Покана за кандидатстване по програма COST, краен срок 8 септември 2015 г

 

Програма COST е създадена през 1971 г. от Съвета на Европа и е един от най-дълго действащите европейски инструменти, съдействащ за сътрудничеството между учени и изследователи в рамките на Европа. 

Тя НЕ финансира пряко научни изследвания, но подпомага работата в мрежи на научните работници за обмен и разпространение на знания, чрез финансиране на проекти за COST Инициативи, които включват срещи, научни форуми, интензивни обучителни школи и периоди за краткосрочна мобилност. 

Чрез опростени, бързи и леснодостъпни процедури, COST представлява важна възможност за взаимодействие между научните общности в 37-те COST държави, а също така е и “мост” между научните общности със съседните страни на Европейски съюз, както и с държавите от цял свят: http://www.cost.eu/

Проектите за COST Инициативи са с продължителност 4 години, с максимално годишно финансиране в размер на 130 000 Евро. 

COST е отворена програма, която допуска присъединяване на нови партньори в хода на изпълнение на проекта за COST Инициативи. Изискването е до приключване на стартиралата COST Инициатива да остават поне 2 години. За повече информация вижте националния COST-офис: http://cost.mon.bg/

Всяка година има две покани за кандидатстване. Втората покана за кандидатстване за настоящата година е с краен срок 8 септември 2015, 12 ч. (CET). Повече информация относно кандидатстването може да намерите на интернет страницата на програмата:

www.cost.eu/opencall.