Кандидат-студенти

Правилник за прием на студенти

П Р А В И Л Н И К
за прием на студенти в Медицински университет-София
за учебната 2018/ 2019 година

Чл.1. Приемът на студенти в Медицински университет - София се извършва на основание Наредба за Държавните Изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката и съгласно изискванията на настоящия Правилник.

Забележка: МУ-София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативните актове, влезли в сила след издаването на този Справочник.

Чл.2. Обучението за всички специалности в Медицински университет – София  е в редовна форма, а за специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи”, „Трудова медицина и работоспособност” и „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ във Факултет по обществено здраве и в задочна форма.

Чл.3. Броят на местата за прием на студенти по държавна поръчка  и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават ежегодно с Постановления на Министерски съвет.

Чл.4. В Медицински факултет  при Медицински университет - София се обучават студенти по специалност „Медицина” – за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;

Чл.5. Във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София се обучават студенти по специалност „Дентална медицина” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”.

Чл.6. Във Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София се обучават студенти по специалност „Фармация” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”.

Чл.7. Във Факултет по обществено здраве при Медицински университет - София се обучават студенти както следва:

Чл.7.1 За придобиване на  образователно – квалификационна степен „бакалавър” по специалностите:

        „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – редовна и задочна форма на обучение;

„Управление на здравните грижи” – редовна и задочна форма на обучение;

„Трудова медицина и работоспособност” – редовна форма на обучение;

„Кинезитерапия” – редовна форма на обучение;

„Лекарски асистент” – редовна форма на обучение;

 „Акушерка” – редовна форма на обучение;

„Медицинска сестра” – редовна форма на обучение.

Чл.7.2. За придобиване на  образователно – квалификационна степен „магистър” ( след завършена ОКС „бакалавър“ ) по специалностите:

„Обществено здраве и здравен мениджмънт” – задочна форма на обучение;

„Трудова медицина и работоспособност” – задочна форма на обучение;

„Стратегически мениджмънт на  фармацевтичната дейност” – задочна форма на обучение;

„Управление на здравните грижи” – задочна форма на обучение.

            / За справки - Справочник на Факултет по обществено здраве /.

Чл.8. Във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца при Медицински университет- София се обучават студенти както следва:

Чл.8.1. За придобиване на  образователно – квалификационна степен „бакалавър” по специалностите:

          „Акушерка”;

         „Медицинска сестра”; 

         „Трудотерапия”

         „Лекарски асистент”

Чл.8.2. За придобиване на  образователно – квалификационна степен „магистър” по специалностите:

         „Трудотерапия”

         „Здравословно и диетично хранене”

          / За справки Справочник на  Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца /.

Чл.9. В Медицински колеж „Йорданка Филаретова”-  София към Медицински университет- София  за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…” се обучават студенти по следните специалности:

„Медицински лаборант”

„Рентгенов лаборант”

„Зъботехник”

„Рехабилитатор”

„Помощник- фармацевт”

„Инспектор по обществено здраве”

„Медицинска козметика” 

„Масажист” ( за лица с увредено зрение)

Чл. 10. Медицински университет – София извършва прием на студенти за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО в образователно –квалификационна степен „бакалавър“ и  образователно –квалификационна степен „магистър“ след придобито средно образование  по специалности от професионални направления и  от регулираните професии в съответствие с капацитета на съответната специалност и с договор между студентите и Медицински университет - София.

Чл. 11. Броят на местата за прием на студенти за обучение срещу заплащане и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават от Академичния съвет на Медицински университет – София.

Чл. 12. Кандидат-студентите могат да кандидатстват и в други висши училища и колежи, като се съобразяват с обявения от тях график за провеждане на конкурсните изпити.

ІI. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Чл.13. За обучение в Медицински университет - София могат да кандидатстват лица, които са:

13.1. Български граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши учебни заведения, които имат оценки по  биология, химия и български език в дипломата за средно образование или официален документ- Удостоверение от МОН за приравнителни изпити. ( вж. § 1 от Допълнителните разпоредби);

- за специалност „Рехабилитатор”- с оценка или „издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование;

- за специалност „Масажист”, с увредено зрение, удостоверено с   Решение на ТЕЛК за придобита инвалидност.

13.2. Чужденци, постоянно пребиваващи в страната;

13.3. Лица с двойно гражданство, едното от които е българско;

13.4. Граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство / по реда и при условията за прием на българските граждани /;

13.5. Не изтърпяват присъди към началото на учебната година;

13.6. Правоимащи по чл. 68, ал.3 от ЗВО и чл.33 от този Правилник и Приложение № 1;

13.7. Загубили студентски права над 5 години от датата на отстраняването им.  

13.8. Лауреати на национални и международни олимпиади по биология и химия ( с оценка Отличен 6.00 ).

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Чл. 14. В срока, посочен в Приложение № 2 кандидат-студентите подават лично или чрез други лица ( които да носят копие от личната карта на кандидат-студента ) следните документи:

14.1.Заявление по образец  / Приложение № 5 / и състезателен картон (средните  листа на този справочник) както следва:

- Приложение № 6- за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”  и „Фармация”;

- Приложение № 7 - за специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ - София .

