Франкофонска дейност

Медицински университет – София е член на Университетската Агенция на Франкофонията от 1994 година. Ректорът на МУ-София е участвал в срещата на върха на франкофонията в Канада през 2008 година, на международната франкофонска конференция в Австралия, а началникът на Международен отдел на МУ – София е взимал участие на международни франкофонски конференции в Румъния. Голям брой преподаватели и изследователи имат принос в научни прояви, изнасяли са лекции в университети членове на AUF или на франкофонски конференции. Досега наши студенти са осъществявали най-често франкофонска мобилност с докторантска стипендия. 

Университетската Агенция на Франкофонията (AUF) е международна организация, която развива дейност изключително в областта на висшето образование и научните изследвания. Наред с това AUF е и асоциация, която наброява 782 члена (университети, институти, научно-изследователски центрове), разпръснати по всички континенти, в 98 държави, 55 от които страни членки на Международната Организация на Франкофонията (OIF). Като такава тя представлява уникална мрежа от партньорства,  имащи за цел изграждането и консолидацията на франкофонско научно пространство, чрез подпомагане на институционалните проекти на университетите членове, на научното сътрудничество, на изследователската дейност и публикациите. 

За осъществяване на тази политика, в съответствие с нуждите на университетите партньори функционират 70 структури по света, организирани в 10 регионални бюра. 

Agence Universitaire de la Francophonie – AUF

http://www.auf.org/ 

За Централна и Източна Европа адресът е :

Bureau régional pour l’Europe Centrale et Orientale

Научни публикации на френски език

Покана 2016 за финансиране от AUF на издания на френски език

Отдел МИПФ има удоволствието да Ви информира, че AUF стартира своята покана 2016 за финансиране на печат и разпространение на сборници с доклади, специални броеве на списания, колективни издания (учебник, речник), оригинални творби (книга, изследване, доклад), монографии на френски език в печатен вид или онлайн версия.

Поканата ще бъде отворена до края на януари.

За повече информация, моля посетете линка:

https://www.auf.org/appels-offre/appel-doffres-2016-pour-le-soutien-aux-publication/

и на телефон +3592 9152 138 Симеон Манолов, Експерт в Отдел МИПФ.


Отдел МИПФ съобщава, че Университетската франкофонска агенция (AUF) предлага на тези, които търсят франкофонски научни списания, за да публикуват изследователските си разработки на френски език, примерен списък от реферирани издания на следния адрес:

http://www.auf.org/les-services-de-l-auf/professeur-chercheur/publier-en-francais/les-revues-scientifiques-francophones/

Една част от медицински електронни списания, които позволяват пълноценно участие в индексирането на научните публикации на френски език може да намерите на следните адреси:

Annales des Sciences de la Sante http://revues.imist.ma/?journal=A2S

Medecine/Sciences http://www.medecinesciences.org/

Sante publique http://www.sfsp.fr/santepublique/pagint/presentation.php

John Libbey Eurotext http://www.jle.com/fr/revues/sss/revue.phtml

Ако искате повече информация за публикуване на статии в научно списание, ние Ви каним да се запознаете с препоръките за публикуване:

http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/spip.php?article1261

Стипендии

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО – 2018 година

AUF стипендии за професионален стаж през 2018 година

Мобилност за преподаватели, учени и докторанти 2017 г.

Франкофонски фестивал на студентите - 2017

AUF стипендии за професионален стаж през 2017

Докторантски и пост-докторантски стипендии "Йожен Йонеско” на AUF 2018

Конкурс "Prix du mémoire universitaire francophone"

Пети регионален Фестивал на студентите франкофони 2016 год.

ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ОТ ФРАНКОФОНСКАТА АГЕНЦИЯ (AUF) 2016 год.

 Финансиране на международна мобилност за академичен или научен стаж

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” ви информира, че Френския институт в България предоставя стипендии на френското правителство за:

Мобилност на млади научни работници за краткосрочен престой на докторанти и млади изследователи ( до 35 години), с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни. 

Документи за кандидатстване:

 •  формуляр  Dossier de bourse d’études  / Dossier de bourse de stage
 •  снимка, залепена върху формуляра
 •  CV
 •  кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 •  служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 •  или копие на докторската диплома и атестация за назначение в научноизследователска организация в България
 • препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащи кандидата с упоменат периода на пребиваване
 • копие на личната карта

Сроковете за кандидатстване се осъществяват на три сесии през годината: края на февруари, края на април, края на септември. 

