Заседания на Академичен съвет

Уведомяваме Ви, че на 18.09.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Приемане на  Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

            Докл: проф.д-р В. Петкова, дфн

2. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3. Избор на редакционен съвет и утвърждаване на бюджет за 2019 г. на сп. „Акта Медика Булгарика“.

             Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

             Проф. Кр. Маркова, дм

4. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

             Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Други


Уведомяваме Ви, че на 19.07.2018 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.                                                                                   

             Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3. Информация за текущата кандидат- студентска  кампания за прием на български и чуждестранни студенти в МУ- София за уч. 2018/ 2019 г.

             Докл. Проф.д-р Т. Златанова, дм

4. Информация за жалба от проф. д-р Л. Катрова / ФДМ / до МОН и резултати от извършената проверка.

            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Информация за постъпила Нотариална покана от Фирма „Студиум“ ООД във връзка с претенции  за причинени вреди поради прекратяване на договора за обучение на студенти в Център за предклинично обучение в Киасо,  Конфедерация Швейцария.  

           Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

 6. Други          


Уведомяваме Ви, че на 26.06.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.                                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.                          
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3. Утвърждаване на броя на българските студенти, които ще се приемат на основание чл. 68, ал.3 от ЗВО- / Инвалиди- със 70 % и над 70 %, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал / за учебната 2018/ 2019 г.                       
           Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

4. Утвърждаване на таксите и броя на българските кандидат-студенти и на чуждите граждани от ЕС и ЕИП, които ще се приемат за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за учебната 2018/ 2019 г.                       
           Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

5. Приемане на Доклад – самооценка за институционална акредитация на МУ- София  и доклад за изпълнение на препоръките от предходна акредитация.                       
          Докл: Проф. В. Петкова, дфн

6. Приемане на Доклад- самооценка за програмна акредитация по професионално направление 7.5. Здравни грижи на ОКС „Бакалавър“ на специалност от регулираните професии „Лекарски асистент“ във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.                       
         Докл: Проф. В. Петкова, дфн

7. Приемане на Доклади – самооценка за програмна акредитация на докторски програми в Медицински факултет.                       
         Докл: Проф. В. Петкова, дфн

 8. Приемане на предложения за промени и допълнения в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2018/ 2019 г.                       
         Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

9. Утвърждаване на предложенията за извършване на разходи по проектите на Съвета по медицинска наука, на докторантите и с Фонд „Научни изследвания“, с оглед определяне на прогнозните стойности съгласно  ЗОП и липса на промени в нормативната уредба.                        
        Докл. Проф. В. Петкова, дфн

10. Други


                                                   

Уведомяваме Ви, че на 03.05.2018 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Разглеждане на резултати от проведено Общо събрание на ЦЕОФВС относно избор на Ръководител.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Преобявяване на неусвоени места за докторанти по докторски програми от план- прием 2017/ 2018 г.
            Докл: Проф.д-р В. Петкова, дфн
6. Други


Уведомяваме Ви, че на   17.04.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2.  Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-София.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4.  Други


Уведомяваме Ви, че на 27.03.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2.  Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.                       
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.                            
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Приемане на инвестиционна програма на МУ- София.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Утвърждаване на предложенията за носители на наградните знаци на МУ- София.    
          Докл: Проф.д-р В. Петкова, дфн
6. Увърждаване класирането и подхода за финансиране на изследователските проекти, участвали в конкурсите на МУ- София - “Грант-2018” и “Млад изследовател-2018”.
          Докл: Проф.д-р В. Петкова, дфн
7. Разглеждане на постъпило предложение от Медицински факултет по т. 7. I Разни, в Протокол № 17 от 26.10.2017 г.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
8. Утвърждаване  на „Правилник за устройството и дейността на Студентски съвет при МУ- София“
          Докл: В. Кирков – Председател на СС
9. Други


Уведомяваме Ви, че на 25.01.2018 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Становище на Контролния съвет на МУ- София относно законосъобразността на проведеното Общо събрание на МУ- София на 12.12.2017 г.
          Докл:  Проф. д-р З. Савова, дм
          Председател на КС

2. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на МУ- София.
          Докл: Проф. д-р З. Савова, дм
3. Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения бюджет за 2017 г.
          Докл: Проф. д-р З. Савова, дм
4. Приемане уточнения бюджет на Медицински университет - София към 31.12.2017 г.
          Докл: Проф. Кр. Маркова, дм
5. Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на Медицински университет - София за 2018 г.
          Докл: Проф. д-р З. Савова, дм
6. Обсъждане и приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на Медицински университет - София общо и по звена, на самостоятелния бюджет на МУ-София по Закона за бюджета за 2018 г., както и на собствените бюджети на основните  звена в състава на МУ-София за 2018 г.
          Докл: Проф. Кр. Маркова, дм
7. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
8. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.                                   
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
9. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.                                     
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
10. Разни