14.2. Диплома за завършено средно образование оригинал ( която се връща на кандидат - студента веднага след приемането на документите) и един екземпляр незаверено фотокопие от дипломата.

Забележка: Завършилите средно образование в чуждестранни училища представят преведена на български език и легализирана по определения ред диплома и Удостоверение от МОН / Регионално управление на образованието /  за признато завършено средно образование с оценки,  приравнени към оценките по чл.9, ал. 1 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

14.3. За кандидат- студенти, участвали в национални или международни олимпиади -Удостоверение от МОН за Лауреат на национална или международна олимпиада по биология и / или химия ( с оценка Отличен 6).

14.4. За кандидат-студенти по чл. 68, ал.3 от ЗВО:

14.4.1 За кръгъл сирак или полусирак - смъртен акт и удостоверение за наследници –оригинали,  които се връщат на кандидат - студента веднага след приемането на документите и незаверени фотокопия от тях.

14.4.2 За инвалиди - Решение на ТЕЛК за 70 % и над 70%  инвалидност в съответствие с изискванията на Приложение № 1- оригинал / с печат за влязло в сила решение /, което се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите  и незаверено фотокопие от същото решение.

14.4.3 За многодетните майки- актове за раждане на децата- оригинали,  които се връщат на кандидат-студента веднага след приемането на документите  и незаверени фотокопия от тях.

14.4.4 За близнаци –копия от актовете за раждане.

14.5. За отстранени студенти, желаещи да възстановят студентските си права  в Медицински университет – София, в същата специалност- Уверение от съответния Деканат.

14.6. Фискален бон от заплатена такса за участие в кандидат-студентския конкурс.

Таксата се  заплаща при подаване на документите!

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат!

Забележка: От такса се освобождават (след представяне на необходимите документи ): кръглите сираци, инвалиди и възпитаници на домовете за деца в неравностойно социално положение, а полусираците заплащат 50 %  от таксата.

Чл.15. Кандидат-студентски документи се подават както следва:

15.1 Кандидатстващите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” подават документи в Национален Център по общественото здраве и анализи, бул. „Акад.Ив. Гешов” №15, ет.12, Учебен отдел.

Работно време:

Всеки ден- от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.

В събота –  от 9.00 до 14.00 ч.

В неделя комисията по прием на документи не работи!

ВНИМАНИЕ! Кандидатстващите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” за уч. 2018/ 2019 г. могат да участват в предварителните изпити, като подадат заявление в срока, определен в Приложение № 2 в  Национален Център по общественото здраве и анализи, бул. „Акад.Ив.Гешов” № 15, ет.12, Учебен отдел, всеки работен ден ( без събота и неделя ).

Кандидат- студентите, явили се на предварителен изпит по биология и/ или химия имат право да се явят и на редовните кандидат-студентски изпити през м.юли 2018 г.

 ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ /СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН И ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ / в указания срок в Приложение № 2 на настоящия Справочник.

Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но не подали документи в регламентирания в Приложение № 2 срок, не участват в класирането.

15.2 Кандидатстващите за специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи”, „Кинезитерапия”, „Трудова медицина и работоспособност”, „Лекарски асистент“, „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ във Факултет по Обществено здраве подават документи на адрес:ул.„Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, ет.5, Деканат на Факултет по Обществено здраве.

Телефони за справки: 02/9432 267, 02/9432 292, 02/9432 304 и  02/ 9432 372.

15.3 Кандидатстващите за специалностите „Медицинска сестра”,   „Акушерка”, „Трудотерапия“ и „Лекарски асистент“ и „Здравословно и диетично хранене“  във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца подават документи на адрес: гр. Враца, Ученически комплекс, Корпус 1, ет.2, Учебен отдел- стая 203,

тел. 092/ 64 51 76.

15.4 Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София подават документи на адрес: ул. „Й.Филаретова” № 3, ет.1, тел. 02/ 91546 26 и 02/ 91546 27  от 9.00 до 16.00 часа, включително  в събота.

В неделя комисията по прием на документи не работи!

Внимание: Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно и по образец от Приложения № № 5, 6 или 7!

След срока, определен в Приложение № 2, не се приемат документи и не се правят никакви поправки и промени в тях.

ІV. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл.16. Кандидатстващите за придобиване на образователно- квалификационна степен „магистър” по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – София полагат  писмени изпити по биология и химия ( на предварителна и/ или на редовна кандидат- студентска изпитна сесия).

Чл.16.1. Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Той включва писмена работа върху четири тематични единици: една от програмата за 8. клас, две от програмата за 9. клас и една от програмата за 10. клас, които са изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ и са представени в текст, идентичен с посочения в конспекта.

На изпита лотарийно ще бъдат изтеглени четири тематични единици, включващи по една тематична единица от всяка част на програмата: за 8. клас; за 9. клас - I – ва част; за 9. клас - II – ра част  и за 10. клас.

Във формирането на окончателната оценка изтеглените непосредствено преди началото на изпита четири тематични единици участват с еднакъв дял.

