване на документи е 14 май 2015 година, 17 часа.

Повече информация на: http://www.hiroshima-u.ac./jp/lp/program/ra/

 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

 ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”   

Медицински университет – София

                                       

 

 На 23 април 2014 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. в Аулата на СБАЛ „Св.Екатерина” ще се проведе информационен ден за: студенти, докторанти и преподаватели

 

 

Пети регионален Фестивал на студентите франкофони 2016 год.

Бюрото за Цетрална и Източна Европа на Университетската франкофонска агенция (AUF) организира в Букурещ, Румъния от 11 до 15 април 2016г. петото издание на регионален фестивал на студентите франкофони. 

 
Фествалът има за цел да създаде пространство за обмен между младите хора от различни страни в приятелска атмосфера, използвайки френски език като средство за комуникация. Програмата ще включва научни и културни дейности, творчески работилници и артистични вечери и конкурси. 
Регистрацията е отворена до 12 февруари 2016 г. 
 
Всички подробности са на разположение на адрес: 

Покана 2016 за финансиране от AUF на издания на френски език

Отдел МИПФ има удоволствието да Ви информира, че AUF стартира своята покана 2016 за финансиране на печат и разпространение на сборници с доклади, специални броеве на списания, колективни издания (учебник, речник), оригинални творби (книга, изследване, доклад), монографии на френски език в печатен вид или онлайн версия.

Поканата ще бъде отворена до края на януари.

За повече информация, моля посетете линка:

https://www.auf.org/appels-offre/appel-doffres-2016-pour-le-soutien-aux-publication/

и на телефон +3592 9152 138 Симеон Манолов, Експерт в Отдел МИПФ.

Покана за кандидатстване за стипендии за Норвегия, Исландия и Лихтенщайн

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” уведомява за:


Покана за кандидатстване  за стипендии за Норвегия, Исландия и Лихтенщайнна Програма BG 09 „Фонд за отпускане на стипендии на Европейското икономическо пространство”по Финансовия механизъм на ЕИП

Основната цел на програмата е засилване на сътрудничеството между България и страните от ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнение на проекти, насочени към развитието и задълбочаването на сътрудничеството между  български висши училища и техни партньори от страните-донори и отпускане на стипендии за мобилност на студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от български висши училища и научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП.

Дейностите в рамките на програмата са отворени за всички области на висшето образование и всички научни направления.

Мобилностите могат да бъдат:

 - от 1 до 3 седмици (за преподаватели, изследователи и административен персонал) с цел осъществяване на краткосрочна преподавателска дейност, посещение на обучителни курсове, участие в конференции, семинари и др., и от 1 до 4 месеца за студенти, докторанти и специализанти.

Всички разходи се покриват от стипендиите, вкл. пътни, а при необходимост се поема и такса правоучастие до 600 евро. 

Едно от основните условия за кандидатстване за осъществяване на мобилността е кандидатът да има официална покана от приемащата институция.   

Документите се подават до 1.03.2014 година при институционалния координатор на програмата  за МУ-София – д-р Людмила Вангелова, Ректорат на МУ-София, отдел „Международна интеграция и проектно финансиране”, тел:02 91 52 138, e-mail:lvangelova@mu-sofia.bg    и   intint@mu-sofia.bg

Подробна информация за Програмата и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката:

http://www.mon.bg/below/eeagrants

 

 

Покана за кандидатстване по програма COST, краен срок 8 септември 2015 г

 

Програма COST е създадена през 1971 г. от Съвета на Европа и е един от най-дълго действащите европейски инструменти, съдействащ за сътрудничеството между учени и изследователи в рамките на Европа. 

Тя НЕ финансира пряко научни изследвания, но подпомага работата в мрежи на научните работници за обмен и разпространение на знания, чрез финансиране на проекти за COST Инициативи, които включват срещи, научни форуми, интензивни обучителни школи и периоди за краткосрочна мобилност. 

