Двустранно сътрудничество

Договор за академичен обмен и сътрудничество, подписан между Медицински колеж –Хього, Япония и Медицински университет-София.

 На 14 май 2013г. бе подписан договор за сътрудничество между Медицински колеж –Хього, Япония и Медицински университет-София, в лицето на Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc, ректор на МУ-София и проф. Радомир Угринов, MD, PhD, DSc, зам.ректор на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” и съответно от Кенджи Наканаши, M.D., PhD, президент на колежа Хього и Хирото Мива, MD, PhD, директор на центъра за Международни програми.  Целта на договора е да развива научното сътрудничеството , обмена на академични материали, студенти, изследователи и преподаватели. 

Договор за съвместна дейност с Белградския университет-Сърбия и Медицински университет-София

Факултета по дентална медицина сключи договор за сътрудничество и обмен на преподаватели и студенти с факултета по Дентална медицина на Белградския университет. 

Договор за сътрудничество между Солунския университет Аристотел в Гърция и Медицински университет-София

На 29 септември 2010 ректорът на МУ-София Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc и ректорът на Солунския университет Аристотел , Проф. Янис Милопулос подписаха договор за сътрудничество между факутетите по медицина, дентална медицина и фармация на двата университета.

Договор за сътрудничество между МУ – София и Националния фармацевтичен университет /град Харков, Украйна/

На 10.04.2009 г. бе подписан Договор за сътрудничество между Медицински университет – София в лицето на Ректора – Проф. Д-р Ваньо Митев, дм,дбн и Националния фармацевтичен университет /град Харков, Украйна/ в лицето на Ректора – Проф. Валентин Петрович Черних за създаване на благоприятни условия за развитие на фармацевтичното образование и наука, повишаване на квалификацията на кадрите, разработване на съвместни образователни програми, внедряване на нови фармацевтични технологии, провеждане на научни конференции, обмен на студенти и преподаватели, и др.
 

(English version)
 
The Rector of the Medical University – Sofia - Prof. Vanyo Mitev, MD, PhD, DSc, and the Rector of the National University of Pharmacy (Kharkov, Ukraine) Prof. Valentin Petrovich Chenikh have signed an Agreement for co-operation on April 4th 2009. The aims of the agreement are as follows:  creation of favorable conditions for the development of the pharmaceutical education and science, development of mutual educational programs, implementation of new pharmaceutical technologies, organizing of science conferences, exchange of students and teachers, etc.

Договор за сътрудничество между Университет по медицина и фармация „Виктор Бабес” Тимишоара, Румъния и Медицински университет- София.

На 10 декември 2010 г. ректорите на Медицински университет-София и Университет по медицина и фармация „Виктор Бабес” Тимишоара,  Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc и проф. д-р Стефан Драгулеску подписаха договор за сътрудничество в сферата на образованието, а именно между факултетите по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве. Договорът насърчава обмена на студенти и преподаватели, както и инициативи за развитието на съвместни програми и научни изследвания. 

Договор за сътрудничество със Санкт-Петербургския държавен медицински университет

 Медицински университет-София и Санкт-Петербургския държавен медицински университет подписаха договор за обучение на докторанти и изследователи по индивидуални програми, базирани на акредитирани учебни планове на двата университета. 

Договор между ХО „Алем Таджир” (Туркменистан) съвместно с Консорциум „Бултуркстрой”(България) и Медицински университет-София

Съглашението за сътрудничество инициира механизъм  за по-нататъшно коопериране в сферата на образованието и научните изследвания между двете институции. Първия етап в реализирането му представлява разработване на програма за обучение в чужбина, обмен на завършили студенти, факултетни членове и научен персонал, с цел създаване на съвместна академична програма. 

Медицински Университет – София съучредител на Alliance for Oral Health Across Borders

Медицински Университет – София
съучредител на Alliance for Oral Health
Across Borders

На подготвителна работна среща, състояла се в края на м. Август 2010 г. на „Златни пясъци”, МУ – София – представлявана от Ректора  - Проф. Д-р В. Митев беше отправена покана Медицински университет - София да стане съучредител в създаването на Alliance for Oral Health Across Borders.
 
Първият симпозиум и подписването на учредителната харта на Международния съюз за здраве в устната кухина се състоя на 3 и 4.VІІІ. 2011 г. в Temple University – град Филаделфия, щат Пенсилвания, САЩ.
Представители на Медицински университет – София – Проф. Д-р Радомир Угринов – Заместник Ректор и Проф. Д-р Радослав Гърчев – Ръководител отдел „Международна интеграция и университетска политика” подписаха учредителната харта.

Делегати от 20 страни и 20 декани на факултети по дентална медицина от САЩ подписаха Хартата на Международния съюз за здраве в устната кухина и се ангажираха в дейностите и целите на Съюза за създаване на „мостове към мир чрез здраве в устната кухина”  част от общото здраве, подобряване на благосъстоянието на хората по света и развитие на международното сътрудничество между участниците в Съюза.

 
 

Меморандум за разбирателство и академично сътрудничество между Медицински университет – Астана, Република Казахстан и Медицински университет – София

Целта на меморандума е съвместно развитие на програми за образование и следдипломно обучение, обмен на преподаватели и студенти, развитие на иновативни образователни технологии, както и сътрудничество между библиотеките на институциите, включващо обмен на академична и научна литература.

Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Chaudhary Charah Singh University, Meerut, Индия и Медицински университет-София

Договорът създава механизъм и насърчава научно-изследователското сътрудничество и обмена на преподаватели и студенти между двете институции. 

Меморандум за разбирателство между МУ – София и Украинската медицинска стоматологична Академия /Полтава, Украйна/

На 11.04.2009 г. бе подписан Меморандум за разбирателство между Медицински университет – София в лицето на Ректора – Проф. Д-р Ваньо Митев, дм, дбн и Украинската медицинска стоматологична Академия /Полтава, Украйна/ в лицето на Ректора -  Проф. Д-р Вячеслав Николаевич Ждан в сферата на образованието и научните изследвания между съответните институции. Този меморандум улеснява всички съвместни инициативи между тях в областта на обучението, факултетните и студентски обмени, научните изследвания и обществените услуги.

(English version)

The Rector of the Medical University – Sofia - Prof. Vanyo Mitev, MD, PhD, DSc,  and the Rector of the Ukrainian Medical Stomatological Academy (Poltava, Ukraine) Prof. Dr. Viacheslav Nikolaevich Jdan, have signed a Memorandum of understanding on April 11th, 2009 in the sphere of education and science research between the two institutions. This Memorandum facilitates all mutual activities in the aspect of education, faculty and student exchange, science research and public services.

Меморандум за разбирателство между Университета Берн, Швейцария и Медицински университет – София

Въз основа на който се инициира механизъм за осигуряване съвместна научноизследователска дейност, обмен на членове на академичен състав, докторанти, специализанти. Това ще създаде основа за разработване на научни проучвания от двете страни, включително съвместни изследователски проекти, работни срещи, обмен на учебни и педагогически материали.

Меморандум за сътрудничество между Йордански университет, Аман и Медицински университет-София

 Меморандум за сътрудничество между Йордански университет, Аман и Медицински университет-София

Меморандум за сътрудничество между Казахстански национален медицински университет и Медицински университет – София

Което предвижда двустранно сътрудничество посредством провеждане на съвместни академичен обмен, лекции, образователни програми и научни изследвания.

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОРЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ /СЕУЛ/

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОРЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ /СЕУЛ/

 

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” съобщава, че на 30.09.2011 г. беше официално подписан Меморандум за сътрудничество между Медицински университет – София и Корейския Университет /Сеул/, който е един от водещите университети в Азия.

Основан в далечната 1905 година, Корейският Университет е един от най-старите и реномирани университети в Корея.

В момента университетът обединява 22 колежа, 23 висши училища (включително по медицина с медицински център) и 124 научни центъра, където се обучават 35 000 студенти. Най-известни, с висок рейтинг и качество са висшите училища по медицина, право и бизнес администрация.

Подписаният официален документ дава възможност за активно сътрудничество в областта на обучението и научната дейност на двете институции. От друга страна, той  може да бъде в основата на други договори за обмен на студенти и преподаватели, както и на съвместна работа по международни проекти.    

Подписан меморандум за сътрудничество

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” съобщава, че през септември 2011 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между Медицински университет – София и Yonsei University College of Medicine – Р. Корея.

Yonsei University College of Medicine е основан в далечната 1885 година от американския мисионер Д-р Алън – в началото като болница, а по-късно като висше медицинско училище.  В момента този частен университет е един от най-реномираните университети не само в Р. Корея, но в Азия и е между първите 100 в света по рейтинг.

Меморандумът за сътрудничество е за срок от 5 години, като се предвижда обмен на преподаватели и студенти между двете институции, участие в научни проекти, организиране на международни научни прояви, разработка на общи академични програми.
 

Споразумение за академичен и образователен обмен между университета Хирошима, Япония и Медицински университет-София.

На 6 май 2012 е подписано споразумение между университета Хирошима, Япония и Медицински университет-София за академичен обмен, с цел насърчаване взаимното разбирателство между двете страни и между двата университета чрез образователно и академично сътрудничество и обмен. Ректорът на МУ-София Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc, и президентът на Хирошимския университет, Япония –Тошимаса Асахара  MD, PhD, подписаха договора и определиха следните програми за развитие: насърчаване на съвместни научни изследвания, обмен на факултетни преподаватели и административен персонал, на студенти и научни публикации, резултати и друга академична информация. 

Споразумение за академично сътрудничество между Университета на Генуа, Италия и Медицински университет – София

Което има за цел засилване на сътрудничеството в сферата на научните изследвания, обмена на преподаватели, изследователи, студенти и персонал на базата на съвместни работни програми.

Споразумение за сътрудничество между Първи Московски държавен медицински университет „И.М.Сеченов“ и Медицински университет – София

На 15.11.2017 година е подписано споразумение за сътрудничество между Първи Московски държавен медицински университет „И.М.Сеченов“ и Медицински университет – София, в лицето на Проф. д-р Виктор Златков, дм, ректор на МУ-София и проф. д-р Радомир Угринов, дм, дмн, зам.ректор по следдипломно обучение, международна интеграция и проектно финансиране и съответно Академик Петър Глибочко, Ректор на Университета „Сеченов“ и Проф. Андрей Свистунов, първи зам.ректор. Целта на споразумението е да развива сътрудничеството в областта на медицинската наука и образование, провеждане на съвместни образователни мероприятия, обмен на студенти, учени и преподаватели.
 

Споразумение за сътрудничество между Университет Тенеси, гр.Мемфис, САЩ и Медицински университет-София

През 2012 година е подписано споразумение за сътрудничество от Ректора на Медицински университет-София - ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д-Р ВАНЬО МИТЕВ и вицепрезидента на Университета Тенеси Г-Н ЧАРЛС ПЕКОЛО. Договорът предвижда осъществяването на съвместни действия за усъвършенстване на денталната медицина чрез обмен на идеи в сферата на денталното образование и практика, и чрез програма за международен обмен на студенти и преподаватели между Факултет по дентална медицина на МУ-София и Колежа по стоматология на Университета Тенеси, САЩ.