Чл.16.2. Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Той обхваща ма­те­риал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студен­ти­те. Изпитът се състои от решаване на:

ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: дават се лотарийно изтеглени четири тематични логически задачи, от които двете включват материал от обща и неорганична химия и другите две - съответно материал от органична химия. Отговорите трябва да бъдат пълни и обосновани и подкрепени със съответните химически формули и реакции.

По време на изпита се разрешава използването на Периодичната система на хи­мич­ните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електро­афи­нитетните редове на елементите и техните йони.

Таблиците се осигуряват от Медицински университет-София.

Не се разрешава използването на електронни калкулатори, тъй като  задачите не са свързани с изчи­сления или се ограничават до прости аритметични действия.

Окончателната оценка от изпита се формира с тежест от 25% за всяка една от логическите задачи.

Чл.17. Кандидатстващите за специалностите във Факултет по обществено здраве полагат състезателни изпити, посочени в Справочника на Факултет по обществено здраве.

Чл. 18. Кандидатстващите за специалностите   във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца полагат състезателни изпити, посочени в Справочника на Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца .

Чл.19. Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…” по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състоящ се от три компонента ( елемента):

- обща култура за системата на здравеопазване;

- желание и умение за работа с хора;

- психо-социална компетентност.  

19.1. За специалност „Масажист” ( лица с увредено зрение ) – полагат устен изпит- събеседване на същата тема.

19.2. За специалност „Зъботехник” полагат и  изпит по моделиране на датата от Приложение № 3. Изпитът се провежда само в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София. По време на изпита по моделиране  не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията. След окончателното приключване на изпита   по моделиране, кандидат-студентите заедно с квесторите по зали напускат  изпитната зала и изчакват запечатването й. Разпечатването на залата се извършва от Председателя и членовете на Техническата комисия, които нанасят фиктивните номера.

Чл.20. Задължителни изисквания при провеждането на кандидат-студентските  изпити.

В деня на писмените изпити кандидат-студентът е длъжен:

20.1. Да носи документ за самоличност (лична карта) и разпечатката за допускане до изпита.

20.2. Да заеме мястото си в залата между 8.00 и 8.30 часа.

20.3. Да остави на определените за целта места в залата личния си багаж /вкл. мобилни телефони, таблети и др./, както и учебници, материали, помагала или други предмети, които могат да компрометират изпита му.

20.4.  Да използва само  химикалка, пишеща със син цвят !

20.5. Да номерира всяка страница от получените комплекти с арабски цифри.

20.6. Да напише в правоъгълник „А” на първа страница: „Изпит по биология, респективно  химия” и датата на изпита.

20.7. След обявяването на темите, кандидат-студентът:

20.7.1. Преписва дословно, без съкращения темите по биология от предоставения му лист в определения за това правоъгълник „Б”;

20.7.2. При недостиг на място, преписването продължава на стр.2, но в никакъв случай на мястото за оценка и мотиви  ( Приложение № 4 );

20.7.3. Преписва дословно, без съкращения само съдържанието на първата задача по химия от предоставения му лист със задачите, в определения за това правоъгълник „Б”, но в никакъв случай на мястото за оценка и мотиви

( Приложение № 4); 

20.7.4. Започва изложението по темите и задачите от стр.2 на комплекта.

Забележка: Кандидатите са длъжни да пишат четливо и с нормално отстояние между редовете.

Неспазването на това изискване се смята за нарушение на анонимността на работата.

20.7.5. Поставя в средни скоби „[ ]” допуснатите грешки, грешни думи или текст без да  задрасква.

20.7.6. Пише всички пропуснати текстове, схеми или фигури в хода на изложението, без да ги отбелязва допълнително с цифри, стрелки или други знаци.

20.7.7. По време на изпита по химия се разрешава използването само на Периодична система на химичните елементи и таблица за разтворимост на съединенията и електроафинитетните редове на елементите и техните йони, които се предоставят от комисиите в залите!

20.8. След приключване на работата по темите и задачите, кандидат-студентът е длъжен:

  • Лично да предаде писмената си работа на главния квестор в залата; 
  • Да постави лично разпечатката за допускане до съответния изпит в малкото пликче и да го залепи пред главния квестор;
  • Да постави лично всички получени комплекти листа (плюс допълнителните), заедно с малкото пликче в големия плик и да го залепи пред главния квестор;
  • Да се подпише на съответното място в изпитния протокол;
  • Да получи обратно документа си за самоличност.

        

Чл.21. Писмените работи са анонимни!

21.1. При доказано подсказване, преписване или опит за преписване, както и при умишлено нарушаване на анонимността на писмената работа чрез знак, вх.№, включително използване на мобилни телефони и други технически средства, писмената работа се анулира.

21.2. Кандидат-студенти с анулирани писмени работи не се допускат до участие в класиране!

V. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА  КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ

Чл.22. Критериите за оценка на писмените работи  по биология и химия се обявяват в деня на изпитите ( на бул. „Акад.Ив.Гешов” №15) и в Сайта на Медицински университет – София / www.mu-sofia.bg /.

22.1. Писмените конкурсни работи се оценяват от двама проверители от изпитната комисия, назначена със Заповед на Ректора, независимо един от друг. Всеки проверител оценява по отделно всеки изпитен въпрос с точност до 0,25 и оформя оценката си като средна аритметична от оценката на отделните въпроси.

22.2. Крайната оценка се оформя като средна аритметична от оценката на двамата проверители, ако разликата в оценката е не по-голяма от 0.50.

22.3. При разлика по-голяма от 0.50 работата се проверява и оценява от арбитър, назначен със Заповед на Ректора.

22.4. Арбитрират се задължително и всички работи с оценка равна или по-голяма от „отличен 5.50”.

22.5. След оценяване на всяка писмена работа, проверяващите нанасят на нея само крайната оценка заедно с мотивите си за нея и се подписват.

Оценки по отделните въпроси и задачи не се нанасят!

Чл.23. След обявяване на резултатите от съответните  конкурсни изпити  кандидат-студентите имат право да идентифицират лично писмените си работи  в допълнително определен от Учебен отдел на МУ- София ден.

Допълнителни обяснения за поставените отметки или оценки на отделните проверители не се дават.

Чл.24. Резултатите от  писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Чл.25. Проверка и оценка на конкурсните работи по моделиране.

25.1. Конкурсните работи по Моделиране се проверяват от изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора на Медицински университет - София, в определени за целта зали. Конкурсните работи не могат да се изнасят от залите.

25.2. Комисията изготвя и обявява критериите за оценяване на конкурсните работи по моделиране в деня след приключване на изпита.

25.3. Работите по Моделиране се преглеждат от две тричленни комисии, независимо една от друга.

25.4. Конкурсните работи по Моделиране се оценяват с точност до 0.25 и се отразяват в протокола на всяка комисия.

25.5. Когато разликата в оценките на двете комисии по Моделиране е  по-малка или равна на 0.50, окончателната оценка е средно аритметична от двете оценки и се нанася в окончателния протокол.

25.6. При разлика по-голяма от 0.50, конкурсната работа по Моделиране се проверява и оценява от арбитражна комисия, назначена със Заповед на Ректора, чиято оценка е окончателна.

25.7. След изнасяне на резултатите по „Моделиране” се обявява един ден, в който кандидат-студента има право да идентифицира лично изработените модели.

Чл.26. На лауреатите от Национални и Международни олимпиади се признава оценка   Отличен  6.00 на съответния изпит (биология, химия или на двата) при представяне на удостоверение  от МОН.

Чл.27. Обявените резултати от конкурсните изпити са окончателни и важат само за годината, в която са проведени изпитите.

VІ. ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА И КЛАСИРАНЕ

Чл.28. Състезателня бал за класиране в специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” се образува от сбора на оценките по:

- биология и химия от Държавните зрелостни изпити  / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование /;

- удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.

Максималният бал е 36, а минималният за участие в класирането е 24.

ВНИМАНИЕ!

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ИМАТ ОЦЕНКИ ПО БИОЛОГИЯ  И/ ИЛИ  ХИМИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ И РЕДОВНИТЕ ИЗПИТИ,  УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕТО С  ПО-ВИСОКАТА ОЦЕНКА!

Чл.29. Образуване на състезателния бал за Медицински колеж „Й. Филаретова“ .

Чл.29.1 Балът за класиране по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София за придобиване на образователно-квалификационна степен „ професионален бакалавър по…”се образува от  сбора на оценките по:

-   оценката от зрелостния изпит по български език / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по български език се взема оценката по български език от дипломата /.

-   оценката от зрелостния изпит по биология и здравно образование / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по биология се взема оценката по биология от дипломата /.

- удвоената оценка от устния изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”.

Максимален бал за участие в класирането – 24.

Чл.29.2 За специалност “Зъботехник” от сбора на оценките от:

  • оценката от зрелостния изпит по български език ;

-    оценката от зрелостния изпит по биология

/ При липса на оценки от положени зрелостни изпити по български език и по биология се вземат оценките по тези предмети от дипломата за завършено средно образование /;

- удвоената оценка от устния изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се” ;

  • удвоената оценка от състезателния изпит по моделиране.

Максимален бал за участие в класирането - 36.

Чл.30. Образуването на състезателния бал и класирането по специалности във Факултет по Обществено здраве за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ са посочени в Справочник на Факултет по обществено здраве

Чл.31. Балът за класиране по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия” и „Лекарски асистент“  за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ - Враца са посочени в Справочник на Филиала.

Чл. 32. Класиране в Медицински университет-София:

Чл.32.1. Класирането за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация се извършва по категории (мъже и жени) по първата желана специалност, посочена в състезателния картон (Приложение № 6) и по низходящ бал.

32.1.1. За дадена специалност се класират по низходящ бал само лица, посочили тази специалност на първо място.

32.1.2. Не се подават молби за участие в следващите класирания!

32.1.3. При второ и последващи класирания се запазва принципът за приоритет на първата желана специалност.

32.1.4. При недостиг на кандидат-студенти с бал над 24.00 за съответната категория и специалност, класирането се извършва по втората желана специалност по реда на състезателния бал.

32.1.5. Съотношението между категория „жени” и категория „мъже” е 1:1 за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация.