Чрез опростени, бързи и леснодостъпни процедури, COST представлява важна възможност за взаимодействие между научните общности в 37-те COST държави, а също така е и “мост” между научните общности със съседните страни на Европейски съюз, както и с държавите от цял свят: http://www.cost.eu/

Проектите за COST Инициативи са с продължителност 4 години, с максимално годишно финансиране в размер на 130 000 Евро. 

COST е отворена програма, която допуска присъединяване на нови партньори в хода на изпълнение на проекта за COST Инициативи. Изискването е до приключване на стартиралата COST Инициатива да остават поне 2 години. За повече информация вижте националния COST-офис: http://cost.mon.bg/

Всяка година има две покани за кандидатстване. Втората покана за кандидатстване за настоящата година е с краен срок 8 септември 2015, 12 ч. (CET). Повече информация относно кандидатстването може да намерите на интернет страницата на програмата:

www.cost.eu/opencall. 

 

Програма за научен обмен между Конфедерация Швейцария и Република България

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” уведомява за:

 

Програма за научен обмен между Конфедерация Швейцария и Република България

 

Министерството на образованието и науката стартира конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Конфедерация Швейцария и Република България към тематичен фонд „Стипендии”.

Изисквания към кандидатите:

● за докторантска стипендия – докторанти, след първата година от зачисляване;

● за постдокторантска стипендия – допускат се кандидати в рамките на 5години след получаване на докторска степен

Краен срок за подаване на заявленията  - 1 април 2014 година

Повече информация за конкурсната документация може да бъде намерена на интернет адреси:

www.sciex.ch

http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html

и в дирекция „Наука” на МОН,  тел.:.359 2 9217 648; .359 2 9217 768

http://mon.bg

СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 2013/2014 год.

 СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“  

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на МУ- София съобщава, че фондация „Еврика“ за единадесета поредна година ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават поименни стипендии в размер на 2000 лв. годишно.

Право на кандидатстване за стипендиите на фондация „Еврика“ имат български студенти в българските университети в определени области, между които медицина и биология на името на акад. Методи Попов. Те трябва да са завършили най-малко втори курс на обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00) и да са записани редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната година 2013/2014 година.

Кандидатите за именните стипендии трябва да представят лично или по пощата във фондация „Еврика“ от 01.09.2013 до 15.10.2013 следните документи – моля, вижте на сайт: www.evrika.org.

За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.

За допълнителна информация и уточнения, може да звъните на тел. 02 9813 799; 02 981 5181, както и да използвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org.  

СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 2015 год.

Отдел  „Международна интеграция и проектно финансиране“ съобщава, че за тринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определя след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2000 лева годишно.

Кандидатите за именните стипендии трябва да предоставят лично или по пощата във Фондация „ЕВРИКА“ от 01.09.2014 г. до 15.10.2014 г. документи, за които може да получите информация на адрес: www.evrika.org.

За уточнения,  позвънете на тел.: 02 981 37 99; 02 981 51 81.  

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ВЪВ ФРАНЦИЯ

 СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ВЪВ ФРАНЦИЯ

 

Уважаеми студенти, отдел „МИУП” на МУ-София ви информира за възможност за кандидатстване за стипендии, отпускани от френското правителство за професионален стаж във Франция.

Стажовете са с продължителност от 1 до 3 месеца.

Срок за кандидатстване : 29 март 2013 г.

За стипендия могат да кандидатстват докторанти и студенти в последна година на обучение.

Повече информация както и изтегляне на формуляри за кандидатстване на :

http://formulaires.auf.org/ : Appels d’offres en cours – Demande de mobilite de Stage professionnel 2013

Семинар за новости в социално значими болести на съвремието

Отдел „Международна интеграция и университетска политика”
съобщава, че :

На 25-26.09.2012 г. от 13,30 ч. в Аула „Максима” на болница „Св. Екатерина” ще се състои среща с изявени американски клиницисти и преподаватели. Те ще изнесат лекции за новости в социално значими болести на съвремието.

 

На 25.09.2012 г.

