Новини и събития

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕДЕН СЕМИНАР ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА- КЮРИ, ХОРИОЗНТ 2020, СХЕМАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СТИПЕНДИИ(IF).

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО  ПРОВЕДЕН СЕМИНАР ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО  ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА- КЮРИ, ХОРИОЗНТ 2020, СХЕМАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СТИПЕНДИИ(IF).

     Във връзка с проведен семинар на 20.06.2018г. за подготовка на проектни предложения по програма „Мария Склодовска-Кюри“, ХОРИЗОНТ 2020, схемата за Индивидуални стипендии (IF) от националните контактни лица за дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ и МОН, бихме желали да ви иформираме, че на следния линк могат да бъдат открити презентационните материали от обучението:

http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=27

Линк към отворения за кандидатстване конкурс по програма „Мария Склодовска-Кюри“,  Индивидуални стипендии (IF):

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

 

Информационни материали: 

> ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЕБИНАРИ ПО ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) ОТ ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020

Във връзка с организиране на уебинари за кандидатстване по схемата ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) бихме желали да ви информираме за следното.

От 16.03.2018г до 11.04.2018г се организират уебинари във връзка със следните отворени процедури:

1. Targeted immune intervention for the management of non-response and relapse;
2.  Non-invasive clinical molecular imaging of immune cells;
3. Developmeкnt of a platform for federated and privacy-preserving machine learning in support of drug discovery;
4. Centre Of Excellence – Remote Decentralised Clinical Trials.

С повече информация за уебинарите може да се запознаете на адрес: http://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-14-webinars

 

> ОТВОРЕНИ ЗА УЧАСТИЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) ОТ ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020

Инициатива за иновативни лекарства (Innovative Medicines Initiative - IMI) е най-голямото публично-частно партньорство в областта на здравеопазването в Европа, целящо ускоряване на разработването на по-ефективни и безопасни лекарства. IMI е общо начинание на Европейския съюз и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) с бюджет над 5 милиарда евро между 2008 и 2024 година. Половината от тези средства се предоставят от Европейската комисия чрез европейските фондове, а другата половина е принос на научноизследователските фармацевтични компании, които инвестират времето на своите изследователи, осигуряват лаборатории и апаратура.
IMI способства осъществяването на съвместни научно-изследователски проекти и изгражда мрежа от експерти, представители на академична­та общност и индустрията, като цели ускоряването на иновацията във фар­мацевтичния сектор в Европа.

Във връзка с отворени за кандидатстване процедури по схемата ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) бихме желали да ви информираме за следното.

От 15.03.2018г за участие бяха отворени следните процедури:

1.  Targeted immune intervention for the management of non-response and relapse;
2.   Non-invasive clinical molecular imaging of immune cells;
3. Developmeкnt of a platform for federated and privacy-preserving machine learning in support of drug discovery;
4. Centre Of Excellence – Remote Decentralised Clinical Trials.

Крайни срокове за подаване на проектните предложения по четирите процедури:
Първа крайна дата – 14.06.2018, 17:00:00;
Втора крайна дата – 11.12.2018г, 17:00:00.

С повече информация за Програмата може да се запознаете на адрес: http://www.imi.europa.eu/
Подробности за обявените отворени процедури може да откриете на следния линк: http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-14

> Покана за подаване на заявления за грантове, отпускани от италианското правителство за академичната 2018/2019г на чуждестранни граждани и граждани на Италия, живеещи зад граница.

Министерството на външните работи и международното сътрудничество (MAECI) на Италия предлага грантове в полза на чуждестранни граждани, които не пребивават в Италия и италиански граждани, живеещи в чужбина за академичната 2018/2019 година.

Целта е да се насърчи международното културно, научно и технологично сътрудничество, да се популяризира италианския език и култура и да подкрепя италианската икономическа система в света.

Предлагат се безвъзмездни средства за продължаване на обучението, практиките и/или изследователските програми в италианските висши учебни заведения.

Списъкът на тези институции е достъпен на следния уебсайт: studyinitaly.esteri.it

Подробна информация за необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита на следния адрес: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure

> „ЕРАЗЪМ +“, КАКВО СЛЕДВА?

На 9 май 2018 г. в Рим ще се състои конференция на тема : Еразъм+, какво следва? Европейски страни 2018, която ще включва студенти от висшите училища и институции. Фокусът на събитието ще е върху дискусии за бъдещето на „Еразъм+“ през погледа на студентите. Резултатите от проведените разговори ще бъдат представени на хората, от които зависят по-нататъшната политика и развитие на гражданското общество в Европа.