Забележка: Съгласно решение на Академичния съвет от 12.02.2008 г. за специалност „Фармация” – свободните места от категория „мъже” след попълнените по първо желание, се заемат от категория „жени”, посочили като  първо желание специалност „Фармация” по реда на бала.

Чл. 32.2. Класирането за специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова“- София се извършва по първата желана специалност, посочена в състезателния картон. (Приложение № 7) и по низходящ бал. При недостиг на кандидат-студенти за съответната специалност, класирането се извършва по втората, респ. трета и т.н. желана специалност по реда на бала.

При второ и последващи класирания се запазва принципът за приоритет на първата желана специалност.

Чл.32.3. Класирането за специалностите във Факултет по обществено здраве се извършва съгласно  Справочник на Факултет по обществено здраве.

Чл.32.4. Класирането на кандидат-студентите във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца се извършва съгласно  Справочник на Филиала.

Чл.33. В съответствие с чл.68, ал.3 на ЗВО за всички специалности в Медицински университет – София при облекчени условия се приемат кандидат-студенти от следните групи:

33.1. Инвалиди (със 70% и над 70 % ) и военноинвалиди в съответствие с изискванията на Приложение № 1;

33.2. Кръгли сираци;

33.3. Майки с три и повече деца.

33.4. Близнаци, когато са кандидатствали  едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал.

Чл.34. Квотата за прием  на кандидат-студенти по чл.32 се определя с Решение на Министерски съвет.

Чл.35. Кандидатстващите по чл.33.1 и чл.33.2 за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация участват в класирането, само ако имат минимален бал 24.00 и се състезават помежду си за местата, определени от Академичния съвет на Медицински университет - София.

За всички останали специалности кандидатите трябва да имат успешно положени изпити.

Чл.36. Кандидат-студентите, участващи в конкурса за възстановяване на студентски права, се класират извън държавната поръчка, ако положат успешно конкурсните изпити.

Чл.37. Приемат се всички кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за съответната специалност!

Чл.38. Резултатите от конкурсните изпити и класиранията за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация се обявяват в  Националния Център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Ив.Гешов”

№ 15, І ет.  и на  електронен адрес: www.mu-sofia.bg

Чл.39. Резултатите от конкурсните изпити и класиранията за специалностите във Факултета по обществено здраве се обявяват в Деканат на Факултет по обществено здраве - ет. 5,  УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ,

ул. „Бяло море” № 8.

Чл.40. Резултатите от конкурсните изпити и класиранията за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София се обявяват в сградата на колежа на ул. „Й.Филаретова” № 3 и на електронен адрес:

 www.mu-sofia.bg.

ВНИМАНИЕ: Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от всички класирания!

VІІ.ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 41. Приетите за студенти в Медицински университет- София се записват с документи по Приложение № 8 съгласно Заповед на Ректора, както следва:

Медицински факултет –ул. „Здраве” № 2, Майчин дом, ет.2, ст.202,

тел. 02/ 952 05 22;

Факултет по Дентална медицина – ул. „Г.Софийски” № 1, ет.2, Студентска канцелария, тел.02 954 29 09;

Фармацевтичен факултет – ул. „Дунав” № 2, ет.2, Студентска канцелария,

тел.02/ 980 34 64;

Факултет по обществено здраве - ул. „Бяло море” № 8, сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, ет.5, Деканат

Тел: 02/9432 267, 02/9432 292, 02/9432 304 и  02/ 9432 372.

Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца- Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, Учебен отдел, ст. 203, Тел: 092/ 64 51 76

Медицински колеж-София- ул. „Йорданка Филаретова” № 3, ет. 1,

тел. 02/ 915 46 26.

ВНИМАНИЕ: Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от всички класирания, обявени на електронен адрес: www.mu-sofia.bg и се явяват за записване в съответните факултети, Медицински колеж „Й. Филаретова“- София и Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца  в посочените срокове.

Чл.42. Кандидат-студенти, приети в съответните специалности, незаписали се в определените срокове, губят правото си на студенти и не участват в следващите класирания.

Чл.43. Класиране се извършва до попълване на всички места.

Чл. 44. Студентите, които желаят да участват в класиране за обучение срещу заплащане подават Заявление до Ректора на Медицински университет - София, в срока, определен в Приложение № 2.

VІІІ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Когато в дипломата на български гражданин няма оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатите полагат изпит по този учебен предмет в средно училище, определено от МОН. Ако в дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващите предмети, от които едната е от зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за окончателна се смята оценката от зрелостния изпит.

Оценките от ЗИП и СИП не са балообразуващи.

§2. За проявена недобросъвестност или неспазване на установения ред при оценяване на писмените работи, обработка на кандидат-студентските документи, класирането и записването на студентите, членовете на съответната комисия се наказват дисциплинарно. Ако извършеното деяние е престъпление, за него се уведомява прокуратурата.

§3. Кандидат-студентите, представили документ с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на конкурсните документи или да заблудят приемните комисии или ръководствата на висшите учебни заведения, се отстраняват от участие в конкурса и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност. Ако невярната информация в подадените документи бъде установена след приемането на кандидат- студента, независимо от курса на обучение, той се отстранява от МУ-София и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.

