Научна дейност

В този раздел можете да научите повече за научно-изследователската дейност в Медицински университет-София както и информация за конкурси, изследователска дейност, научни проекти и др. научни събития и факти.

Проекти СМН

Конкурси

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2018 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 08.06.2018

1. КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2018»

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук:

1.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук:

При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се предвижда проучване с участието на хора следва да се попълни и приложи и заявление за разглеждане и формиране на етична оценка от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС) - може да изтеглите в раздел “Научна дейност” - “Етика на научните изследвания”.

2. КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2018»

2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук:

2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук:

В срок до 15:30 ч. на 09 юли 2018 г. кандидатите подават в ПЛИК в ДВА ИДЕНТИЧНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ПЕРФОРИРАНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДРЕДЕНИ В ОТДЕЛНИ ПАПКИ:

 • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ по обявения конкурс и приложената документация, съгласно изискванията в условията и реда за участие в конкурса.

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора задължително се прилагат:

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип,

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.

В срок до 22 юни 2018 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания

Информационни материали: 

Покана за асоциирани партньори за съвместна дейност по разработване на проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижение

Процедура за избор на асоциирани партньори
за съвместна дейност по разработване на проект
за изграждане и развитие на Център за върхови постижения
нa ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020,
процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001 – 1.001
„ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“-
компонент 3 на ИСИС „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“

Медицинският университет-София, в партньорство с природонаучните факултети на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Медицински факултет, Факултет по химия и фармация, Биологически факултет и Физически факултет), Институт по полимери на БАН, Институт по оптически материали и технологии „акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ) на БАН, Агробиоинститут и Фондация „Клийнтех България“

Кани заинтересовани лица за включване като асоциирани партньори
в подготовката и бъдещето изпълнение на проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижения с работно заглавие
„Медицински, фармацевтични и биотехнологии за здравословен живот”
нa ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020,
процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001 – 1.001
„ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“-
компонент 3 на ИСИС  „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“.

Центърът за върхови постижения (ЦВП) представлява научен комплекс на най-високо ниво, в който се провеждат научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики.

Ролята на Центъра за върхови постижения  е да свърже съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, което да даде нов тласък на изследванията в областта на фармацията, персоналната медицина и биотехнологиите в България в пост-геномната ера. Целта е да се ускори прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

Съгласно изискванията на Програмата и потребностите на проекта, асоциираните партньори следва на отговарят на следните критерии:

 • физически и юридически лица и техни обединения, публични власти (общински администрации), които работят в сферата на фармацията, персоналната медицина и биотехнологиите и са заинтересовани от реализирането на проекта, участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ като отговарят на условията на ОПНОИР (http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409);
 • имат необходимост от осъществяване на научни изследвания за разработване на нови технологии, пилотни модели и иновации за решаване на конкретни производствени задачи или разработване на нови продукти;

Предимство е:

 • наличие на опит в управлението на проекти с научна насоченост, финансирани от Европейски съвет за научни изследвания, както и Рамковите програми на ЕС и Хоризонт 2020 през последните пет години (за периода 2011 г. - 2015 г.);
 • участие в текущи и/или приключили иновационни проекти (национални и европейски) през последните пет години (за периода 2011 г. - 2015 г.);
 • наличие на регистрирани патенти и патентни заявки в СОИС, европейски и/или американски патентни ведомства;
 • участие в иновативни дружества (spin outs, spin-offs) в областта на проекта;
 • осъществявали са инвестиции в проектната сфера (научноизследователска и развойна дейност за периода 2011 - 2015 г.).

Приложени са следните документи:

При проява на интерес, кандидатите за асоциирани партньори следва да изпратят писмо, с което да изразят намерението си за участие в подготовката и/или изпълнението на проекта, с цел осъществяване на конкретни задачи в съответната област, в която работят, на следния адрес:

гр. София-1431, Медицински универитет-София-Ректорат
бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 12, стая 11
на вниманието на: проф. Валентина Петкова-Зам.Ректор по наука и акредитация на МУ-София

За повече информация можете да се свържете и на ел.поща: coe@mu-sofia.bg

Краен срок за подаване на заявления за участие в процедурата: 06-януари-2017 г., 16:30 ч.