 • 1.  Incretin Therapy and Type 2 Diabetes Mellitus.  (by Dr. Andrew Sanders)
 • 2.  Patient Centered Management of Type 2 Diabetes Mellitus.  (by Dr. Andrew Sanders)

На 26.09.2012 г.

 • 3.  Tracheal Stenosis and Airway Reconstruction  (by Dr. Paul Weinberger)
 • 4.  Recurrent Respiratory Papillomatosis  (by Dr. Paul Weinberger)

Осигурен е симултанен превод.
Ще имате възможност да задавате конкретни въпроси, свързани с темите.

 

Словашката република предоставя възможност за стипендии за чуждестранни студенти, преподаватели и научни сътрудници

 „Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” съобщава следното: 

Словашката република предоставя възможност за стипендии за чуждестранни студенти, преподаватели и научни сътрудници.  

Крайният срок за изпращане на молби за получаване на стипендия за академичната 2014/2015 година е 31 октомври, 16:00 часа. 

Повече информация на: www.stipendia.sk и www.scolarships.sk

Среща на български студенти с потенциални работодатели от Франция.

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” на МУ-София ви уведомява за следното:

Френският културен институт към Посолството на Франция в България организира за шеста поредна година Среща на български студенти с потенциални работодатели от Франция. Срещата ще се проведе на 27 и 28 май 2011г. в сградата на Института в гр.София /ул. Дякон Игнатий №2/.

Това мероприятие дава възможност,  чрез индивидуални интервюта с потенциални работодатели, за професионална реализация на младите хора, чието ниво на образование и владеене на езици отговарят на изискванията на европейския пазар на труда.
Паралелно със срещите ще се проведат тематични ателиета за придобиване на необходимите умения при търсене на стажове и работа.

Записването за участие става в сайта http://institutfrance.edufair.org

Вход свободен.
 

Стартира кампанията по кандидатстване за стипендии за летния семестър на учебната 2009/2010г.

Уважаеми студенти,

    На 22 март 2010г. стартира кампанията по кандидатстване за стипендии за летния семестър на учебната 2009/2010г. по проект „Студентски стипендии”, финансиран от Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г”.

    Информация за кандидатстването – регистрация, попълване на формулярите и т.н. , можете да направите на адрес :

    http://eurostipendii.mon.bg

    След като се регистрирате он-лайн и попълните качения на сайта формуляр, разпечатвате същия, подписвате го надлежно и го депозирате в Деканата на Вашия факултет при служебното лице, упълномощено да събира кандидатските формуляри. Към всеки формуляр трябва да бъде прикачено уверение, подписано и подпечатано от Вашия деканат, удостоверяващо вашия среден успех от последните два семестъра, а именно летния семестър на учебната 2008/2009г. и зимния семестър на учебната 2009/2010г.
    Класирането на кандидатите се извършва на база техния успех.
    Всички кандидати, класирали се за получаване на евро стипендии трябва да имат разкрита дебитна сметка в И ЕФ ДЖИ ЮРОБАНК / бивша Пощенска банка/ IBAN номерата на сметките на класиралите се студенти се подават в Ректората на МУ-София /НЦООЗ, бул. „Акад. Ив. Гешов” 15, ет. 12, ст.9/ляво/ Е. Христова/ Разкриването на сметки в Пощенска банка се отнася единствено за студентите, които нямат такива. Притежаващите сметки в тази банка просто попълват IBAN  на своята сметка в кандидатския си формуляр.

    Право на кандидатстване за евростипендии имат всички студенти, редовна форма на обучение, граждани на Р. България или ЕС.

    Студентите първокурсници, също могат да кандидатстват, като тяхното класиране се извършва на база успеха им от сесията от приключилия зимен семестър на уч.2009/2010г.

    Подаване на формуляри за кандидатстване : 22 март 2010г – 15 април 2010г.
    Срок за подаване на възражения от студентите пред университета по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените формуляри – 22 – 26 април 2010г.
    Публикуване на класирането за стипендии  на страницата на МУ-София : - 28 април 2010г.
    Срок за подаване на IBAN  номера на сметки в Пощенска банка : - 30 април 2010г.