§4. Молби и жалби по кандидат студентски въпроси се отправят до Ректора на Медицински университет -София в срок до  24.08.2018 г.

Условия за кандидатстване

Чл.13. За обучение в Медицински университет - София могат да кандидатстват лица, които са:

13.1. Български граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши учебни заведения, които имат оценки по  биология, химия и български език в дипломата за средно образование или официален документ- Удостоверение от МОН за приравнителни изпити. ( вж. § 1 от Допълнителните разпоредби);

- за специалност „Рехабилитатор”- с оценка или „издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование;

- за специалност „Масажист”, с увредено зрение, удостоверено с   Решение на ТЕЛК за придобита инвалидност.

13.2. Чужденци, постоянно пребиваващи в страната;

13.3. Лица с двойно гражданство, едното от които е българско;

13.4. Граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство / по реда и при условията за прием на българските граждани /;

13.5. Не изтърпяват присъди към началото на учебната година;

13.6. Правоимащи по чл. 68, ал.3 от ЗВО и чл.33 от този Правилник и Приложение № 1;

13.7. Загубили студентски права над 5 години от датата на отстраняването им.  

13.8. Лауреати на национални и международни олимпиади по биология и химия ( с оценка Отличен 6.00 ).

Документи за кандидатстване

Чл. 14. В срока, посочен в Приложение № 2 кандидат-студентите подават лично или чрез други лица ( които да носят копие от личната карта на кандидат-студента ) следните документи:

14.1.Заявление по образец  / Приложение № 5 / и състезателен картон (средните  листа на този справочник) както следва:

- Приложение № 6- за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”  и „Фармация”;

- Приложение № 7 - за специалностите в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ - София .

14.2. Диплома за завършено средно образование оригинал ( която се връща на кандидат - студента веднага след приемането на документите) и един екземпляр незаверено фотокопие от дипломата.

Забележка: Завършилите средно образование в чуждестранни училища представят преведена на български език и легализирана по определения ред диплома и Удостоверение от МОН / Регионално управление на образованието /  за признато завършено средно образование с оценки,  приравнени към оценките по чл.9, ал. 1 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

14.3. За кандидат- студенти, участвали в национални или международни олимпиади -Удостоверение от МОН за Лауреат на национална или международна олимпиада по биология и / или химия ( с оценка Отличен 6).

14.4. За кандидат-студенти по чл. 68, ал.3 от ЗВО:

14.4.1 За кръгъл сирак или полусирак - смъртен акт и удостоверение за наследници –оригинали,  които се връщат на кандидат - студента веднага след приемането на документите и незаверени фотокопия от тях.

14.4.2 За инвалиди - Решение на ТЕЛК за 70 % и над 70%  инвалидност в съответствие с изискванията на Приложение № 1- оригинал / с печат за влязло в сила решение /, което се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите  и незаверено фотокопие от същото решение.

14.4.3 За многодетните майки- актове за раждане на децата- оригинали,  които се връщат на кандидат-студента веднага след приемането на документите  и незаверени фотокопия от тях.

14.4.4 За близнаци –копия от актовете за раждане.

14.5. За отстранени студенти, желаещи да възстановят студентските си права  в Медицински университет – София, в същата специалност- Уверение от съответния Деканат.

14.6. Фискален бон от заплатена такса за участие в кандидат-студентския конкурс.

Таксата се  заплаща при подаване на документите!

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат!

Забележка: От такса се освобождават (след представяне на необходимите документи ): кръглите сираци, инвалиди и възпитаници на домовете за деца в неравностойно социално положение, а полусираците заплащат 50 %  от таксата

Състезателни изпити

Чл.16. Кандидатстващите за придобиване на образователно- квалификационна степен „магистър” по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – София полагат  писмени изпити по биология и химия ( на предварителна и/ или на редовна кандидат- студентска изпитна сесия).

Чл.16.1. Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Той включва писмена работа върху четири тематични единици: една от програмата за 8. клас, две от програмата за 9. клас и една от програмата за 10. клас, които са изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ и са представени в текст, идентичен с посочения в конспекта.

На изпита лотарийно ще бъдат изтеглени четири тематични единици, включващи по една тематична единица от всяка част на програмата: за 8. клас; за 9. клас - I – ва част; за 9. клас - II – ра част  и за 10. клас.

Във формирането на окончателната оценка изтеглените непосредствено преди началото на изпита четири тематични единици участват с еднакъв дял.

Чл.16.2. Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в продължение на четири часа. Той обхваща ма­те­риал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студен­ти­те. Изпитът се състои от решаване на:

ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: дават се лотарийно изтеглени четири тематични логически задачи, от които двете включват материал от обща и неорганична химия и другите две - съответно материал от органична химия. Отговорите трябва да бъдат пълни и обосновани и подкрепени със съответните химически формули и реакции.

По време на изпита се разрешава използването на Периодичната система на хи­мич­ните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електро­афи­нитетните редове на елементите и техните йони.

Таблиците се осигуряват от Медицински университет-София.