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси ГРАНТ ‘2017 и МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2017

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София:

1. ГРАНТ ‘2017 може да изтеглите тук
2. МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2017 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ може да изтеглите тук

Сроковете за предаване на научните отчети са: до 02 май 2018 г., включително, съгласно датата на сключване на договорите, по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука и акредитация” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стаи № 11
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.
За въпроси по предоставените форми на електронни адреси:
    • конкурс „Грант” otdel-nauka@mu-sofia.bg
    • конкурс „Млад изследовател” natanasova@mu-sofia.bg »
 

Архив конкурси

Тук се запазват темите на конкурсите от предходните години.

Архив 2008

Конкурс “СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ”  за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2008 година.

Информация за условията и реда за участие в този конкурс можете да изтеглите от ТУК

Образец на формата за научноизследователския проект можете да изтеглите от ТУК

Архив 2009

Конкурси ГРАНТ ‘2009 за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2009 година.

Информация, относно условията и реда за участие в този конкурс на научни екипи базирани в структурните звена (факултетите) на МУ-София можете да изтеглите от ТУК,
а за научни екипи базирани в Университетските болници към МУ-София – от ТУК
Образец на формата за научноизследователския проект за научни проекти с базова организация структурни звена на МУ-София можете да изтеглите от ТУК,
а за научни проекти с базова организация Университетски болници към МУ-София можете да изтеглите от ТУК

Конкурс МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2009 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

Информация, относно условията и реда за участие в конкурса можете да изтеглите от ТУК
Образец на формата за научноизследователския проект може да изтеглите от ТУК

Архив 2010

КОНКУРС за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2009 година

“ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ-СОФИЯ – 2009”

Информация, относно УСЛОВИЯ и РЕД за участие в конкурса може да изтеглите от тук
Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите от тук

Допълнителна информация на тел. 91-52-150, 851-08-77 – д-р Гинка Бекярова и тел. 91-52-139 – Даниела Герасимова.


КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2010 година:

ГРАНТ ‘2010

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите:

 • от тук - за научни екипи базирани в структурните звена (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина и Факултет по обществено здраве) на МУ-София
 • от тук - за научни екипи базирани в Университетските болници

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите:

 • от тук - за научни проекти с базова организация структурни звена на МУ-София
 • от тук - за научни проекти с базова организация Университетски болници

Допълнителна информация на тел. 91-52-160 – Любка Колева.
 

МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2010 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите от тук
Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите от тук

Допълнителна информация на тел. 91-52-160 – Юлия Атанасова.

Архив 2011

Медицински университет – София обявява:

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2011 година със срок за подаване на документите от 03 януари 2011 г. до 03 февруари 2011 г.:

ГРАНТ ‘2011

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите от тук  за научни екипи базирани в структурните звена (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина и Факултет по обществено здраве) на МУ - София

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите от тук  за научни проекти с базова организация структурни звена на МУ-София

МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2011 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите от тук

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите от тук

Документите се подават в Ректората на Медицински университет – София, отдел „Наука”, стая 13 на 12 етаж в Центъра по хигиена най-късно до 03.02.2011 г. вкл. в запечатан плик.

Допълнителна информация на тел. 91-52-160 – Любка Колева и Юлия Атанасова.
 

 

ГРАНТ 2011

Медицински университет – София обявява КОНКУРС ГРАНТ ‘2011

за научни екипи, ръководени от член на академичния състав, базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност) за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2011 година.
Срок за подаване на документите от 14 март 2011 г. до 15 април 2011 г. вкл. Предоставяме:

УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите ОТ ТУК

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите ОТ  ТУК

    Документите се подават в Ректората на Медицински университет – София, отдел „Наука”, стая 13 на 12 етаж в сградата на НЦООЗ (Центъра по хигиена) най-късно до 15.04.2011 г. – 16,00 часа в запечатан плик.
Допълнителна информация на тел. 91-52-160 – Любка Колева и Юлия Атанасова.
 

КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2011»

Медицински университет – София обявява КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2011» за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2011 година.

В срок до 15.08.2011 г. включително, кандидатите могат да подават предложения за финансиране на инфраструктурен изследователски проект в Медицински университет - София, бул. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 11, 1431 София (Център по хигиена). Приемно време на МУ – София за работа с външни лица: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки - http://mu-sofia.bg/.”

1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ОТ ТУК

2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ОТ ТУК

КОНКУРС «Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения»

Медицински университет – София обявява КОНКУРС «Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения» за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2011 година.