Участниците  ще са  директори на национални агенции, представители от институции, свързани с висшето образование,  висши училища, както и студенти, от всички части на Европа. Те ще се съберат да обсъдят  и дадат предложения за бъдещото развитие на програмата. Студентите ще са от различни специалности, от различни сфери на науката, като ще се дискутират следните  6 теми:

 1. Развитие на качеството на мобилността по „Еразъм+“
 2. Увеличаване на броя на студентската мобилност, като се следва стратегическата Европейска рамка на „Обучение и практика 2020“
 3. Интернационализация на програма „Еразъм+“
 4. Комуникация, разпространение и социално въздействие на програма „Еразъм+“
 5. Влияние на „Еразъм+“ програмата върху наемането на работа и предприемачеството

Националните агенции от страните участнички са имали възможността да номинират по двама студенти от страна.  За България  Медицинският университет – София е избран като водещ университет  и ще бъде представен от  студентката от Факултета по обществено здраве Зорница Вълчева. Тя  е била  на „Еразъм+“ практика в Клуж Напока в Universitatea Babes Bolyai, през 2016/2017 год.

> Във връзка с публикуването на ГОДИШНИЯ РАБОТЕН ПЛАН И БЮДЖЕТА за 2018г

Във връзка с публикуването на ГОДИШНИЯ РАБОТЕН ПЛАН И БЮДЖЕТА за 2018г по схемата ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) бихме желали да ви информираме, че Работният план е достъпен на  следния адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp18-imi2_en.pdf

> ПРОВЕДЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО "БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ" (FET), РАМКОВА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ 2020"

На 13 март 2018 г. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. "Г.С.Раковски" №124, гр. София се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения по "Бъдещи и навлизащи технологии" (FET) на Рамкова програма "Хоризонт 2020". Презентациите от проведеното събитие може да откриете на следния линк:
http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=143

Работната програма 2018 – 2020г може да намерите на следния адрес:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf

> Информация относно обявен конкурс по Трета многогодишна програма на Европейския съюз в областта на здравето 2014 – 2020 за 2018г

Третата многогодишна програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето е основният инструмент, чрез който Европейската комисия осъществява здравната стратегия на Съюза и цели да подобри здравето в Европа, като насърчава сътрудничеството между държавите-членки за подобряване на политиките в областта на здравето, които са в полза на гражданите.
Програмата има 4 общи цели:
    1. Промоция на здравето, профилактика на болестите и създаване на среда, благоприятстваща здравословен начин на живот, при отчитане на принципа "здраве във всички политики".
    2. Защита на гражданите на Съюза от сериозни трансгранични заплахи за здравето.
    3. Принос за новаторски, ефикасни и устойчиви системи за здравеопазване.
    4. Улесняване на достъпа на гражданите на Съюза до по-добро и по-безопасно здравно обслужване.

Във връзка с възможността за участие в обявени конкурси по програмата, ви информираме за следното:
От 26.01.2018г програмата беше отворена за участие по три основни теми:
    • TOPIC : Scaling up integrated care;
    • TOPIC : Supporting Member States voluntary cooperation in the area of pricing through the Euripid Collaboration;
    • TOPIC : Orphacodes Project

Максималният размер на финансирането от Европейския съюз е в размер на 60%, като този процент може да достигне 80% при доказване на изключителната полезност на проектното предложение, съгласно критериите за полезност посочени в приложението към Работната програма по схемата за 2018г:
https://ec.europa.eu/health/funding/programme/adoption_workplan_2018_en
Допустими кандидати: университети, изследователски и здравни институции.
Краен срок за кандидатстване по всяка от посочените теми е 26.04.2018г, 17:00:00.
Подробна информация относно темите, допустимостта, документите за участие може да откриете на следния адрес:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
 

> Информация относно стипендиантска програма за 2018г The Kemitraan Negara Berkembang (KNB), предоставена от правителството на Р. Индонезия.

Във връзка с възможността за участие по стипендиантска програма The Kemitraan Negara Berkembang (KNB), която се предоставя от Р. Индонезия ви информираме за следното:
Стипендията се отпуска на студенти, желаещи да придобият магистърска или бакалавърска степен в един от 16-те престижни университета в Индонезия.
Стипендията покрива:
    • Самолетни билети до и от Индонезия;
    • Настаняване;
    • Учебни материали;
    • Месечна стипендия за научни изследвания.