Не се разрешава използването на електронни калкулатори, тъй като  задачите не са свързани с изчи­сления или се ограничават до прости аритметични действия.

Окончателната оценка от изпита се формира с тежест от 25% за всяка една от логическите задачи.

Образуване на бала и класиране

Чл.28. Състезателният бал за класиране в специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” се образува от сбора на оценките по:

- биология и химия от Държавните зрелостни изпити  / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование /;

- удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.

Максималният бал е 36, а минималният за участие в класирането е 24.

ВНИМАНИЕ!

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ИМАТ ОЦЕНКИ ПО БИОЛОГИЯ  И/ ИЛИ  ХИМИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ И РЕДОВНИТЕ ИЗПИТИ,  УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕТО С  ПО-ВИСОКАТА ОЦЕНКА!

Чл. 32. Класиране в Медицински университет-София:

Чл.32.1. Класирането за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация се извършва по категории (мъже и жени) по първата желана специалност, посочена в състезателния картон (Приложение № 6) и по низходящ бал.

32.1.1. За дадена специалност се класират по низходящ бал само лица, посочили тази специалност на първо място.

32.1.2. Не се подават молби за участие в следващите класирания!

32.1.3. При второ и следващи класирания се запазва принципът за приоритет на първата желана специалност.

32.1.4. При недостиг на кандидат-студенти с бал над 24.00 за съответната категория и специалност, класирането се извършва по втората желана специалност по реда на състезателния бал.

32.1.5. Съотношението между категория „жени” и категория „мъже” е 1:1 за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация.

Забележка: Съгласно решение на Академичния съвет от 12.02.2008 г. за специалност „Фармация” – свободните места от категория „мъже” след попълнените по първо желание, се заемат от категория „жени”, посочили като  първо желание специалност „Фармация” по реда на бала.

Чл.33. В съответствие с чл.68, ал.3 на ЗВО за всички специалности в Медицински университет – София при облекчени условия се приемат кандидат-студенти от следните групи:

33.1. Инвалиди (със 70% и над 70 % ) и военноинвалиди в съответствие с изискванията на Приложение № 1;

33.2. Кръгли сираци;

33.3. Майки с три и повече деца.

33.4. Близнаци, когато са кандидатствали  едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал.

Чл.34. Квотата за прием  на кандидат-студенти по чл.32 се определя с Решение на Министерски съвет.

Чл.35. Кандидатстващите по чл.33.1 и чл.33.2 за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация участват в класирането, само ако имат минимален бал 24.00 и се състезават помежду си за местата, определени от Академичния съвет на Медицински университет - София.

За всички останали специалности кандидатите трябва да имат успешно положени изпити.

Чл.36. Кандидат-студентите, участващи в конкурса за възстановяване на студентски права, се класират извън държавната поръчка, ако положат успешно конкурсните изпити.

Чл.37. Приемат се всички кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за съответната специалност!

Чл.38. Резултатите от конкурсните изпити и класиранията за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация се обявяват в  Националния Център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Ив.Гешов”

№ 15, І ет.  и на  електронен адрес: www.mu-sofia.bg

ВНИМАНИЕ: Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от всички класирания!

Срок за подаване на документите

1. За участие в ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ кандидат-студентски изпити по биология и химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:

от 19 ФЕВРУАРИ 2018 г.  до  14 МАРТ 2018 г.

Документите се подават в Национален център по  общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, ет.12,  Ректорат на Медицински университет - София,Учебен отдел.

Работно времевсеки работен ден ( без събота и неделя ).

от 9.00 до 12.00 ч.  и от 13.00 до 15.30 ч.

2. За участие в РЕДОВНИТЕ кандидат-студентски изпити за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:

от  18 ЮНИ 2018 г. до  28 ЮНИ  2018 г.

Документите се подават в  Национален център по  обществено здраве и анализи, бул.”Акад. Иван Гешов” № 15, ет.12,  Ректорат на Медицински университет - София,Учебен отдел.

Работно времевсеки ден - от 8.30 до 12.00 ч.,  и от 12.30 до 15.30 ч. в събота – от 9.00 до 14.00 ч.

В неделя комисията по прием на документи не работи!

3. За участие в класиране за обучение срещу заплащане, на основание чл.21, ал. 2 от ЗВО и при успешно положени в Медицински университет- София кандидат-студентски изпити за 2018 г.:

         от 06 август 2018 г. до 10 август 2018 г.

         Класиране: 13 август 2018 г.

Документите се подават в Национален център по  общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, ет.12, Ректорат на Медицински университет – София, Учебен отдел.

Работно времевсеки работен ден ( без събота и неделя ).

от 9.00 до 12.00 ч.  и от 13.00 до 15.30 ч.

4. Предварителни кандидат-студентски изпити ФОЗ ТУК

График за провеждане на изпитите

За специалностите МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА и ФАРМАЦИЯ:

Предварителни изпити:

БИОЛОГИЯ       17  МАРТ  2018 г.  / събота /

ХИМИЯ             31  МАРТ  2018 г. / събота /

Редовни изпити:

БИОЛОГИЯ        01  ЮЛИ  2018 г. / неделя /

ХИМИЯ              08  ЮЛИ  2018 г. / неделя /

КЛАСИРАНЕ:   17 ЮЛИ 2018 г.