В срок до 15.08.2011 г. включително, кандидатите могат да подават предложения за финансиране на изследователски проект в Медицински университет - София, бул. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 11, 1431 София (Център по хигиена). Приемно време на МУ – София за работа с външни лица: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки - http://mu-sofia.bg/.”

1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ОТ ТУК

2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ОТ ТУК

Архив 2012

ГРАНТ 2012

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите:

 • ОТ ТУК за научни екипи базирани в структурните звена (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина и Факултет по обществено здраве) на МУ – София
 • ОТ ТУК за научни екипи базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност)

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите:

 • ОТ ТУК за научни проекти с базова организация структурни звена на МУ-София
 • ОТ ТУК за научни проекти с базова организация Университетски болници

В срок от 12 декември 2011 г. до 12 януари 2012 г., кандидатите могат да подават в запечатан плик предложения за финансиране на изследователски проекти в Медицински университет - София, бул. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена). Приемно време на МУ – София за работа с външни лица: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки тел. 91-52-160 и информация на интернет адрес http://mu-sofia.bg - раздел “Научна дейност” – “Конкурси”.
 

МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ 2012 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите ОТ ТУК

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите ОТ ТУК

В срок от 12 декември 2011 г. до 12 януари 2012 г., кандидатите могат да подават в запечатан плик предложения за финансиране на изследователски проекти в Медицински университет - София, бул. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена). Приемно време на МУ – София за работа с външни лица: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки тел. 91-52-160 и информация на интернет адрес http://mu-sofia.bg - раздел “Научна дейност” – “Конкурси”.
 

Медицински университет – София обявява КОНКУРСИ

Медицински университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2012 година със срок за подаване на документите от 02 юли 2012 г. до 02 август 2012 г., както следва:


1. КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2012»

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК
1.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

2. КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2012»

2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК
2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

    При подаване за участие в двата конкурса, ако в изследователските проекти се включва проучване с участието на хора и/или животни следва да бъдат попълнени и приложени и формулярите за оценяване на етичните аспекти на научното изследване от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София, които можете да изтеглите ТУК

    В срок до 15:30 ч. на 02.08.2012 г. включително, кандидатите могат да подават В ЗАПЕЧАТАН ПЛИК предложенията си за финансиране на изследователски проекти по обявените конкурси в два идентични екземпляра на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена).
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси ГРАНТ ‘2012 и МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2012

 Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси:

1. ГРАНТ ‘2012 може да изтеглите ТУК

2. МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2012 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ може да изтеглите ТУК

Срокът за предаване на научните отчети е до 17 юли 2013 г. включително, на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена). 

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”

Архив 2013

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси 2013 г.

 Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси:

 

1. ГРАНТ ‘2013 може да изтеглите ТУК

2. МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2013 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ може да изтеглите ТУК

Срокът за предаване на научните отчети е до 29 юли 2014 г. включително, на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена). 

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”

КОНКУРС ГРАНТ 2013

КОНКУРС ГРАНТ 2013

1. За научни екипи базирани в структурните звена на Медицински университет – София (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, филиал Враца на МУ-София и Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София)
1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК

1.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

2. За научни екипи базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност)
2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК

2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

Едномесечният срок за подаване на проектни предложения изтича на 12 януари 2013 г. – събота, поради което в срок до 15:30 ч. на 14 януари 2013 г. включително, кандидатите могат да подават В ЗАПЕЧАТАН ПЛИК предложенията си за финансиране на изследователски проекти по обявените конкурси в два идентични екземпляра на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена).
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси” »

КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ 2013 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2013 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК

2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

Едномесечният срок за подаване на проектни предложения изтича на 12 януари 2013 г. – събота, поради което в срок до 15:30 ч. на 14 януари 2013 г. включително, кандидатите могат да подават В ЗАПЕЧАТАН ПЛИК предложенията си за финансиране на изследователски проекти по обявените конкурси в два идентични екземпляра на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена).
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси” »

.

Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения - 2013

Медицинският университет – София обявява КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2013» за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2013 година със срок за подаване на документите от 12 август 2013 г. до 12 септември 2013 г. включително.

УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук

ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук

При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се предвижда проучване с участието на хора и/или върху животни следва да се попълни и приложи и заявление за разглеждане и формиране на етична оценка от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС), в зависимост от предвижданите научни изследвания – с участието на хора или върху животни, тук:

В срок до 15:30 ч. на 12.09.2013 г., кандидатите могат да подават в ПЛИК предложенията си за финансиране на изследователски проекти по обявения конкурс в два идентични екземпляра на хартиен и електронен носител, в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”

Архив 2014

КОНКУРС ГРАНТ ‘2014 и КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2014 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

 Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2014 година със срок за подаване на документите от 16 декември 2013 г. до 16 януари 2014 г. включително, както следва:

КОНКУРС ГРАНТ ‘2014

1. За научни екипи базирани в структурните звена на Медицински университет – София (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София и Филиал проф. д-р Иван Митев” - Враца)

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглитеТУК

1.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

2. За научни екипи базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност)

2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК

2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

 

 

КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2014 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК

2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ: 

2.1. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ - София за обучение в Катедра на основни структурни звена на МУ – София може да изтеглите ТУК

2.2. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ - София за обучение в Катедра или Клиничен център на територията на УМБАЛ/УСБАЛ може да изтеглите ТУК

 

 

При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се предвижда проучване с участието на хора и/или върху животни следва да се попълни и приложи и заявление за разглеждане и формиране на етична оценка от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС), в зависимост от предвижданите научни изследвания – с участието на хора или върху животни, тук:

Заявление 1 

Заявление 2 

В срок до 15:30 ч. на 16 януари 2014 г. кандидатите подават в ПЛИК в два идентични екземпляра изследователския си проект, включително предложенията си за финансиране на изследователски проекти по обявения конкурс, заявление за формиране на етична оценка от КЕНИМУС, формите за информация на пациента и Информирано съгласие (за проучванията с участие на хора) на хартиен и електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”

Медицински университет – София обявява КОНКУРСИ

 «Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2014 година със срок за подаване на документите от 01 юли 2014 г. до 01 август 2014 г. включително, както следва:

 

1. КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2014»

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК

1.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

2. КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2014»

2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК

2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се предвижда проучване с участието на хора и/или върху животни следва да се попълни и приложи и заявление за разглеждане и формиране на етична оценка от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС), в зависимост от предвижданите научни изследвания – с участието на хора или върху животни, тук:

В срок до 15:30 ч. на 01 август 2014 г.включително кандидатите подават в ПЛИК в два идентични екземпляра изследователския си проект, включително предложенията си за финансиране на изследователски проекти по обявения конкурс, заявление за формиране на етична оценка от КЕНИМУС, формите за информация на пациента и Информирано съгласие (за проучванията с участие на хора) на хартиен и електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”»

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси 2014год.

 Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси:

1. ГРАНТ ‘2014 може да изтеглите тук

2. МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2014 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ може да изтеглите тук:

Срокът за предаване на научните отчети е до 23 юни 2015 г. включително, на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена). 

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”

Архив 2015

КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2015»

УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук

ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук

В срок до 15:30 ч. на 22 юли 2015 г. кандидатите подават в ПЛИК прошнуровани в папки в два идентични екземпляра:

 • предложение за финансиране на изследователски проект по обявения конкурс,
 • попълнена форма за информация относно етичните аспекти на научното изследване (за всички изследователски проекти)
 • попълнено и подписано заявление за формиране на етична оценка от КЕНИМУС (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора и/или за проучванията, предвиждащи научни изследвания върху животни),
 • Изготвена задължително от изследователския екип форма за информация на пациента (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора),
 • Изготвена задължително от изследователския екип форма за информирано съгласие (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора),

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”»

КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2015»

УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук

ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук

В срок до 15:30 ч. на 22 юли 2015 г. кандидатите подават в ПЛИК прошнуровани в папки в два идентични екземпляра:

 • предложение за финансиране на изследователски проект по обявения конкурс,
 • попълнена форма за информация относно етичните аспекти на научното изследване (за всички изследователски проекти)
 • попълнено и подписано заявление за формиране на етична оценка от КЕНИМУС (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора и/или за проучванията, предвиждащи научни изследвания върху животни),
 • Изготвена задължително от изследователския екип форма за информация на пациента (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора),
 • Изготвена задължително от изследователския екип форма за информирано съгласие (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора),

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”»

КОНКУРС ГРАНТ ‘2015 и КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2015 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

 Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2015 година със срок за подаване на документите от 15 декември 2014 г. до 15 януари 2015 г. включително, както следва:

КОНКУРС ГРАНТ ‘2015

 

1. За научни екипи базирани в структурните звена на Медицински университет – София (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София и Филиал проф. д-р Иван Митев” - Враца)