   
За допълнителна информация :  Деканатите на факултетите или на тел.: 02 / 91 52 138 Екатерина Христова

   
 

Стипендии за ДОКТОРАНТИ и СТУДЕНТИ за учебната 2011/2012 год.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви уведомява, че
Агенцията на Франкофонските университети отпуска стипендии за ДОКТОРАНТИ и СТУДЕНТИ за учебната 2011/2012 год.

Крайният срок за кандидатстване е съответно:

ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ: 5 АПРИЛ 2011г.;
ЗА ДОКТОРАНТИ: 29 април 2011Г.

За подробна информация и формуляри за кандидатстване:

http:www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d’offres/ - за професионален стаж

http:www.auf.org/regions/Europe-centrale-orientale/appels-d-offres/ - за докторанти

За допълнителна информация  и тел: 02 / 946 10 75 – г-н Петър Топарев или 02 / 91 52 138 – г-жа Е. Христова
 

Стипендии за начинаещи изследователи

Отдел "Международна интеграция и университетска политика на МУ-София съобщава:

 
Американското раково дружество към Обединението за международен контрол на рака обявява стипендии за начинаещи изследователи.
 
Крайна дата за кандидатстване  е 1 ноември 2011.
 
Информация за стипендиите на Американското раково дружество и как да се кандидатства се намира на:
 

Стипендии за обучение и научноизследователска дейност на френското правителство

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви уведомява, че е открита процедура за :

Стипендии за обучение и научноизследователска дейност на френското правителство

Представени са стипендии, отпускани от френското правителство по обща процедура и извън конкретно договорени проекти.

За стипендиите могат да кандидатстват :

 • докторанти /български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години, до 35 годишна възраст/;
 • млади научни работници /български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години, до 35 годишна възраст/.

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване : 28 февруари 2011г.

За изтегляне на формуляри :

www.institutfrance.bg/rubrique.php3?id_rubrique=392

Допълнителна информация:
МУ-София-Ректорат, отдел „МИУП”;
г-жа Е. Христова, тел: 91 52 138

Френски институт, ул. „Дякон Игнатий”  №2, гр.София
г-жа Бисера Коларова, тел. 937 79 14
 

Стипендии на Международна фондация „Мацумае”, Япония

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” уведомява за:

 

Стипендии на  Международна  фондация „Мацумае”, Япония

 

Международната фондация „Мацумае”, Япония, обявява възможност за  кандидатстване за стипендии с цел провеждане на научни изследвания  за срок от 3 до 6 месеца в периода април 2015- март 2016 тодина. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.

Изисквания към кандидатите:

● Да притежават образователна и научна степен „доктор”;

● Да са на  не повече от 49 години към момента на кандидатстване;

● Да владеят добре английски или японски език;

● Да не са посещавали досега Япония;

● Да притежават покана от японска институция, университет, научно-изследователски институт, лаборатория и др., с уточнена работна програма.

Кандидатите сами изпращат документите си на адреса на Международната фондация „Мацумае” до 31 август 2014 година.

Подробна информация за програмата, съдържаща необходимите документи и формуляри за кандидатстване, могат да бъдат намерени на интернет адрес: 

www.mars.dti.ne.jp/mif

Стипендии на Българо-американската комисия за образователен обмен „ФУЛБРАЙТ”

Отдел МИПФ информира, че Българо-американската комисия за образователен обмен „ФУЛБРАЙТ” обявява конкурси за стипендии през учебната 2016 – 2017 година, с краен срок за кандидатстване 08 май 2015 год. Повече информация и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: http://www.fulbright.bg/bg/p-Konkursi-za-stipendii-v-Sasht-USA-28/

Стипендии на ДААД и МФ "Св.Св. Кирил и Методи"

Отдел МИУП при МУ София съобщава:

Стипендии на ДААД и МФ "Св.Св. Кирил и Методи"
Повече на: 

www.cmfnd.org

http://www.daad.de
 

Стипендии на Индийското правителство за обучителни курсове

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране”  съобщава за отпуснати стипендии от страна на Индийското правителство за обучителни курсове в областта на системите „Аюрведа, Унани, Сидха и Хомеопатия. 