Уведомяваме Ви, че на 05.12.2017 г. /вторник/ от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане  на Отчет на Ректора за  дейността на МУ- София за едногодишния период.    
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в Правилника за устройството и дейността на МУ- София, съгласно препоръките в Одитния доклад на МОН.
          Докл: Проф. В.Петкова, дфн и
          М. Гинзерова- гл. юрисконсулт
3. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.                        
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Утвърждаване на класиранията и подходите на финансиране на изследователските проекти от конкурсите на МУ- София „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания на МУ- София- 2017“ и „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения-2017“.
          Докл: Проф. В.Петкова, дфн
7. Приемане на Доклади- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за програмна акредитация на докторски програми.                    
          Докл: Проф. В.Петкова, дфн
8. Утвърждаване на предложенията за държавни изпитни комисии за специалност за
2018- 2020 г. на МУ- София.
          Докл: Проф.д-р Р. Угринов, дмн
8. Разни


Уведомяваме Ви, че на   17.10.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на еднократно възнаграждение под формата на бонуси във връзка с 01.11- „Ден на народните будители“ и във връзка с 08.11.2017 г.- честване на 100-годишнина на МУ- София, съгласно чл.19, Раздел I, ал. (2) от ОВПРЗ на МУ- София и утвърждаване на еднократна „Коледна добавка“ в съответствие с чл.19, Раздел III от ОВПРЗ на МУ- София.
          Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

2. Обявяване на Конкурси „ГРАНТ- 2018“  за преподаватели на основен трудов договор в основните звена на МУ- София и  за преподаватели в Университетските болници и на Конкурс „Млад изследовател- 2018“  за докторанти.
         Докл: Проф. В.Петкова, дфн

3. Избор на носители на награден знак „Signum laudis pro scientiae meritis“ за най-успешна научна разработка от конкурсите на МУ- София „Грант-2014“ и „Грант-2015“ и носители на грамота за най-успешна научна разработка от конкурсите на МУ- София „Млад изследовател- 2014“ и „Млад изследовател- 2015“.
          Докл: Проф. В.Петкова, дфн

4. Приемане на Доклади- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за програмна акредитация на докторски програми.
          Докл: Проф. В.Петкова, дфн

5. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
          Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
           Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
           Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

8. Актуализиране на такси за СДО и утвърждаване на такса за обучение на чуждестранни специализанти- граждани от страни извън ЕС и ЕИП за специалностите в структурите на МУ- София.  
           Докл: Проф.Р. Угринов, дмн

9. Разглеждане предложения за национални консултанти на МУ- София за МЗ.
           Докл: Проф.Р. Угринов, дмн

10. Утвърждаване на формата на кандидат- студентския изпит по биология и химия за български граждани за уч. 2018/ 2019 г.
           Докл: Проф.д-р Т. Златганова, дм

11. Разни


Уведомяваме Ви, че на 19.09.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Приемане на Доклад- самооценка за изпълнение на препоръките, посочени в Решението на Акредитационния съвет на НАОА за институционална акредитация на МУ- София, в рамките на 4-годишния следакредитационен период.

                      Докл: Проф. В.Петкова, дфн
2. Приемане на Доклад- самооценка за прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав на МУ- София, в рамките на 4-годишния следакредитационен период.

                     Докл: Проф. В.Петкова, дфн
3. Приемане на актуализирани промени  за общите ВПРЗ на МУ- София.
                    Докл: Проф. Кр. Маркова, дм
4. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                    Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                    Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                    Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Разни


Уведомяваме Ви, че на   25.07.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Обсъждане на промени и допълнения в „Правилник за подготовка и провеждане на уч. 2017/ 2018 г.“
                        Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм
2. Обсъждане на промени и допълнения в „Правилник за устройството и дейността на МУ- София“
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Разни


Уведомяваме Ви, че на   06.07.2017 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в Аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

    1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
    2. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
    3. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
    4. Представяне на състава и дейността  на Асоциациата на студентите по медицина в България  / АСМБ /.
                            Докл: Председателя на АСМБ.

    5. Разни


Уведомяваме Ви, че на 06.06.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

    1. Отчет на резултатите от предварителните изпити по биология и химия от КСК- 2017 г. и утвърждаване на броя на българските студени, които ще се приемат на основание чл. 68, ал.3 от ЗВО- / Инвалиди- със 70 % и над 70 %, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал./.
                            Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм
    2.Утвърждаване на таксите и броя на българските кандидат-студенти и на чуждите граждани от ЕС и ЕИП, които ще се приемат за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за учебната 2017/ 2018 г.
                             Докл. Проф. д-р Т. Златанова, дм
    3. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в ПУРПНСЗАД  в МУ- София във връзка със становището на Одитния доклад на МОН.
                            Докл. Проф. В. Петкова, дфн
    4. Обсъждане на предложения за извършване на разходи по проектите на Съвета по медицинска наука с оглед на ЗОП.                           
                           Докл. Проф. В. Петкова, дфн
    5. Обсъждане на предложения, за извършване на разходи по проектите  на МОН- „Фонд за научни изследвания“с оглед на ЗОП.                                    
                           Докл. Проф. В. Петкова, дфн
    6. Преобявяване на неусвоени  докторантури от план- приема за 2016 г.
                            Докл. Проф. В. Петкова, дфн
    7.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
    8. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
    9. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
    10. Разни


