Състезателни изпити

Чл.16. Кандидатстващите за придобиване на образователно- квалификационна степен „магистър” по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – София полагат  писмени изпити по биология и химия ( на предварителна и/ или на редовна кандидат- студентска изпитна сесия).

Чл.16.1. Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Той включва писмена работа върху четири тематични единици: една от програмата за 8. клас, две от програмата за 9. клас и една от програмата за 10. клас, които са изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ и са представени в текст, идентичен с посочения в конспекта.

На изпита лотарийно ще бъдат изтеглени четири тематични единици, включващи по една тематична единица от всяка част на програмата: за 8. клас; за 9. клас - I – ва част; за 9. клас - II – ра част  и за 10. клас.

Във формирането на окончателната оценка изтеглените непосредствено преди началото на изпита четири тематични единици участват с еднакъв дял.

Чл.16.2. Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Той обхваща ма­те­риал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студен­ти­те. Изпитът се състои от решаване на:

ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: дават се лотарийно изтеглени четири тематични логически задачи, от които двете включват материал от обща и неорганична химия и другите две - съответно материал от органична химия. Отговорите трябва да бъдат пълни и обосновани и подкрепени със съответните химически формули и реакции.

По време на изпита се разрешава използването на Периодичната система на хи­мич­ните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електро­афи­нитетните редове на елементите и техните йони.

Таблиците се осигуряват от Медицински университет-София.

Не се разрешава използването на електронни калкулатори, тъй като  задачите не са свързани с изчи­сления или се ограничават до прости аритметични действия.

Окончателната оценка от изпита се формира с тежест от 25% за всяка една от логическите задачи.