С подробна информация за програмата за стипендии, необходими документи и условия за участие може да се запознаете на следния адрес: http://knb.ristekdikti.go.id

> ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРС Н2020-MSCA-RISE-2018

На 06.03.2018г в залата на ИЕЕС-БАН беше организирано обучение от националните контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри и дирекция „Наука“, МОН.

Предмет на обучението беше подготовката на успешен проект по схемата за обмен на служители в областта на научните изследвания и иновациите (RISE) за международно и междусекторно сътрудничество от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

С материалите от обучението и презентациите на лекторите може да се запознаете на следния адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=27

> ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО "БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ" (FET), РАМКОВА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ 2020"

На 13 март 2018 г., вторник от 9:00 до 13:00 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. "Г.С.Раковски" №124, гр. София ще се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения по "Бъдещи и навлизащи технологии" (FET) на Рамкова програма "Хоризонт 2020".

Повече подробности за организирания информационен ден и работната програма може да откриете на следния линк:

http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=143

Участието е безплатно след регистрация на следния адрес:

http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=26

> Erasmus+ конкурс за селекция на студенти по медицина за 2018-2019 година


МУ-София обявява конкурс за селекция на студенти по медицина за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за академичната 2018/2019 година.

Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 9 (лява), в срок до 23 март 2018. За контакти: С.Борисова sborisova@mu-sofia.bg и С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и тел. +359 2 9152138.
Необходимите документи и процедура за кандидатстване можете да намерите тук:
http://www.mu-sofia.bg/node/966
Таблица с договорите за мобилност по факлултети:  http://www.mu-sofia.bg/node/644

Комисията за селекция на студенти на Медицински факултет ще заседава на 28 март, сряда от 12 часа, в учебната зала на Катедра по анестезиология, болница „Майчин дом“ на 9-и етаж.

 

> Докторантски и пост-докторантски стипендии "Йожен Йонеско” на AUF 2018

Стипендии „Йожен Йонеско“ за докторанти и постдокторанти на МУ-София, с цел осъществяване на стаж в румънски университет

Открит е конкурс за докторанти и постдокторанти в МУ-София за стипендиите на румънското правителство "Йожен Йонеско", за осъществяване на стаж от 3 до 5 месеца във франкофонска среда в  румънски университет. Списък на румънските университети и темите за изследване по медицина, фармация, дентална медицина и обществено здраве тук.

Период на мобилността: 1 март – 31 юли 2018 г, като най-късно стажът трябва да започне на 1 май 2018 г.

Кандидатури се приемат до: 14 януари 2018 г.

Стипендията включва :
* месечна сума от 1000 евро за постдокторанти и 800 евро за докторанти;
* разходите за транспорт до и от мястото на стажа;
* медицинска застраховка за периода.

Условия и ред за кандидатстване на докторанти:
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2017/11/R%C3%A8glement-bourses-de-doctorat-4.pdf

Условия и ред за кандидатстване на млади учени с докторска степен:

https://www.auf.org/wp-content/uploads/2017/11/R%C3%A8glement-bourses-de-postdoctorat.pdf

Можете да намерите цялата информация на сайта на AUF:
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-postdoctorale-eugen-ionescu-2017-2018/

За допълнителна информация:
Отдел МИПФ
Тел. 02/9152 138

> ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАКРИЛА НА ОБЕКТИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

    Патентното ведомство на Република България популяризира начинание на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) по отношение подпомагането процеса по изработване на стратегии за интелектуалната собственост за академичните и изследователските организации.
    Инициативата се състои в публикуване на уеб страница - http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/index.html, на която е достъпна база от данни относно ефективни модели за разпространение на знания за правната закрила на индустриалната собственост и иновационната дейност, тяхното запазване и оползотворяване. Внимание се обръща на показатели за оценяване на научноизследователска дейност. Акцентът пада и върху ползите от международното сътрудничество и членуването в организации в областта на интелектуалната собственост. Представени за възможности за създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост. На правната закрила на патентите за изобретения, марките, промишления дизайн, полезните модели, топологията на интегралните схеми е посветен отделен раздел.
    Глобалната информационна мрежа на СОИС включва над 300 служби в 188 държави. В България тя се представлява от Патентното ведомство в качеството му на национален държавен орган за закрила на обектите на индустриалната собственост. Уеб страницата е достъпна на английски, руски, френски, испански език.

> ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДАТИ ЗА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА КЮРИ – ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ПРОЦЕДУРИ 2017 - 2018Г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО  ДАТИ ЗА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА КЮРИ – ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ПРОЦЕДУРИ 2017 - 2018Г.