Информация относно предварителни кандидат-студентски изпити ФОЗ ТУК

Заболявания, при които МУ-София не осигурява специални условия за обучение

На студенти, страдащи от посочените по-долу заболявания, Медицински университет-София не осигурява специални условия за обучение.
1. Тежки неврологични заболявания, които водят до значителни нарушения в двигателните функции: дисеминирана склероза, паркинсонизъм, атетоза и др., екстрапирамидни хиперкинези, травмена енцефалопатия, травмени увреди на гръбначния мозък и периферните нерви, трайни остатъчни увреди на централната и периферната нервна система след възпалителни, токсични и съдови заболявания, сирингомиелия, системни прогресиращи заболявания на нервната система и мускулния апарат.
2. Психични заболявания: шизофрения – изходно състояние /шизофренен дефект/, трайна шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения; циклофрения – алтернативно и хронично протичане, чести психотични фази, епилепсия – изразена епилептична промяна на личността, чести /особено големи/ епилептични припадъци, доказана истинска параноя, травматични и други енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално-мнестични промени.
3. Открити форми на туберкулоза.
4. Тежко протичащи заболявания на сърдечно-съдовата система.
5. Тежки неподдаващи се на лечение полиалергични заболявания – за всички специалности: медикаментна алергия, проявена в последните години преди кандидатстването – за специалностите „Дентална медицина” и „Фармация”.
6. Първични варици на повърхностната венозна система на долните крайници – за специалността „дентална медицина”; постфлебитен синдром в трите му форми /оточна, вторична варикоза, трофични изменения/; лимфостаза /слонова болест/ на долните крайници – за специалностите „дентална медицина” и „Фармация”.
7. Некомпенсирани трайни повреди на опорно-двигателния апарат.
Като противопоказни ортопедични повреди и заболявания се считат:
а. Некомпенсирани повреди на горния крайник, нарушаващи значително функциите му;
б. Ампутиран горен крайник, липса на три или повече пръста, от които І,ІІ и ІІІ пръст задължително;
в. Вродени аномалии на горен крайник, довели до тежко инвалидизиране;
г. Състояние след вяла детска парализа на горен крайник, нарушаваща значително функцията му;
д. Некомпенсирани повреди на долния крайник, нарушаващи значително функцията му /за специалността „дентална медицина”/.
е. Високо ампутиран в основата на бедрото крайник /за специалността „дентална медицина”/;
ж. Вродени и придобити деформации на гръбначния стълб и гръдния кош / за специалността „дентална медицина”/;
з. Вродена дисплазия и изкълчване на тазобедрената става /за специалността „дентална медицина”/;
и. Тежки вродени и статични деформации на ходилата /за специалносттта „дентална медицина”/.
8. Абсолютно и практически двустранна слепота и прогресираща диабетна ретинопатия.
9. Разстройство на цветоусещането /анопия, аномалия тип А и В, за специалността „Фармация” и тип С/.
10. Прогресиращо и високо късогледство и диабетна ретинопатия, довело до положение на зрението до 0,8 на по-добре виждащото око с поносима корекция на зрение от двете очи най-малко 1,4: нарушение на бинокулярното зрение, миопия над 8.00 д. и хиперметропия над 6.00 д. за специалностите „Дентална медицина” и „Фармация”.
11.Ювенилни и пигментни дегенерации на ретината.
12. Трайно нелечимо намаление на слуха и на двете уши.
13. Тежки говорими смущения и голяма дисфония.
14. Хронични улцеро-хеморагични колити с чести екзацербации и усложнения, както и други хронични и следоперативни заболявания на храносмилателната система, черния дроб и жлъчните пътища, които ограничават работоспособността на болния.
15. Хронични рецидивиращи панкреатити.
16. Параплегия, хемиплегия, трайна, частична или тотална афазия, тежки и трайни дискинезии.
17. Пемфигус вулгарис, склеродермия прогресивна, дерматомиозит, псориазис артропатика /тежки, неподаващи се на лечение форми/, периартеритис надоза, микозис фунгоидес, Морбус Капоши, Морбус Реклинхаузен, епидермолизис хередитария, ихтиозис вулгарис – тежки форми, еритематодес субакутус и хроникус, ксеродермия пигментозум.

Кандидат-студентски подготвителни курсове

„Учебен отдел” при Ректората на МУ-София обявява съботно-неделни кандидат-студентски подготвителни курсове по биология и химия от 28.10.2017 г. до 18.02.2018 г. , с цена 300 лв на предмет.

Записването на желаещите кандидати ще се извършва в Ректората на Медицински университет на 12 ет., стая - №14 в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи , ул.”Академик Иван Гешов” № 15 , от 16.10.2017г до 27.10.2017г.

Работно време: от 10:00 ч. до 12:00 ч и от 13:00 ч до 15:00 ч

Курсовете по биология и химия се провеждат от преподаватели на Медицински университет – София.

За информация: тел. 9152-148

Информационни материали: