Конкурси

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2018 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 08.06.2018

1. КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2018»

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук:

1.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук:

При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се предвижда проучване с участието на хора следва да се попълни и приложи и заявление за разглеждане и формиране на етична оценка от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС) - може да изтеглите в раздел “Научна дейност” - “Етика на научните изследвания”.

2. КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2018»

2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук:

2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук:

В срок до 15:30 ч. на 09 юли 2018 г. кандидатите подават в ПЛИК в ДВА ИДЕНТИЧНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ПЕРФОРИРАНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДРЕДЕНИ В ОТДЕЛНИ ПАПКИ:

 • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ по обявения конкурс и приложената документация, съгласно изискванията в условията и реда за участие в конкурса.

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора задължително се прилагат:

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип,

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.

В срок до 22 юни 2018 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания

Информационни материали: 

Покана за асоциирани партньори за съвместна дейност по разработване на проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижение

Процедура за избор на асоциирани партньори
за съвместна дейност по разработване на проект
за изграждане и развитие на Център за върхови постижения
нa ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020,
процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001 – 1.001
„ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“-
компонент 3 на ИСИС „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“

Медицинският университет-София, в партньорство с природонаучните факултети на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Медицински факултет, Факултет по химия и фармация, Биологически факултет и Физически факултет), Институт по полимери на БАН, Институт по оптически материали и технологии „акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ) на БАН, Агробиоинститут и Фондация „Клийнтех България“

Кани заинтересовани лица за включване като асоциирани партньори
в подготовката и бъдещето изпълнение на проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижения с работно заглавие
„Медицински, фармацевтични и биотехнологии за здравословен живот”
нa ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020,
процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001 – 1.001
„ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“-
компонент 3 на ИСИС  „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“.

Центърът за върхови постижения (ЦВП) представлява научен комплекс на най-високо ниво, в който се провеждат научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики.

Ролята на Центъра за върхови постижения  е да свърже съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, което да даде нов тласък на изследванията в областта на фармацията, персоналната медицина и биотехнологиите в България в пост-геномната ера. Целта е да се ускори прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

Съгласно изискванията на Програмата и потребностите на проекта, асоциираните партньори следва на отговарят на следните критерии:

 • физически и юридически лица и техни обединения, публични власти (общински администрации), които работят в сферата на фармацията, персоналната медицина и биотехнологиите и са заинтересовани от реализирането на проекта, участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ като отговарят на условията на ОПНОИР (http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409);
 • имат необходимост от осъществяване на научни изследвания за разработване на нови технологии, пилотни модели и иновации за решаване на конкретни производствени задачи или разработване на нови продукти;

Предимство е:

 • наличие на опит в управлението на проекти с научна насоченост, финансирани от Европейски съвет за научни изследвания, както и Рамковите програми на ЕС и Хоризонт 2020 през последните пет години (за периода 2011 г. - 2015 г.);
 • участие в текущи и/или приключили иновационни проекти (национални и европейски) през последните пет години (за периода 2011 г. - 2015 г.);
 • наличие на регистрирани патенти и патентни заявки в СОИС, европейски и/или американски патентни ведомства;
 • участие в иновативни дружества (spin outs, spin-offs) в областта на проекта;
 • осъществявали са инвестиции в проектната сфера (научноизследователска и развойна дейност за периода 2011 - 2015 г.).

Приложени са следните документи:

При проява на интерес, кандидатите за асоциирани партньори следва да изпратят писмо, с което да изразят намерението си за участие в подготовката и/или изпълнението на проекта, с цел осъществяване на конкретни задачи в съответната област, в която работят, на следния адрес:

гр. София-1431, Медицински универитет-София-Ректорат
бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 12, стая 11
на вниманието на: проф. Валентина Петкова-Зам.Ректор по наука и акредитация на МУ-София

За повече информация можете да се свържете и на ел.поща: coe@mu-sofia.bg

Краен срок за подаване на заявления за участие в процедурата: 06-януари-2017 г., 16:30 ч.

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси ГРАНТ ‘2017 и МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2017

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София:

1. ГРАНТ ‘2017 може да изтеглите тук
2. МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2017 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ може да изтеглите тук

Сроковете за предаване на научните отчети са: до 02 май 2018 г., включително, съгласно датата на сключване на договорите, по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука и акредитация” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стаи № 11
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.
За въпроси по предоставените форми на електронни адреси:
    • конкурс „Грант” otdel-nauka@mu-sofia.bg
    • конкурс „Млад изследовател” natanasova@mu-sofia.bg »