Високоспециализирани дейности в медицината

 
Отдел”СДО и УБК” при Ректората на Медицински университет-София организира и регистрира изпълнението на учебните програми за обучение по високоспециализирани дейности в медицината.
Обучението се провежда по единни учебни програми утвърдени от Ректора на МУ-София.
Изпълнението на учебните програми се извършва в университетските болници, с които Медицински университет-София има сключен договор.
На основание решение на Академичния съвет и Заповед № РК 36-157/28.07.2005 г. на Ректора на МУ-София е утвърдена такса в размер на 30 лв. за един учебен ден, съобразно учебната програма.
На завършилите обучението и положили изпит пред комисия определена от Ректора на МУ-София, отдел”СДО и УБК”, издава свидетелство за придобита правоспособност по съответната високоспециализирана дейност.