По програмата има безвъзмездни средства за всеки един етап от изследователската кариера — от кандидати за докторска степен или до много опитни изследователи, с което се насърчава трансграничната, междусекторната и междудисциплинарната мобилност.

Съществуват четири основни типа действия по програма „Мария Склодовска-Кюри“:

 • Изследователски мрежи (ITN) : подкрепа за мрежи за иновативно обучение, в които се развиват нови изследователи.
 • Индивидуални стипендии (IF) : подкрепа за опитни изследователи, които осъществяват мобилност между държави, с възможност да работят извън академичните среди.
 • Обмен на служители в областта на научните изследвания и иновациите (RISE) за международно и междусекторно сътрудничество.
 • Съфинансиране (COFUND) на регионални, национални и международни програми, финансиращи обучения в областта на научните изследвания или стипендии за мобилност от или между различни държави.

По-подробна информация относно допустимостта и условията за участие по посочените схеми  може да се намери на следния линк: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about_bg

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ:

ДЕЙСТВИЕ
БЮДЖЕТ
(МЛН ЕВРО)
НАЧАЛНА ДАТА НА ПОКАНАТА КРАЕН СРОК НА ПОКАНАТА
Изследователски мрежи (ITN) 442 12/10/2017 17/01/2018
Индивидуални стипендии (IF) 273 12/04/2018 12/09/2018
Обмен на служители в областта на научните изследвания и иновациите (RISE) 80 22/11/2017 21/03/2018
Съфинансиране (COFUND) на регионални, национални и международни програми 80 12/04/2018 27/09/2018

Информация за необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита на следния адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

> Мобилност за преподаватели, учени и докторанти 2017 г.

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа ще подкрепи участие на преподаватели, учени и докторанти от МУ-София, за представяне на доклади в рамките на конгреси и научни събития на френски език. Финансовата подкрепа е за кратък период и не може да надминава 1000 евро. Кандидатите подават документи в платформата https://formulaires.auf.org/ , не по-късно от 6 седмици преди започване на събитието.
За повече информация: С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg  и на интернет адрес: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/mobilites-des-chercheurs-en-eco-en-2017/

> Научна програма на НАТО „Наука за мир и сигурност”

Отдел „Международна интеграция” Ви информира, че Научната програма на НАТО финансира научни проекти, семинари и курсове за обучение, които разработват ключовите й приоритети и имат ясна връзка със сигурността и със стратегическите задачи на НАТО. 

Ключовите приоритети на Научната програма на НАТО „Наука за мир и сигурност” можете да видите на следния уебсайт:  http://www.nato.int/cps/en/natohq/85291.htm

За по-подробна информация: http://www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm

За да изтеглите пакета документи и сроковете за кандидатстване: http://www.nato.int/cps/en/natolive/87129.htm

Информационни материали: 

> ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ЗА 2018Г.

Покана за среща с Председателския съвет на Европейския парламент в България за студенти и преподаватели

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ЗА 2018Г.

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма "Еразъм+" за 2018 година.

Общата покана може да бъде открита на адрес: http://eur-lex.europa.eu

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2018г., по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.

Всички срокове за подаване на заявления, приключват в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.
Сроковете за подаване на проектни предложения по централизираните и децентрализирани дейности на Програма „Еразъм+“ през 2018 година може да бъде открита тук.

Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване можете да намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
 

> Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на студенти за научно-изследователска работа в Хиого колеж по медицина, Япония

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на студенти за научно-изследователска работа в Хиого колеж по медицина, Япония, при следните условия:
Период на престой – 4 седмици, като студенти от 4 до 6 курс могат да избират  между Вътрешни болести, Хирургия, Педиатрия, Бърза помощ, както Неотложна медицинска помощ и Регионална медицина. Студентите ще бъдат настанени безплатно в стаи за гости, в близост до болницата на колежа. Допълнително ще получават купони за храна  на стойност 400 щатски долара и дневни в размер на 300 щатски долара за целия период на престой и покриване на пътните разходи.
Студентите трябва да представят в офис Еразъм на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ – Ректората, 9 стая, най- късно до 11 декември, 2017 г. следните документи:
1. Мотивационно писмо на английски език.
2. Препоръка от преподавател в Медицински университет – София, на английски език.  
3. Уверение, че са записани за съответната академична година.
4. Академична справка с успех минимум Мн. Добър 4.50.
5. CV на английски език.
6. Сертификат за владеене на английски език.
Интервюто на кандидатите, отговарящи на изискванията, с  Еразъм Комисията към Ректората на Медицински университет – София, ще се проведе на 13 (сряда) декември, 2017 год. в Ректората на Медицински университет - София, Център по хигиена, 12 етаж, кабинет № 8 от 14.00 часа.
 

> СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН DAAD/ДААД

ДААД, съвместно с Международната фондация ″Св. Св. Кирил и Методий″ предлага за 2017/2018г учебна година следните стипендии:

1. За аспиранти и млади учени
1.1. Изследователски стипендии – до 6 месеца (краткосрочни)
За изследователски проекти (1-6 месеца) и подобряване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт с различни цели:

1.2. Изследователски стипендии – 7 до 10 месеца
За изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт.

2. За университетски преподаватели и учени/престой за изследователски проект
2.1. Изследователски проект – от 1 до 3 месеца
За извършване на работен проект или за сътрудничество (със германско висше учебно заведение);

2.2. Двустранен обмен

3. Летни курсове за студенти.
За студенти от по-горните курсове на всички специалности.
> По-подробна информация относно стипендиите и условията за отпускането им може да се намери на този линк

Процедура за кандидатстване
Информация за необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита на интернет страницата на МФ ″Св. Св. Кирил и Методий″ www.cmfnd.org или от следните страници: www.funding-guide.de ; www.daad.de .

> Среща с японска делегация от университета на Hyogo College of Medicine

На 09 октомври 2017 год. проф. д-р Виктор Златков, Ректор на Медицински университет – София и отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ с ръководител – проф. д-р Радослав Гърчев  проведоха среща с японска делегация  от университета на Hyogo College of Medicine,  с участието на проф. Харуки Окамура и    д-р Яманиши, д-р Йосиф Дарауиш, възпитаник на Медицински университет – София, който в момента е на специализация в Хиого Колеж по медицина. По време на срещата се обсъди дългогодишното сътрудничество между двете висши училища и бе прието предложение за публикуване на интернет страницата на Медицински университет кратка справка за всички преподаватели и студенти, които през годините са осъществили период на специализация в Хиого Колеж по медицина, Япония.
Основната цел на срещата беше обсъждане на възможностите за краткосрочен обмен на студенти  от Медицински университет – София, с цел изследователска работа, при следните условия: Период на престой – 4 седмици, като студенти от 4 до 6 курс могат да избират  между Вътрешни болести, Хирургия, Педиатрия, Бърза помощ, както Критична медицинска помощ и Регионална медицина. Студентите ще бъдат настанени безплатно в стаи за гости, в близост до болницата на колежа. Допълнително ще получават купони за храна  на стойност 400 щатски долара и дневни в размер на 300 щатски долара за целия период на престой  и покриване на пътните разходи. Предстои обявяване на конкурс за селекция на студенти.                   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

> Стипендии на Словашката република за академичната 2018-2019.

Национална програма за отпускане на стипендии на Словашката република, за която могат да кандидатстват студенти, преподаватели или научни сътрудници от Република България.
Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2018/2019 г. е на 30 април 2018 г. до 16:00 ч. Повече инфомация ще  намерите на страниците в интернет: www.stipendia.sk или www.scholarships.sk.
Подробна информация ще Ви предостави и г-н Лукаш Марцин или г-жа Силвия Котуличова на мейл адрес: lukas.marcin@saia.sk, silvia.kotulicova@saia.sk

 

> Стипендии на френското правителство

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че френското правителство предоставя стипендии за:

Докторантура под двойно научно ръководство ( за 3 престоя по 4-5 месеца ) 

Програма мобилност на млади учени ( престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция)

Сроковете за подаване на документи за докторантури: 15 март. 

Сроковете за мобилност на млади учени са три сесии през годината: края на февруари, края на април, края на септември.  

За повече информация: http://institutfrancais.bg/fr/espace-campus-france/bourses-du-gouvernement-francais/

> ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ КОНКУРС: ПРОГРАМА COST

Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.
По програма COST се финансират научни мрежи; дейности свързани с тяхната координация   (семинари, конференции, публикации, краткосрочни научни визити и др.)
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - безсрочно.
МАКСИМАЛЕН  РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО - до 20 000 лв. на година.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
 • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

Подробна информация за процедурата и условията за участие може да бъде открита на следния линк: https://www.fni.bg/?q=node/543
 

> ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ КОНКУРС: Покана за кандидатстване ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Подпомагане провеждането на международни научни  форуми на принципа на споделено финансиране  с цел установяване и задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с водещи учени от чужбина, популяризиране на техните научни резултати и публикуване на материалите в реферирани издания.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
 • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - безсрочно.
МАКСИМАЛЕН  РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО - до 7000 лв.
Подробна информация за процедурата и условията за участие може да бъде открита на следния линк: https://www.fni.bg/?q=node/527
 

AUF стипендии за професионален стаж през 2018 година

Отдел МИПФ информира, че студентите в МУ-София могат да кандидатстват за стипендия за осъществяване на стаж в чужбина (на френски език), финансиран от Университетската франкофонска агенция (AUF), с продължителност между 1 и 3 месеца, в периода между април - декември 2018 г. Крайният срок за кандидатстване е 16 февруари 2018 г.
За повече информация на следния адрес: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/mobilites-de-stage-professionnel/

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 2017 г. EAC/А03/2016

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“ и съответните крайни срокове за подаване на проектни предложения:
Всички срокове за подаване на проектни предложения, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.
Ключово действие 1

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението - 2 февруари 2017 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ - 16 февруари 2017 г.
Ключово действие 2

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението - 29 март 2017 г.
Алианси на познанията - 28 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование - 9 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта - 8 март 2017 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти - 23 февруари 2017
Действия в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество - 6 април 2017 г.
Малки партньорства за сътрудничество - 6 април 2017 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел - 6 април 2017 г.

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“ на следния адрес в интернет:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Ръководството за програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.

РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ, ПРОВЕДЕНО В НАЧАЛОТО НА НОВАТА 2018 ГОДИНА

Ректорът на Медицински университет –София – проф. д-р Виктор Златков, дм и зам.ректорът по Международна интеграция и проектно финансиране и Следдипломното обучение – проф. д-р Радомир Угринов, дмн и първият зам.ректор на Медицински университет „Сеченов“, Москва – проф. д-р Андрей Свистунов, дмн обсъдиха възможностите за реализация на

подписания през месец декември Меморандум за сътрудничество между двата университета. Като първа стъпка се прие двете висши училища да кандидатстват по програма „ЕРАЗЪМ+“ с проект за мобилност. Всичко това е предпоставка за по-нататъшно задълбочено сътрудничество между институциите.

 

Информационни материали: 

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО – 2018 година

Стипендиите на френското правителство включват:

Стипендии за обучение

1. Master 2

За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 10 месеца.

За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца.

2. Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност до 4 месеца.

Стипендии по програмата „Мобилност на млади научни работници“

Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници ( до 40 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой до 3 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

Стипендии за мобилност в рамките на постдокторантски програми

Френският институт в България предоставя стипендии за мобилност на пост-докторанти във всички научни области. Тези стипендии позволяват на изследователите престой в университет, в научно-изследователски център или лаборатория във Франция . Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

Срокове: Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

23 март : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване. Документи за Мобилност на млади научни работници и Мобилност в рамките на постдокторантски програми се приемат през цялата година и  стипендиите се предоставят след одобрение на кандидатурата.

За необходимите документи за кандидатстване, условия за отпускане на стипендия и процедура за предоставяне може да намерите информация на следния уебсайт: http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

Контакти :

Френски институт в България - Бюро за стипендии 

ул. Славейков № 3

bissera.kolarova@institutfrancais.bg

www.institutfrancais.bg

тел : 00 359 2 937 79 14/64

Франкофонски конкурс за студенти „Разкажи ми за науката”

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа организира конкурс под наслов "Разкажи ми за науката!". Целта на този конкурс е да популяризира науката сред студентите и широката публика, в частност науката на френски език.
Идеята е да се създаде кратко видео, до 3 минути, от екип от студенти, в което те обясняват по разбираем начин за широката общественост една научна концепция. Наградата е 3 mini i-Pad, а срока за участие е 6 март 2017.
Цялата необходима информация е на уебсайта на AUF:
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/concours-parle-moi-science/

Франкофонски фестивал на студентите - 2017

Отдел МИПФ на МУ-София информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа организира фестивал, който ще се проведе в гр. Загреб, Хърватска, от 15 до 19 май 2017 г. Програмата на събитието включва научни и културни дейности, конкурси и тематични и артистични вечери. На избраните участници ще бъдат поети разноските за транспорт, застраховка, настаняване и хранене. Кандидатите трябва да владеят френски език и да са редовно записани студенти в МУ-София. Крайният срок за кандидатстване е 17 март 2017 г.
За повече информация: С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и на интернет адрес: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/festival_eco_2017/