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК

1.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

2. За научни екипи базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност)

2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглитеТУК

2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2015 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

 

1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК 

2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ: 

2.1. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ - София за обучение в Катедра на основни структурни звена на МУ – София може да изтеглите ТУК

2.2. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ - София за обучение в Катедра или Клиничен център на територията на УМБАЛ/УСБАЛ може да изтеглите ТУК

В срок до 15:30 ч. на 15 януари 2015 г. кандидатите подават в ПЛИК в два идентични екземпляра:

 • предложение за финансиране на изследователски проект по обявения конкурс, 
 • попълнена форма за информация относно етичните аспекти на научното изследване (за всички изследователски проекти)
 • попълнено и подписано заявление за формиране на етична оценка от КЕНИМУС (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора и/или за проучванията, предвиждащи научни изследвания върху животни), 
 • Изготвена задължително от изследователския екип форма за информация на пациента (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора),
 • Изготвена задължително от изследователския екип форма за информирано съгласие (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора), 
 • на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10. 

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”»

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси 2015год.

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси:

 
 
 
Срокът за предаване на научните отчети е до 29 юни 2016 г. включително, по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стаи № 11 (конкурс „Млад изследовател”) и № 13 (конкурс „Грант”).
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. 
За въпроси по предоставените форми на електронни адреси:
конкурс „Грант” otdel-nauka@mu-sofia.bg
конкурс „Млад изследовател” natanasova@mu-sofia.bg 

Архив 2016

КОНКУРС "ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2016" И КОНКУРС "СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2016"

1. КОНКУРС "ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2016"

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК

1,2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се предвижда проучване с участието на хора следва да се попълни и приложи и заявление за разглеждане и формиране на етична оценка от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС), ТУК

2. КОНКУРС "СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2016"

2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите ТУК

2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите ТУК

В срок до 15:30 ч. на 01 август 2016 г. кандидатите подават в ПЛИК в два идентични екземпляра перфорирани, разпределени и подредени в отделни папки:

 • Предложение за финансиране на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ по обявения конкурс,
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

В срок до 15 юли 2016 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания.
 

 • За проучванията, предвиждащи научни изследвания върху животни етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните. Задължително в план-сметката и приложението към нея следва да се предвиди разход за заплащане на такса (стойността й се определя от Българската агенция по безопасност на храните) за издаване на разрешение.

КОНКУРС ГРАНТ ‘2016

1. За научни екипи базирани в структурните звена на Медицински университет – София (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София и Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца)

 
 
2. За научни екипи базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност)
 
 
 
В срок до 15:30 ч. на 21 януари 2016 г. кандидатите подават в ПЛИК в два идентични екземпляра перфорирани и разпределени в отделни папки:
 1. предложение за финансиране на изследователски проект по обявения конкурс, 
 2. попълнена форма за информация относно етичните аспекти на научното изследване (задължително за всички изследователски проекти);
 3. попълнено и подписано заявление за формиране на етична оценка от КЕНИМУС за проучванията, предвиждащи научни изследвания;
 4. изготвена задължително от изследователския екип форма за информация на пациента (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора);
 5. изготвена задължително от изследователския екип форма за информирано съгласие (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора), 

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10. 

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. 

В срок до 15 януари 2016 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания.
 

КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2016 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук

2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ:
 
 
 
В срок до 15:30 ч. на 21 януари 2016 г. кандидатите подават в ПЛИК в два идентични екземпляра перфорирани и разпределени в отделни папки:
 1. предложение за финансиране на изследователски проект по обявения конкурс, 
 2. попълнена форма за информация относно етичните аспекти на научното изследване (задължително за всички изследователски проекти);
 3. попълнено и подписано заявление за формиране на етична оценка от КЕНИМУС за проучванията, предвиждащи научни изследвания;
 4. изготвена задължително от изследователския екип форма за информация на пациента (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора);
 5. изготвена задължително от изследователския екип форма за информирано съгласие (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора), 

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10. 

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. 

В срок до 15 януари 2016 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания.

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София 2016 г.

1. ГРАНТ ‘2016 може да изтеглите тук

2. МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2016 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ може да изтеглите тук

Сроковете за предаване на научните отчети са: до 27 май 2017 г., до 14 юни 2017 г. и до 29 юни 2017 г. включително, съгласно датата на сключване на договорите, по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука и акредитация” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стаи № 11 (конкурс „Млад изследовател”) и № 13 (конкурс „Грант”).
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.
За въпроси по предоставените форми на електронни адреси:
конкурс „Грант” - otdel-nauka@mu-sofia.bg
конкурс „Млад изследовател” - natanasova@mu-sofia.bg »

Архив 2017 г.