За повече информация: 

http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/stipendii-nauchni-rabotnici/ 

За контакти:

Г-жа Бисера Коларова

bissera.kolarova@institutfrancais.bg 

Докторантура под  двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан. 

Документи за кандидатстване:

 •  формуляр
 •  снимка, залепена върху формуляра
 •  CV
 • копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • писмено съгласие от двамата научни директори
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения
 • копие на личната карта

За повече информация: 

http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/stipendii-nauchni-rabotnici/ 

За контакти:

Г-жа Бисера Коларова

bissera.kolarova@institutfrancais.bg 

Проекти

Организиране на научна проява през 2017

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа публикува обява за представяне на предложения за организиране на научна проява през 2017 г., която да се проведе на френски език. Финансирането включва разноските за участие на учени от Централна, Източна и Южна Европа, които представят доклад на събитието, издаването и разпространението на сборник с доклади (за предпочитане на електронен носител), както и разходите за преводачески услуги на френски език.
Крайният срок за подаване на формуляр за участие е 3 месеца преди началото на проявата и в продължение на цялата 2017 г.
За повече информация, представяне на програмата, както и формуляр за кандидатстване:
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/organiser-une-manifestation-scientifique-en-eco-en/  или
С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и colloques-eco@auf.org.

Организиране на франкофонски семинари за докторанти 2016г.

Настоящата покана има за цел да подпомага организирането на докторантски семинари от консорциум от три институции в три различни държави, като най-малко две от тях се намират в Централна и Източна Европа. Продължителността на проекта е максимум 12 месеца, а бенефициенти могат да бъдат научния ръководител и докторанта. Краен срок за подаване на предложения е 15 февруари 2016г. 

 
Документацията за покана 2016г. е на разположение на следния уебсайт:

Подкрепа за организиране на франкофонски научни прояви през 2015г.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че Агенцията на франкофонските университети финансира организирането на научни прояви, като поема  разходите за транспорт отиване и връщане и дневните разходи на изследователи от Централна и Югоизточна Европа  за участието им в научна проява (симпозиум, семинар, научни дни, летен университет), както и разходи за публикуване и издаване на сборник с доклади на френски език, за превод и симултанен превод от и на френски език по време на събитието.

Сроковете за подаване на формуляр за участие: 31 декември 2015 или 3 месеца преди началото на проявата.

За повече информация, условия и формуляр за кандидатстване:
http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/organiser-une-manifestation-scientifique-dans-leco/  

Контакти:
Cornelia Robu
cornelia.robu@auf.org

Подкрепа за участие във франкофонски научни прояви през 2015г.

 

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” ви информира, че Университетската агенция на франкофонията (AUF) предоставя финансова подкрепа на изследователи от Централна и Източна Европа за участие във франкофонски научни прояви (конгреси, конференции, научни дни).

Срокът за подаване на формуляр за участие е 6 седмици преди началото на събитието, като Агенцията може да предостави дневни за максимум 5 дни, транспорт отиване – връщане и застраховка. Препоръчително е да има съфинансиране.

Регламент за участие (на френски език)

Формуляр за кандидатстване 2015 (на френски език)  

За повече информация:

https://www.auf.org/appels-offre/soutien-la-participation-aux-manifestations-scient/ 

За контакти:

Симеон Манолов, Експерт в Отдел „МИПФ”

Тел. +359 2 9152 138

smanolov@mu-sofia.bg 

Г-жа Корнелия Робю

cornelia.robu@auf.org  

 

Франкофонски конкурс за студенти „Разкажи ми за науката”

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа организира конкурс под наслов "Разкажи ми за науката!". Целта на този конкурс е да популяризира науката сред студентите и широката публика, в частност науката на френски език.
Идеята е да се създаде кратко видео, до 3 минути, от екип от студенти, в което те обясняват по разбираем начин за широката общественост една научна концепция. Наградата е 3 mini i-Pad, а срока за участие е 6 март 2017.
Цялата необходима информация е на уебсайта на AUF:
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/concours-parle-moi-science/

Документални ресурси

Отдел МИПФ предоставя пълни списъци на електронни списания, бази данни, интернет портали, документални и архивни ресурси в областта на медицината.
Документите съдържат и кратко описание на английски или френски език.

Повече информация можете да намерите на следните връзки: