Необходими документи за кандидатване за стипендии зимен семестър 2015/2016 год.

 

 • МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ- ОБРАЗЕЦ, ОТ УЧЕБНИТЕ КАНЦЕЛАРИИ СВАЛИ ОТ ТУК
 • ДОКУМЕНТ ЗА БРУТНИЯ МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 01.03.2015г. – 31.08.2015г 
 • КСЕРОКОПИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗВОД / ЗА СТУДЕНТИ С РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ / И БРУТНИЯ ДОХОД НА РОДИТЕЛЯ С КОГОТО СЪЖИТЕЛСТВА/. ПРИ ПОВТОРЕН БРАК СЕ ПРИЛАГА И ДОКУМЕНТ ЗА БРУТНИЯ ДОХОД НА НОВОТО СЕМЕЙСТВО.
 • КСЕРОКОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ ЗА КРЪГЛИ СИРАЦИ И ПОЛУСИРАЦИ, КСЕРОКОПИЕ НА СМЪРТЕН АКТ, ДОКУМЕНТ ЗА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ.
 • ЗА СТУДЕНТИ С ЕДИН РОДИТЕЛ /т.е полусираци/ ,КОЙТО Е С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЕ ПРЕДСТАВЯ КОПИЕ ОТ СМЪРТНИЯ АКТ НА ПОЧИНАЛИЯ РОДИТЕЛ, КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА НАСЛЕДНИЦИ И КОПИЕ ОТ ТЕЛК РЕШЕНИЕТО НА ДРУГИЯ РОДИТЕЛ, С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 50 И НАД 50 %
 • КСЕРОКОПИЕ НА ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ ОТ ТЕЛК ЗА ИНВАЛИДНОСТ НА СТУДЕНТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 50 И НАД 50%.
 • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ МЕСТОРАБОТАТА ЗА БРУТНИЯ ДОХОД НА РАБОТЕЩ СТУДЕНТ  за периода - 01.03.2015г. – 31.08.2015г./това важи за студенти, редовно обучаеми се и евентуално работещи на 0,5 % или на 0,25% трудов договор/. 
 • НА РОДИТЕЛИ ПЕНСИОНЕРИ - ПЕНСИИТЕ,ИЗПЛАТЕНИ ПО МЕСЕЦИ, БЕЗ ДОБАВКАТА ЗА ЧУЖДА ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – УДОСТОВЕРЯВА СЕ С ДОКУМЕНТ ОТ ПЕНСИОНЕН ОТДЕЛ – отразяващ размера на пенсията за посочения период - 01.03.2015г. – 31.08.2015г.
 • ЗА СТУДЕНТКИТЕ МАЙКИ С ДЕТЕ ДО 6г. ВЪЗРАСТ-КСЕРОКОПИЕ НА АКТА ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО  И КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН БРАК / ако има такъв/ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ОБЩИНАТА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.

  Когато майката не е студентка,починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата-студент-освен акта за раждане се представят съответно : и копие от удостоверението за сключен брак, копие от смъртен акт на съпругата/ ако има такова/, копие от бракоразводното дело / ако има такова/.

За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от службите „Социално подпомагане“

 • СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ОТ ЗАПЛАТИ , МЕСЕЧНИ ДОБАВКИ, НАЕМИ, ХОНОРАРИ, ПРОДАЖБИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ДА ИМАТ ИЗХОДЯЩ №  И ПЕЧАТ
 • ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВА, КОИТО СА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ ИЛИ УПРАЖНЯВАЩИ СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ ИЛИ ДРУГИ САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ , ПРЕДСТАВЯТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПЛАТЕНИТЕ ОТ ТЯХ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ПЕРИОДА 01.03.2015г- 31.08.2015г И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДОХОДИ ЗА СЪЩИЯ ПЕРИОД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И АКТУАЛНА ЕЛЕКТРОННА СПРАВКА ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ ЗА СЪЩИЯ ПЕРИОД.
 • ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,КОИТО РЕАЛИЗИРАТ ДОХОД СЕЗОННО /ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА/ , ПОСОЧВАТ ПОЛОВИНАТА ОТ РЕАЛИЗИРАНИЯ ДОХОД ОТ НАСТОЯЩАТА ИЛИ ПРЕДХОДНАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.Представят документ за регистрация като земеделски производител и декларация с нотариално заверен подпис за размера на дохода.
 • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА УЧАЩИ СЕ БРАТЯ  И СЕСТРИ НА КАНДИДАТА/ издадена от съответното учебно заведение/.
 • ЗА СЕМЕЙНИ СТУДЕНТИ –КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТА ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК  .
 • ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВА  СЕ ПРЕДСТАВЯ ДОКУМЕНТ ОТ НАП ЗА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ЗА ЛИЦЕТО И ДОКУМЕНТ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ЗАПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА ОТ СЪОТВЕТНОТО РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
 • ЗА СТУДЕНТИ , КОИТО ДО ПЪЛНОЛЕТИЕТО СИ СА ОТГЛЕЖДАНИ В ДОВДЛРГ- СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ДОМА.

НУЛЕВ БРУТЕН ДОХОД НЕ СЕ ПРИЕМА, С  ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЕМЕЙСТВА.

НЕ СЕ ДОПУСКА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ЛИПСА НА ДОХОД, ЧРЕЗ ДЕКЛАРАЦИЯ С УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ОТ НОТАРИУС.

АКО ПРИ ПРОВЕРКА НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИ УСТАНОВИ , ЧЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ ТАКИВА С НЕВЕРНО СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ И НАКАЗАНИЕ НА СТУДЕНТА.