Информация може да се получи и на www.iccrindia.net .

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване в посолството на Индия в София е 31 май 2013 година, София 1421, улица „Свети Седмочисленици” № 23, Лозенец. Телефони:

 • +359 2 963 56 75
 • +359 2 963 56 76
 • +359 2 963 56 77
 

Стипендии на Международна фондация "Мацумае"

Отдел МИПФ информира, че Международна фондация "Мацумае" със седалище в Токио отпуска стипендии за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2016 - март 2017 година. Приоритетните области за научни изследвания са естествени науки и медицина. Краен срок за кандидатстване 31 август 2015 год. Повече информация, изисквания и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/

Информационни материали: 

Стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната година 2013/2014 година.

Отдел „МИУП” на МУ-София съобщава че:

Министерството на образованието, младежта и науката  обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната година 2013/2014 година.

Краен срок за подаване на документи в деловодството на МОМН е
12 декември 2012 година.

Повече информация на сайта на МОМН: http://www.minedu.government.bg
 

Стипендии на фондация „Константин и Зиновия Кацарови”

Отдел МИПФ информира, че през 2016-2017 г. фондация „Константин и Зиновия Кацарови”,  към Общия фонд за стипендии към Женевския университет, ще предостави стипендии на студенти, които вече са завършили университетското си образование и желаят да повишат своята квалификация, включително като докторанти. Фондацията подпомага също утвърдени учени, които разработват проекти или подготвят публикации по определена тема. Студентите имат възможност да специализират в швейцарски университети, институти, изследователски центрове и други институции с университетски статут. 

Молба за стипендия могат да подават само кандидати, които са български граждани, живеещи в България ипритежаващи български паспорт. Те се ангажират след завършването на стажа си в Швейцария да се завърнат в България.  

Владеенето на френски или немски език е необходимо за следване в швейцарски университет. 

Крайният срок за изпращане от кандидатите на необходимите документи във фондация „Константин и Зиновия Кацарови”  е 31 януари 2016 г. 

Подробна информация относно условията за кандидатстване е публикувана на електронния сайт на фондацията: http://fonds-katzarov.ch/index_bg.php

Стипендии от UICC за изучаване на рака

Съюзът за международен контрол на рака (UICC) предлага стипендии за изучаване на рака на името на Йамагива - Йошида.

Краен срок на кандидатстване – 15 юли 2015 година.

Повече информация на: http://www.uicc.org
 

Стипендии „Йожен Йонеску”

Уважаеми колеги,

Отдел „Международна интеграция и проектно финансране” на Ректората на МУ-София ви уведомява, че:
Агенцията на Франкофонските университети отпуска стипендии „Йожен Йонеску” на румънското правителство за 2011 година.

Стипендиите са за :

ДОКТОРАНТИ – с продължителност: минимум 3  месеца, максимум- 6 месеца ;
Стипендии за ПОСТ-ДОКТОРАНТИ /ИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/ - с продължителност: минимум 3  месеца, максимум- 6 месеца ;

Пребиваването в Румъния трябва да се осъществи между 01.03.2011г. и 30.09.2011г.

Кандидатите за двата вида стипендии трябва да :
- владеят френски език;
- да са не по-възрастни от 40 год. – за докторантите и 47 год. – за пост-докторатите;

За докторантите-медици възможностите са в университетите в гр. Сибиу и гр. Клуж, за докторантите по дентална медицина – университета на гр. Констанца, а за фармация – университета на гр. Клуж.

Желателно е да работите по приоритетните теми, изброени за всеки един университет. /Тази информация е видна от посочения по-долу линк/

Крайният срок за кандидатстване е 10 януари 2011г.

