Архив

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ПО ДОКУМЕНТИ ЗА МЕСТА ПО НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА" И ПО СПЕЦИАЛНОСТ С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ПО ДОКУМЕНТИ ЗА МЕСТАТА ПО НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАОЛНОСТИ, ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩА МЕДИЦИНА“ И ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РК 36-3234/30.12

НА ВНИМАНИЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ:

КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ДА СЕ ЯВЯТ В ОТДЕЛ "СДО и УБК" НА 27 И 28.02.2017 ГОД. ОТ 10.00 ДО 12.00 ЧАСА И ОТ 13.00 ДО 16.00 ЧАСА, ЕТ.12 СТ.7 ЗА ДА ПОЛУЧАТ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 01.03.2017 ГОД.

ЗА ДА ВИДИТЕ КЛАСИРАНЕТО КЛИКНЕТЕ ТУК

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА "ОРТОДОНТИЯ" ПРЕДВИД РАВНИЯ БАЛ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ КЛАСИРАНЕТО ПО БАЗИ Е ИЗВЪРШЕНО ВЪЗ ОСНОВА НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРИТЕРИИ СРЕДЕН УСПЕХ ОТ СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ИЗПИТИ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

КЛАСИРАНЕ на кандидатите, учасвали в конкурса по документи за местата по неклинични специалности, по специалността "Обща медицина", и по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина", определени със заповед № РК 36-166/01.

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел „Следдипломно обучение и университетско
болнична координация“ на МУ – София

Обявява

Конкурс по документи съгласно чл.18 от Наредба № 1/22.01.2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности, специалност „Обща медицина“ и по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“.

Документите за участие в конкурса се подават в отдел „СДО и УБК“ при Ректората на МУ – София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет.12, стая 7 и стая 8 от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в срок  до 27.06.2017 год. включително

Такса за участие в конкурса – 60 лева

Класирането на кандидатите ще се извърши от комисия, определена със заповед на Ректора на МУ-София въз основа на бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование, с изключение на специалностите по дентална медицина. За специалностите по дентална медицина класирането ще се извърши въз основа на бал, получен от сбора на оценките по съответната специалност, за която кандидатства  от предклиника, клиника и държавния изпит. За специалността „Детска дентална медицина“ имат право да кандидатстват единствено лица назначени на безсрочен трудов договор по дентална медицина, детска дентална медицина към ФДМ, МУ-София.

Места за специализация обявени от МУ – София. За да видите кликнете тук.

Образец на молба за кандидатстване. За да видите кликнете тук.

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ,ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ОБЩА МЕДИЦИНА" И ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"

На вниманието на участниците в конкурса по документи за прием на специализанти  по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“.

Информираме Ви,   че класирането на кандидатите за зачисляване на специализация, за лицата с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ ще се извърши в низходящ ред, въз основа на бал получен от сбора на оценките по съответната специалност за която кандидатстват от предклиника, клиника и държавен изпит. В случай, че има кандидати с еднакъв бал, като втори критерии ще се вземе средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация“ на МУ – София
Обявява

    Конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности, специалност „Обща медицина“ и по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“.
    Документите за участие в конкурса се подават в отдел „СДО и УБК“ при Ректората на МУ – София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15, ет.12, стая 7 и стая 8 от 10,00 ч. – 12, 00 ч. и от 13,00 ч. – 16,00 ч. , в срок от 05.01.2017 г. до 31.01.2017 г. вкл.

    Местата за специализация, обявени от МУ – София.  За да видите кликнете тук.

    Образец на заявление за кандидатстване. За да видите кликнете тук.

    Такса за участие в конкурса – 60 лв.
    Кандидатите имат право да участват в конкурса за повече от една специалност, за целта се попълват две заявления и се внасят две такси.
Класирането на кандидатите ще се извършва от комисия, определена със заповед на Ректора на МУ-София въз основа на бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование, с изключение на специалностите по дентална медицина. За специалностите по дентална медицина класирането ще се извърши въз основа на бал, получен от сбора на оценките по съответната специалност, за която кандидатства  от предклиника, клиника и държавния изпит.

 
 

Класиране на специализанти приети по Наредба № 1/22.01.2015г., финансирани от държавата, съгл.заповед № РД-19-2/15.09.2016г. на МЗ.

Класиране на специализанти приети по Наредба № 1/22.01.2015г., финансирани от държавата, съгл.заповед № РД-19-3/15.09.2017г. на МЗ.

Конкурс по документи за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалността "Обща медицина", и по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация“ на МУ – София
Обявява

Конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности, специалност „Обща медицина“ и по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“.
Документите за участие в конкурса се подават в отдел „СДО и УБК“ при Ректората на МУ – София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15, ет.12, стая 7 от 10,00 ч. – 12, 00 ч. и от 13,00 ч. – 16,00 ч. , в срок от 05.02.2018 г. до 28.02.2018 г. вкл.
Такса за участие в конкурса – 60 лв.
Кандидатите имат право да участват в конкурса за повече от една специалност, за целта се попълват две заявления и се внасят две такси.
До участие в конкурса за специалността „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ ще бъдат допускани асистенти на основен трудов договор към Катедрата по консервативно зъболечение и преподаватели в Центъра по ИДМ при ФДМ – София.
Класирането на кандидатите ще се извърши въз основа на бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование.
 За специалността „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ класирането ще се извърши въз основа на бал, получен от сбора на оценките от предклиника, клиника и държавен изпит по предмета „Консервативно зъболечение“.
Класирането се извършва по специалности в низходящ ред въз основа на бала на всеки от кандидатите и съобразно местата в базата на обучение.

Специализантите заплащат месечна такса за обучение, която съгласно чл. 41 от Наредба № 1/22.01.2015 г. не може да надхвърля 50 % от месечната минимална работна заплата за страната.

Обява ТУК.

Места за специализация ТУК.

Заявление ТУК.

МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА съгласно Заповед № РД-19-2/15.09.2016 г. на МЗ.

Заявления за местата финансирани от държавата се подават в отдел „СДО и УБК“ при МУ-София до 31.10.2016 год. вкл.

> Съобщение > Места > Заявление

 

МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА съгласно Заповед № РД-19-3/15.09.2017 г. на МЗ

Заявления за местата финансирани от държавата се подават в отдел „СДО и УБК“ при МУ-София до 31.10.2017 год. вкл.

> Съобщение > Места > Заявление