КОНКУРС ГРАНТ ‘2017

1. За научни екипи базирани в структурните звена на Медицински университет – София (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София и Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца)
1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук

1.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук:

2. За научни екипи базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност)
2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук

2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук

В срок до 15:30 ч. на 12 декември 2016 г. кандидатите подават в ПЛИК в ДВА ИДЕНТИЧНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ПЕРФОРИРАНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ И ПОДРЕДЕНИ В ОТДЕЛНИ ПАПКИ:

 • предложение за финансиране на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ по обявения конкурс,
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.
В срок до 02 декември 2016 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания.»

КОНКУРС ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2017

Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2017 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 26.06.2017 г., както следва:

1. КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2017»

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук.

1.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук.

При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се предвижда проучване с участието на хора следва да се попълни и приложи и заявление за разглеждане и формиране на етична оценка от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС) - може да изтеглите в раздел “Научна дейност” - “Етика на научните изследвания”.

В срок до 15:30 ч. на 26 юли 2017 г. кандидатите подават в ПЛИК в ДВА ИДЕНТИЧНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ПЕРФОРИРАНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ И ПОДРЕДЕНИ В ОТДЕЛНИ ПАПКИ:

 • предложение за финансиране на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ по обявения конкурс,
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman)

в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.
В срок до 12 юли 2017 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания.
 

КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2017 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук:

2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ:
    2.1. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ - София за обучение в Катедра на основни структурни звена на МУ – София може да изтеглите тук

    2.2. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ - София за обучение в Катедра или Клиничен център на територията на УМБАЛ/УСБАЛ може да изтеглите тук:
 

В срок до 15:30 ч. на 12 декември 2016 г. кандидатите подават в ПЛИК в ДВА ИДЕНТИЧНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ПЕРФОРИРАНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ И ПОДРЕДЕНИ В ОТДЕЛНИ ПАПКИ:

 • предложение за финансиране на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ по обявения конкурс,
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.
В срок до 02 декември 2016 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания.»
 

КОНКУРС СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2017

Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2017 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 26.06.2017 г., както следва:

2. КОНКУРС СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2017

2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук.

2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук.

При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се предвижда проучване с участието на хора следва да се попълни и приложи и заявление за разглеждане и формиране на етична оценка от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС) - може да изтеглите в раздел “Научна дейност” - “Етика на научните изследвания”.

В срок до 15:30 ч. на 26 юли 2017 г. кандидатите подават в ПЛИК в ДВА ИДЕНТИЧНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ПЕРФОРИРАНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ И ПОДРЕДЕНИ В ОТДЕЛНИ ПАПКИ:

 • предложение за финансиране на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ по обявения конкурс,
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman)

в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.
В срок до 12 юли 2017 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания.
 

Архив 2018г.

КОНКУРС ГРАНТ ‘2018

«Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2018 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 23.10.2017 г., както следва:
КОНКУРС ГРАНТ ‘2018

1. За научни екипи базирани в структурните звена на Медицински университет – София (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София и Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца)
1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук
1.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук

2. За научни екипи базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност)
2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук
2.2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук

В срок до 15:30 ч. на 23 ноември 2017 г. кандидатите подават в ПЛИК в ДВА ИДЕНТИЧНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ПЕРФОРИРАНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДРЕДЕНИ В ОТДЕЛНИ ПАПКИ:

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.
В срок до 17 ноември 2017 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания.

КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2018 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2018 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук

2. ФОРМУЛЯР - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ:
    2.1. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ - София за обучение в Катедра на основни структурни звена на МУ – София може да изтеглите тук
    2.2. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ - София за обучение в Катедра или Клиничен център на територията на УМБАЛ/УСБАЛ може да изтеглите тук

В срок до 15:30 ч. на 23 ноември 2017 г. кандидатите подават в ПЛИК в ДВА ИДЕНТИЧНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ПЕРФОРИРАНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДРЕДЕНИ В ОТДЕЛНИ ПАПКИ:

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,
 • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.
В срок до 17 ноември 2017 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания.

 

Етика на научните изследвания

Наградени проекти 2011