АСМБ

Асоциация на Студентите Медици в България

Асоциацията на Студентите Медици в България (АСМБ) е независима, демократична, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна на студентите-медици от цялата страна. Тя е основана на трети март 1990 от няколко студенти по медицина, решени да се изправят пред предизвикателствата на променящото се общество. Те поставят основните цели на асоциацията, които са валидни и днес:
- Обединение на студентите медици в България, независимо от тяхната, религиозна и национална принадлежност.
- Подобряване на тяхната професионална квалификация, издигане на социалния им статус
- Подкрепа и сътрудничество в решаването на образователни обществени и социални проблеми на студентите по медицина.
- Организиране на международен студентски обмен.
- Представяне пред държавните органи и обществени организации социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване.
- Отстояване на правата и законните интереси на студентите-медици
- Предоставяне на възможности за почасова работа
- Оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективните инициативи на студентите-медици.

Като всяка неправителствен организация ние имаме Национален управителен съвет и локални комитети във всички медицински факултети в страната. Управителният съвет се състои от 11 студента, като всеки отговаря за определена дейност.
Членове на АСМБ са повече от 500 студенти по медицина от цялата страна. Членството е безплатно и доброволно. Вече имаме 5 активно работещи локални комитета- в медицинските университети в София, Пловдив, Плевен Стара Загора и Варна.
Структурата на АСМБ се състои от Общо събрание / от членовете на всички локални комитети/, Управителен съвет и Контролен съвет /избирани веднъж годишно на Общото събрание/. Организират се срещи на локалните управителни съвети всяка седмица през годината, както и национални срещи два пъти в годината. Основният регулаторен документ на АСМБ е нашият устав, който може да бъде променен от Общото събрание /Уставът може да бъде намерен в меню Downloads на сайта/.
От 1993 г. АСМБ е член на Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA). Това е официалният форум на студентите по медицина, признат от ООН и АСМБ участва активно в инициативите на организацията. Чрез IFMSA АСМБ организира обменната си програма, както и се интегрира в международните процеси касаещи студентите по медицина.
АСМБ е член още на Коалиция “АнтиСПИН”, наред с други проявени в областта на превенция на ХИВ/СПИН правителствени и неправителствени организации.