За подробна информация и формуляри за кандидатстване :

http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d’offres/bourses-de-recherche-doctorale-et-de-post-doctorat-eugen-ionescu-appel-international-a-candidatures-5034.html

За допълнителна информация може да се ползва и тел.: 02 / 946 10 75 – г-н П. Топарев или 02 / 91 52 138 – г-жа Е. Христова

Студентски стипендии

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

От 8 декември 2014 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2014/2015 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 13 януари 2015 г., а класирането ще бъде обявено на 4 февруари 2015 г. Пълният график с всички срокове на кампанията можете да видите на страницата на проекта:
http://eurostipendii.mon.bg/

 

Студентски стипендии за летен семестър 2014-2015 година по проект BG051PO001-4.2.06

Студентски стипендии за летен семестър 2014-2015 година по проект BG051PO001-4.2.06, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП Развитие на човешките ресурси. За по вече информация натиснете ТУК.

Условия за кандидатстване  за европейски стипендии към МОН. За по вече информация натиснете ТУК.

ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ОТ ФРАНКОФОНСКАТА АГЕНЦИЯ (AUF) 2016 год.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София информира, че Франкофонската агенция (AUF) започва приема на кандидатури за професионален стаж в чужбина, за период между 1 и 3 месеца. Мобилността трябва да се осъществи между март и декември 2016, в институция, където работен език е френски.

Актуална информация е публикувана на:  http://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/mobilites-de-stage-professionnel-16/ 

Подробности за условия, срокове и необходими документи за кандидатстване могат да бъдат прочетени на: https://www.auf.org/media/filer_public/76/fd/76fde06b-fd1e-4a19-b4e4-7f18d86d9839/sp2016_reglement.pdf

Срок за кандидатстване: от 13.10.2015 до 15.01.2016г. 

Франкофонската организация обявява награда за млад учен

Франкофонската организация обявява награда за млад учен /не по-възрастни от 40 години/.

Подробности за тази награда  и формуляри за кандидатстване се намират на:

http://www.auf.org/actualites/prix-de-la-francophonie-pour-jeunes-chercheurs-6em/

http://formulaires.auf.org

 

Японският национален комитет към Международния съюз за борба с рака обявява стипендия.

Отдел „Международна интеграция и университетска политика”  съобщава, че Японският национален комитет към Международния съюз за борба с рака набира кандидати за международна стипендия.

Краен срок: 1 юли 2010 година.

Подробности на:http://www.uicc.org/fellowships/study-grants

 

Възможности за обучение в чужбина

Образователният и квалификационен център в Карлсруе дава качествено обучение на международно ниво в продължение на повече от 10 години. Целевата група за нашите програми са ръководители на научно-изследователска работа или администратори в университети, научно-изследователски центрове или частни научни институции в Европа. Те участват в целенасочено и резултатно обучение по широк обхват от предмети, свързани с тяхната работа. Те също така имат възможност да участват в обсъждане на техния собствен опит.

Нашата качествена управленческа система може да отговори на високите съвременни изисквания. Ние сме на пазара в течение на 50 години и провеждаме повече от 950 подготвителни курсове с над 12 500 участника на година. Това означава, че ние имаме доказана способност да отговорим на Вашите нужди от обучение.

Програмата на курсовете включва следните теми:
Ръководство – управление и мотивиране на екипи; Основни положения при управление на международни проекти; Координация на сложни проекти; Справяне с рискове при проекти; Съвременно управление на международни проекти; Писане на английски – уъркшоп за изследователи и инженери;  Резултатни преговори; как да се напише успешно предложения по Седма рамкова програма; Финансово управление на проекти по Седма рамкова програма; Управление на правата по интелектуална собственост и управление на договори; Майкрософт ЕКСЕЛ – мощно средство за управление на проекти; Общуване между културите.

Телефон: + 49 7247 82 43 70; Факс: + 49 7247 82 4857; E-mail: Rudolf.woeste@ftu.fzk.de