Критерии за стипендии зимен семестър 2015/2016 год.

 

Във връзка с приложението на ПМС № 90/26.05.2000г., предоставеният ми Доклад на СС с вх. № ВК-881/14.10.2015г., относно критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за ЗИМЕН семестър  на учебната 2015/2016г. и  приложеният протокол на Комисията назначена с моя заповед № РК36-2387 14.10.2015 г., Ви уведомявам :

Комисията определя две категории стипендии на учащите се в редовна форма на обучение:

I категория 

За студенти с успех Отличен ( 6. 00 ), без оглед на дохода - в размер на 110лв.от собствени средства на съответното звено на университета.

II категория

За студенти с успех / 5.00 -5.99/ през последните два семестъра и доход на член от семейството за периода 01.03.2015 г. до 31.08.2015г. - стипендията е в размер на 90 лв. Като тяхната класация се извършва по следната формула, до изчерпване на средствата за всяко звено : ( S1 + ( S2 * успеха) ) = на определен брой точки, където S1 = 1, при месечен доход на член от семейството над 420лв.

      = 2, при месечен доход на член от семейството между 360лв. и 419 лв.

      = 3, при месечен доход на член от семейството между 286лв. и 359 лв.

      = 4, при месечен доход на член от семейството под 286лв.

Сумата  286лв. доход на член от семейството е определена с решение на МС за 2015г. за праг на бедността.

S2 = 1, при успех от 5.00 до 5.24

     = 2, при успех от 5.25 до 5.49

     = 3, при успех от 5.50 до 5.74

     = 4, при успех от 5.75 до 5.99

В случай на равен брой точки при низходящо класиране, допълнително условие е най-високо декларирания успех от кандидатите.

Социални стипендии:

Социална стипендия се отпуска със заповед на Ректора без оглед на успеха, но с изискване средномесечен доход на член от семейството за периода 01.03.2015г. до 31.08.2015г. не по- висок от 650 лв., както следва: 

1. На несемейни студенти, без двама родители, на студенти – инвалиди и студенти с  двама родители – инвалиди, и на студенти с един родител, който е инвалид, а другият родител е починал, и на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи  –– в размер на 90 лв.

/Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи не представят документ за доход на родителите си/.

2. Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6- годишна възраст – в размер на 90 лв.

а. Когато съпругът е учащ се на редовно обучение на място финансирано от държавата, войник или нетрудоспособен, или когато самите те са самотни майки, овдовели или разведени – в размер на 90 лв.

б. Във всички останали случаи – в размер на 80 лв.

в. Право на стипендия в размер на 90 лв. имат студентите-бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата студент.

3.В съответствие с ПМС № 9 / 20.01.2007г. на студенти до 27г.възраст, редовна форма на обучение, чийто родители са кадрови военнослужещи, участващи в международни мисии, в периода в който родителя отсъства – в размер на 90 лв.

ДОКТОРАНТИ И ЧУЖДЕНЦИ:

Български докторанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер на -450 лв

Студенти-чужденци, приети за обучение по междуправителствени спогодби за образователен,научен и културен обмен- месечна стипендия в размер на -150 лв

Предлагат се  следните изисквания към кандидатите : 

1. За стипендия могат да кандидатстват само студентите, които са положили успешно всички изпити. Успешно положен е  изпит с оценка различна от Слаб /2.00/.

2. За доказване на средномесечният доход на член от семейството се изискват служебни бележки на родителите за периода 01.03.2015г- 31.08.2015г.Документът да бъде с изходящ номер и печат.

3. За безработни родители се представя документ от НАП за осигурителния доход за периода 01.03.2015г- 31.08.2015г.

1. Нулев брутен доход не се приема, с изключение на студентските семейства.

2. Когато студентката –майка няма сключен граждански брак, тя представя актуално удостоверение за семейно положение от общината.

3. Студенти с трайни увреждания  да представят копие от валидно ТЕЛК решение.

4. Стипендии се изплащат само по банков път - чрез Пощенска банка.  

ПРАВИЛА ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ:

1. Всички кандидати с успех Отличен (6.00) получават стипендия.

2. Класирането във II  става по утвърдената формула до изчерпване на средствата за съответното звено.Условието е кандидатите да са положили по учебен план всички изпити. 

3. Оценките на студентите от специалност “ Фармация”, които провеждат специализация по клинична и промишлена фармация не влизат при изчисляването на общия им бал, с който кандидатстват за стипендия. При тази категория балът се формира само от оценките от изпитите по основната програма на специалността “ Фармация “

Срокове:

- Приемане на документи – от 20.10.2015 г. до 13.11.2015 г вкл.

- Обработка , класация и оформяне на 5 % извадка – от 16.11.2015 г.  до  20.11.2015 г. до 12 ч. 

- Потвърждаване на правоимащите студенти. – на 20.11.2015 г.

- Извършване на класиране – 23.11.2015 г.

- Заседание на комисията по стипендии  -24.11.2015 г.

- Изплащане на стипендии – от 01.12.2015 г.

Молби за еднократни помощи и награди няма да се приемат, поради    ограничение на средствата за редовни стипендии!

Подаването на декларацията и нужните документи на хартиен носител от студентите става в съответното звено на МУ-София. Обработката им се извършва в счетоводството по отношение на дохода. Потвърждаване на  успеха и участието за крайно класиране се извършва от учебен отдел .

ЗАДЪЛЖАВАМ   Комисията и нейните председатели да определи стипендиантите по видове и по факултети / колежи / и да ми представи в срок до 25.11.2015г.  окончателните списъци на правоимащите студенти и докторанти за издаване на заповед.