Уведомяваме Ви, че на  25.04.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Утвърждаване  на правила  и срокове за прием на чужди граждани  от ЕС и ЕИП и от трети страни за студенти в Медицински университет- София за учебната 2017/ 2018 г.
                            Докл: Проф. д-р Т. Златанова, дм
2. Обсъждане на възможността за утвърждаване на длъжност „преподавател“ за нехабилитирани лица в МФ, ФДМ и ФФ.
                            Докл: Проф. д-р В. Златков, дм
3. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф. д-р В. Златков, дм
4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф. д-р В. Златков, дм   
5. Разни


Уведомяваме Ви, че на  21.03.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на Отчет на Ректорското ръководство от встъпването в длъжност Ректор на МУ- София до настоящото Общо събрание.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в Правилника за устройство и дейността на МУ- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                             Докл. Проф. В. Петкова, дфн
4. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                             Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                             Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                             Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Разни


Уведомяваме Ви, че на  21.02.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Вземане на решение за свикване на Общо събрание на Медицински университет – София.
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Утвърждаване на предложения за прием на студенти и докторанти за уч. 2017/ 2018 г. и оповестяване резултатите от среща между ЦИОО при МОН и представители на МУ- София от проверка и анализ на данните в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН във връзка с предстоящи корекции по бюджета.
                                Докл. Проф.д-р Т. Златанова, дм
3. Утвърждаване на предложенията за определяне на размера на таксите за кандидатстване и обучение на български и чуждестранни студенти за уч. 2017/ 2018 г.
                                Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм
4. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Доклад на Председателя на комисията във връзка с честванията на 100 годишнината  на МУ- София и мероприятията  по честването на патронния празник – 7 април.
                                Докл:Акад.проф.д-рВ. Митев,дм, дбн
8. Отчети за изпълнение на препоръките по Одитните доклади на МОН.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова, дм и
                                Проф. В. Петкова, дфн

9.Разни


Уведомяваме Ви, че на  26.01.2017 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1.Приемане уточнения бюджет на Медицински университет - София към 31.12.2016 г.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова
2.Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения бюджет за 2016 г.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова
3. Обсъждане и приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на Медицински университет - София общо и по звена, на самостоятелния бюджет на МУ-София по Закона за бюджета за 2017 г., както и на собствените бюджети на основните  звена в състава на МУ-София за 2017 г.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова
4.Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на Медицински университет - София за 2017 г.
                                Докл: Проф. Кр. Маркова
5. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                                Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
8. Обсъждане на препоръките в Констативен протокол от проверка на МОН по Заповед
№ РД09-1512/ 06.10.2016 г., изменена със Заповед № РД 09-1553/ 12.10.2016 г. и Заповед № РД  09-1558/ 12.10.2016 г.и одобряване на изготвения План за действие по препоръките.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

9. Разни                        
                                                                                Р  Е К Т О Р:                                                         Проф.д-р В. Златков, дм


Уведомяваме Ви, че на  20.12.2016 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:
1. Отчет за изпълнение на препоръките в Одитен доклад   №8007-59/ 27.09.2016 г. на МОН в съответствие с междинните срокове от Планът за действие.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Приемане на предложенията за промени и допълнения в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2016/ 2017 г.
                            Докл: Проф.д-р Т. Златанова
3.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Избор на комисия за  организацията на тържествата по случай 100- годишният юбилей на МУ- София.
                        Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Разни    

                            Р  Е К Т О Р:                                                         Проф.д-р В. Златков, дм


Уведомяваме Ви, че на  22.11.2016 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на Мандатната програма на Ректора на МУ- София за мандат 11.10.2016 г. - 14.04.2020 г.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2. Предложения и разчети за бонуси за Деня на народния будител / 01 ноември / и за изплащане на Коледна добавка на преподавателите и служителите на МУ- София.
                            Докл: Проф.Кр. Маркова, дм

3. Обсъждане и утвърждаване на План за действие по Одитния доклад на МОН.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7. Допълнения в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2016/ 2017 г.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

8. Разни    

                            Р Е К Т О Р:                                                         Проф.д-р В. Златков, дм


Уведомяваме Ви, че на 25.10.2016 г. /вторник/ от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет - София  при следния Дневен ред:

1. Доклад от Председателя на Контролния съвет при Медицински университет – София относно резултатите от проверка на законосъобразността на изборът на Ректор от проведеното Общо събрание на 11.10.2016 г., съгласно чл.45 , ал. 2 т. 1 от Правилника за устройство и дейността на МУ- София.
                            Докл: Проф. д-р З. Савова, дм

2. Промени в структурата и състава на Заместник - ректорите на МУ- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.    
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
                            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Разни    

                            Р  Е К Т О Р:     Проф.д-р В. Златков, дм

Информационни материали: